Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Profesjonalna Niania / Guwernantka
In­for­ma­cje

Ab­sol­went/ka kur­su Pro­fe­sjo­nal­na nia­nia/Gu­wer­nant­ka wie jak za­pla­no­wać i zor­ga­ni­zo­wać pra­cę opie­kuń­czą,
wy­cho­waw­czą i edu­ka­cyj­ną z dziec­kiem. W za­kres obo­wiąz­ków oso­by, któ­ra ukoń­czy­ła ten kie­ru­nek, wcho­dzi tak­że pie­lę­gno­wa­nie dziec­ka  
zdro­we­go, cho­re­go i nie­peł­no­spraw­ne­go, pro­wa­dze­nie dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny dziec­ka,
pro­mo­wa­nie zdro­wia i pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych oraz udzie­la­nia po­mo­cy w sta­nach za­gro­że­nia zdro­wot­ne­go
pod­opiecz­ne­go.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia

Pra­cę znaj­dziesz za­rów­no w licz­nych punk­tach opie­ki nad dzieć­mi (przed­szko­la, klu­by ma­lu­cha, pun­ty za­baw dla dzie­ci), jak i zwięk­szą
się Two­je kom­pe­ten­cje  i szan­se na za­trud­nie­nie ja­ko opie­kun­ka do dzie­ci w pry­wat­nych ro­dzi­nach.

Pro­gram

Ję­zyk mi­go­wy
kurs ję­zy­ka mi­go­we­go po­ma­ga w po­ro­zu­mie­wa­niu się w każ­dej sy­ty­acj.


Hi­gie­na:
ma na ce­lu wdra­ża­nie za­sad do­ty­czą­cych prze­strze­ga­nia czy­sto­ści oraz na­ucza­nia o wpły­wie śro­do­wi­ska na zdro­wie ludz­kie.

Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca
w za­kres te­go przed­mio­tu wcho­dzą po­zy­cje li­te­rac­kie dla dzie­ci obo­wią­zu­ją­ce na ryn­ku pol­skim.


Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na:
to nie tyl­ko pra­wi­dło­we i bez­tre­so­we po­ro­zu­mie­wa­nie się, to rów­nież przy­go­to­wa­nie do zna­jo­mo­ści wła­snej oso­bo­wo­ści i moż­li­wo­ści, któ­re zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­nie do wy­cho­wy­wa­nia i kształ­ce­nia dzie­ci, na­ucze­nie ich czym jest war­tość wła­sna i jak moż­na ją wy­ko­rzy­stać w kon­tak­tach z in­ny­mi dzieć­mi i oso­ba­mi do­ro­sły­mi.


Ety­ka za­wo­du:
ma na ce­lu prze­ka­za­nie Pań­stwu in­for­ma­cji, jak i w ja­ki spo­sób za­sto­so­wać prze­pi­sy ko­dek­su etycz­ne­go w pra­cy pe­da­go­gicz­nej z dziec­kiem i je­go ro­dzi­ną.


Edu­ka­cja pla­stycz­na i tech­nicz­na:
W re­ali­za­cji te­go przed­mio­tu moż­na wy­ło­nić dwa za­sad­ni­cze ce­le:
 roz­wi­ja­nie wy­ob­raź­ni twór­czej, nie­zbęd­nej w pro­ce­sie two­rze­nia,
umie­jęt­ność pro­jek­to­wać dzia­łań prak­tycz­nych z za­kre­su edu­ka­cji pla­stycz­nej i tech­nicz­nej.


Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa:
jest to dzie­dzi­na na­uko­wa zaj­mu­ją­ca się okre­sa­mi roz­wo­ju czło­wie­ka. Pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce roz­wo­ju to:
Fa­zy roz­wo­ju czło­wie­ka
Prze­bieg roz­wo­ju emo­cjo­nal­ne­go
In­te­li­gen­cja – teo­ria prze­twa­rza­nia in­for­ma­cji
Roz­wój ro­zu­mie­nia u dzie­ci wg Pia­ge­ta
Roz­wój per­cep­cyj­ny, dys­lek­sja i dys­gra­fia
Roz­wój po­znaw­czy czło­wie­ka.


Gry i za­ba­wy edu­ka­cyj­ne:
te­go ty­pu za­ję­cia słu­żą za­po­zna­niu się z naj­now­szy­mi i naj­bar­dziej po­pu­lar­ny­mi gra­mi 
i za­ba­wa­mi edu­ka­cyj­ny­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla od­po­wied­niej gru­py wie­ko­wej.


Do­świad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty przy­rod­ni­cze w przed­szko­lu:
Ce­lem pro­wa­dzo­nych do­świad­czeń i eks­pe­ry­men­tów jest
roz­bu­dza­nie za­in­te­re­so­wań fi­zycz­ny­mi, che­micz­ny­mi
i przy­rod­ni­czy­mi zja­wi­ska­mi oraz lep­sze ich zro­zu­mie­nie przez dzie­ci, wspar­cie 
w zdo­by­wa­niu wie­dzy i umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwa­la­ją mu zro­zu­mieć za­cho­dzą­ce pro­ce­sy 
w przy­ro­dzie.
Za­po­zna­nie z me­to­da­mi i for­ma­mi pra­cy ba­daw­czej oraz two­rze­nie sy­tu­acji edu­ka­cyj­nych umoż­li­wia­ją­cych dziec­ku po­zna­nia ota­cza­ją­ce­go go świa­ta.

 

* ist­nie­je moż­li­wość zro­bie­nia kur­su w ilo­ści 250 h w ce­nie 160 zł/ m-c.