Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej
In­for­ma­cje

Za­wód: Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej (341201)

Pra­ca asy­sten­ta oso­by nie­peł­no­spraw­nej ma na ce­lu po­moc w uzy­ska­niu jak naj­więk­szej nie­za­leż­no­ści i sa­mo­dziel­no­ści oso­bie nie­peł­no­spraw­nej. Po­ma­ga pod­opiecz­ne­mu re­ali­zo­wać pro­gram re­ha­bi­li­ta­cji me­dycz­nej, spo­łecz­nej i za­wo­do­wej. Sta­ra się udzie­lić jak naj­sku­tecz­niej­szej po­mo­cy an­ga­żu­jąc ro­dzi­nę i oso­by z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia pod­opiecz­ne­go.
Ab­sol­wen­ci te­go kie­run­ku mo­gą zna­leźć za­trud­nie­nie w do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej, warsz­ta­tach te­ra­pii za­ję­cio­wej, śro­do­wi­sko­wych do­mach sa­mo­po­mo­cy, szko­łach in­te­gra­cyj­nych, ośrod­kach ad­apt­a­cyj­nych, pla­ców­kach opie­kuń­czo wy­cho­waw­czych oraz in­sty­tu­cjach or­ga­ni­zu­ją­cych po­moc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym.

Ty­tuł za­wo­do­wy : Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej 341201

Pro­gram
  1. Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii
  2. Ele­men­ty ana­to­mii i pa­to­lo­gii czło­wie­ka
  3. Ję­zyk mi­go­wy
  4. Opie­ka i pie­lę­gna­cja czło­wie­ka
  5. Or­ga­ni­za­cja wspar­cia oso­by nie­peł­no­spraw­nej
  6. Umie­jęt­no­ści opie­kuń­cze
  7. Te­ra­pia za­ję­cio­wa i ak­ty­wi­za­cja