Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Instruktor Terapii Uzależnień/Terapeuta środowiskowy
In­for­ma­cje

­In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień oraz Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy jest kur­sem prze­zna­czo­nym dla osób, któ­re chcą wspie­rać in­nych.

Na­szym nad­rzęd­nym za­da­niem jest prze­ka­za­nie Wam wie­dzy, któ­ra bę­dzie przy­dat­na na stu­diach wyż­szych lub w pra­cy
w  róż­ne­go o­dza­ju ośrod­kach i or­ga­ni­za­cjach wspie­ra­ją­cych oso­by z pro­ble­ma­mi do­ty­czą­cy­mi wy­klu­cze­nia spo­łecz­ne­go i uza­leż­nień.
Słu­cha­cze na tym kie­run­ku  uczą się pod­staw psy­cho­lo­gii ogól­nej, kli­nicz­nej i spo­łecz­nej, po­zna­ją pro­ce­sy
sen­so­rycz­ne, pa­mię­ci i ucze­nia się jak rów­nież me­to­dy ba­daw­cze sto­so­wa­ne w psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii.
Uczą się tak­że ety­ki za­wo­du oraz ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej.

 

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą pod­jąć dal­szą na­ukę a tak­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ośrod­kach te­ra­peu­tycz­nych, le­cze­nia uza­leż­nień.

Kie­ru­nek mo­że sta­no­wić do­dat­ko­we uzu­peł­nie­nie kwa­li­fi­ka­cji np. dla re­kru­te­rów pra­cu­ją­cych za­rów­no w ma­łych jak i du­żych
przed­się­bior­stwach, Asy­sten­tów Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Te­ra­peu­tów uza­leż­nień, Opie­ku­nów DPS , Opie­ku­nów śro­do­wi­sko­wych oraz Opie­ki spo­łecz­nej.

In­struk­tor te­ra­pii uza­leż­nień
Kod:
325903

Udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny,leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga wprowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniachuzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób
uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nadosobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierzeczynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy

Kod:325201

 

Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy za­pew­nia oso­bom z za­bu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi i emo­cjo­nal­ny­mi wie­lo­stron­ną po­moc te­ra­peu­tycz­ną w ich śro­do­wi­sku spo­łecz­nym.

Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy jest za­wo­dem o cha­rak­te­rze usłu­go­wym (opie­kuń­czym). Ce­lem pra­cy te­ra­peu­ty śro­do­wi­sko­we­go jest udzie­la­nie wspar­cia i te­ra­pii pa­cjen­to­wi/pod­opiecz­ne­mu, je­go ro­dzi­nie oraz spo­łecz­no­ści lo­kal­nej. Świad­czy on czyn­ną opie­kę wo­bec pa­cjen­tów/pod­opiecz­nych z za­bu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi i emo­cjo­nal­ny­mi w ra­mach śro­do­wi­sko­wych form opie­ki. Na­wią­zu­je kon­takt z pa­cjen­tem/pod­opiecz­nym oraz roz­po­zna­je je­go po­trze­by i moż­li­wo­ści, pla­nu­je dzia­ła­nia te­ra­peu­tycz­ne oraz opra­co­wu­je in­dy­wi­du­al­ny i spo­łecz­ny plan wspar­cia, po­dej­mu­je in­ter­wen­cje śro­do­wi­sko­we, re­ali­zu­je dzia­ła­nia te­ra­peu­tycz­ne w wy­mia­rze in­dy­wi­du­al­nym i spo­łecz­nym do­ty­czą­ce pa­cjen­tów/pod­opiecz­nych, ich ro­dzin oraz spo­łecz­no­ści lo­kal­nej. Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy re­ali­zu­je za­da­nia po­przez od­dzia­ły­wa­nia in­dy­wi­du­al­ne, a tak­że współ­pra­cu­jąc z wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym ze­spo­łem te­ra­peu­tycz­nym. Ko­or­dy­nu­je dzia­ła­nia w za­kre­sie współ­pra­cy in­sty­tu­cjo­nal­nej oraz po­dej­mu­je dzia­ła­nia in­ter­wen­cyj­ne w śro­do­wi­sku pa­cjen­ta/pod­opiecz­ne­go. Współ­pra­cu­je z in­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi me­dycz­ny­mi, po­mo­cy spo­łecz­nej, ośrod­ka­mi wspar­cia, re­ha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej i za­wo­do­wej, jed­nost­ka­mi zwią­za­ny­mi z za­trud­nia­niem. Pro­wa­dzi do­ku­men­ta­cję pra­cy z pa­cjen­tem/pod­opiecz­nym. Prze­strze­ga za­sad ety­ki za­wo­do­wej.

Pro­gram

IN­STRUK­TOR TE­RA­PII UZA­LEŻ­NIEŃ / TE­RA­PEU­TA ŚRO­DO­WI­SKO­WY

Przed­miot

se­mestr I

Kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii

20

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

10

Te­ra­pia dla mał­żeństw

10

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

10

Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień

20

Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na

20

Ety­ka za­wo­du

10

Psy­cho­lo­gia spo­łecz­na z ele­men­ta­mi uwa­run­ko­wań uza­leż­nień

10

Te­ra­pia uza­leż­nień

20

Te­ra­pia za­ję­cio­wa

10

Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne o cha­rak­te­rze kry­mi­no­gen­nym

10

Pa­to­lo­gie spo­łecz­ne

10

Ra­zem

160