Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik Usług Kosmetycznych
Informacje. Zajęcia prowadzi mgr inż. Anna Pierzynowska

Tech­nik usług ko­sme­tycz­nych to za­wód wy­ma­ga­ją­cy sze­ro­kiej wie­dzy oraz od­po­wied­nie­go wy­kształ­ce­nia ogól­ne­go i za­wo­do­we­go.
Aby dać Słu­cha­czom wy­so­kie kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we, na­uka u nas łą­czy teo­rię z prak­ty­ką. Pra­cow­nie ko­sme­tycz­ne  wy­po­sa­żo­ne są w
no­wo­cze­sny, pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt. Pra­cu­je­my też na pro­fe­sjo­nal­nych ko­sme­ty­kach re­no­mo­wa­nych firm, do­sko­na­le zna­nych w bran­ży
ko­sme­tycz­nej. Do­dat­ko­wo szko­ła po­sia­da pra­cow­nię wi­za­żu. Wszyst­kie za­ję­cia od­by­wa­ją się w bu­dyn­ku na­szej szko­ły.
Współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi z bran­ży ko­sme­tycz­nej o re­no­mo­wa­nych mar­kach, któ­re pro­wa­dzą rów­nież szko­le­nia i po­ka­zy dla na­szych
słu­cha­czy za­koń­czo­ne cer­ty­fi­ka­tem, co uatrak­cyj­nia za­ję­cia, a jed­no­cze­śnie po­sze­rza wie­dzę Słu­cha­czy i po­zwa­la uzy­skać do­dat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje przy­dat­ne w przy­szłej pra­cy.
W pro­ce­sie kształ­ce­nia za­wo­do­we­go jed­nym z pod­sta­wo­wych przed­mio­tów jest ana­to­mia. Obej­mu­je ona pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia
do­ty­czą­ce struk­tu­ry or­ga­ni­zmu. Umoż­li­wia za­po­zna­nie się z isto­tą pod­sta­wo­wych pro­ce­sów fi­zjo­lo­gicz­nych, ich głów­ny­mi eta­pa­mi,
lo­ka­li­za­cją i zna­cze­niem oraz pod­kre­śla ich wza­jem­ne za­leż­no­ści.
Der­ma­to­lo­gia na­le­ży do tych ga­łę­zi me­dy­cy­ny, któ­re naj­bar­dziej i bez­po­śred­nio wią­żą się z za­wo­dem tech­ni­ka usług ko­sme­tycz­nych.
Ce­lem przed­mio­tu jest za­po­zna­nie słu­cha­cza z bu­do­wą i funk­cją skó­ry, cho­ro­ba­mi i za­ka­że­nia­mi bak­te­ryj­ny­mi, wi­ru­so­wy­mi,
pa­so­żyt­ni­czy­mi, no­wo­two­ra­mi zło­śli­wy­mi. Do­bra zna­jo­mość ob­ja­wów pod­mio­to­wych
i przed­mio­to­wych skó­ry jest ko­niecz­na dla od­róż­nie­nia przy­pad­ków nie wy­ma­ga­ją­cych po­ra­dy spe­cja­li­sty od przy­pad­ków, w któ­rych bez kon­sul­ta­cji spe­cja­li­sty wzbro­nio­ne są wszel­kie za­bie­gi ko­sme­tycz­ne.

W ra­mach przed­mio­tów Za­bie­gi ko­sme­tycz­ne - słu­cha­cze na­by­wa­ją wie­dzę z za­kre­su skła­du pre­pa­ra­tów ko­sme­tycz­nych oraz su­row­ców po­trzeb­nych do ich utwo­rze­nia. Przed­miot ten kształ­tu­je umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej pra­cy Ko­sme­tycz­ki.
Ko­sme­ty­ka – przed­miot wpro­wa­dza­ją­cy w ar­ka­na ko­sme­ty­ki, za­po­zna­ją­cy z bu­do­wą skó­ry oraz ro­dza­ja­mi ce­ry. Słu­cha­cze za­po­zna­ją się z dia­gno­sty­ką skó­ry, wpły­wem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych na skó­rę, roz­po­zna­ją pro­ble­ma­ty­kę skó­ry oraz za­po­zna­ją się ze środ­ka­mi
wpły­wa­ją­cy­mi na po­lep­sze­nie oraz upięk­sze­nie skó­ry.
Po ukoń­cze­niu na­szej szko­ły słu­chacz mo­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, ga­bi­ne­tach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, fir­mach ko­sme­tycz­nych. Pod­czas dwu­let­niej na­uki zdo­by­wa rów­nież wie­dzę i umie­jęt­no­ści po­zwa­la­ją­ce na zor­ga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie wła­sne­go ga­bi­ne­tu ko­sme­tycz­ne­go.

 

Pro­gram

Za­wód: Tech­nik usług ko­sme­tycz­nych; sym­bol 514207


Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie 


Kwa­li­fi­ka­cje: 

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K1 - FRK.04 Wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów ko­sme­tycz­nych

SZKOL­NY PLAN NA­UCZA­NIA DLA ZA­WO­DU

TECH­NIK USŁUG KO­SME­TYCZ­NYCH

 

 

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Se­mestr III

Se­mestr IV

Ra­zem

L.p

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

1

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza i usłu­go­wa w sa­lo­nie ko­sme­tycz­nym

 

 

20

20

40

2

Ję­zyk ob­cy w ko­sme­ty­ce

25

30

 

 

55

3

Pod­sta­wy ana­to­micz­no-der­ma­to­lo­gicz­ne w ko­sme­ty­ce

25

20

25

 

70

4

Ko­sme­ty­ka pie­lę­gna­cyj­na i upięk­sza­ją­ca twa­rzy, szyi i de­kol­tu

40

40

 

 

80

5

Ko­sme­ty­ka pie­lę­gna­cyj­na i upięk­sza­ją­ca dło­ni stóp i cia­ła

 

 

40

40

80

 

Ra­zem

90

90

90

70

325

 

      

 

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

7

Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne i upięk­sza­ją­ce twa­rzy, szyi i de­kol­tu

55

55

 

 

110

8

Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne i upięk­sza­ją­ce cia­ła, dło­ni i stóp

 

 

55

55

110

 

Ra­zem

55

55

55

55

220

 

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

2 tyg.

 

2 tyg.

4 tyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Go­dzi­ny prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję przed­mio­tu mo­gą ulec nie­znacz­nej zmia­nie

**) Przed­miot Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści do­ty­czy słu­cha­czy, któ­rzy we wcze­śniej­szym to­ku Kształ­ce­nia nie re­ali­zo­wa­li te­go przed­mio­tu