Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Program PŁATNIK. Rozliczenia ZUS
In­for­ma­cje

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla osób, któ­re chcą pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we. 

 

Pro­gram

1. Zgło­sze­nie płat­ni­ka skła­dek: ter­mi­ny, for­mu­la­rze.
2. Do­ku­men­ta­cja zgło­sze­nio­wa: ZUS ZZA, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ter­mi­ny, za­sa­dy.
3. Do­ku­men­ta­cja roz­li­cze­nio­wa: ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA.
4. Two­rze­nie no­we­go płat­ni­ka w pro­gra­mie PŁAT­NIK.
5. Re­jestr ubez­pie­czo­nych: do­da­wa­nie no­we­go ubez­pie­czo­ne­go.
6. Two­rze­nie do­ku­men­ta­cji zgło­sze­nio­wej.
7. Two­rze­nie do­ku­men­ta­cji roz­li­cze­nio­wej.
8. Two­rze­nie no­we­go ze­sta­wu i wy­sył­ka do­ku­men­tów do ZUS

EG­ZA­MIN/CER­TY­FI­KAT
Po za­koń­cze­niu kur­su słu­chacz otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su. Do­dat­ko­wo oso­ba, któ­ra zda­ła eg­za­min koń­czą­cy
kurs otrzy­mu­je za­świad­cze­nie MEN, po­twier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie:
 

UWA­GA!
Oso­by koń­czą­ce w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze kie­ru­nek Tech­nik Ra­chun­ko­wo­ści mo­gą po­dejść do eg­za­mi­nu we­wnętrz­ne­go, po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie pra­cow­nik ds. oso­bo­wych – kod za­wo­du 441501 oraz pra­cow­nik ob­słu­gi
pła­co­wej – kod za­wo­du 431301 po ukoń­cze­niu na­uki w kwa­li­fi­ka­cji EKA.05 Roz­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych
za do­dat­ko­wą opła­tą.