Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Stylizacja brwi
In­for­ma­cje

Za­ję­cia od­by­wa­ją się w try­bie we­ek­en­do­wym (2 we­ek­en­dy, 40 go­dzin).

Na ży­cze­nie or­ga­ni­zu­je­my tak­że kur­sy in­dy­wi­du­al­ne – za­rów­no go­dzi­no­wo jak i pro­gra­mo­wo do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ka.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN.

Pro­gram

Kurs Sty­li­za­cji Brwi
Gru­po­wy kurs sty­li­za­cji brwi sto­pień I.

Szko­le­nie na po­zio­mie pod­sta­wo­wym prze­zna­czo­ne
dla osób, któ­re chcą na­uczyć się pro­fe­sjo­nal­nej i kom­plek­so­wej sty­li­za­cji brwi.

Kurs po­zwa­la
przy­go­to­wać kur­san­ta do pra­cy w za­wo­dzie BROW EXPERT.


Pro­gram kur­su :
- Przy­go­to­wa­nie sta­no­wi­ska pra­cy oraz klien­ta/klient­ki do wy­ko­na­nia za­bie­gu sty­li­za­cji
brwi
- Za­sa­dy BHP
- De­ma­ki­jaż oczu
- Pre­pa­ra­ty do sty­li­za­cji brwi i rzęs
- Tech­ni­ki od­po­wied­nie­go do­bo­ru kształ­tu brwi bez­po­śred­nio do twa­rzy klient­ki
- Prze­ciw­wska­za­nia do re­gu­la­cji i far­bo­wa­nia brwi oraz rzęs
- Tech­ni­ka na­kła­da­nia hen­ny
- Spo­so­by mie­sza­nia ko­lo­rów hen­ny
- Spo­so­by zmia­ny kształ­tu brwi
- Tech­ni­ka wo­sko­wa­nia brwi
- Tech­ni­ka re­gu­la­cji brwi pę­se­tą
- Tech­ni­ka pod­ci­na­nia brwi
- Tech­ni­ka far­bo­wa­nia rzęs oraz brwi
- Tech­ni­ka re­gu­la­cji wą­si­ka oraz bro­dy
- Ma­ki­jaż brwi
Omó­wie­nie za­sad pra­wi­dło­wej sty­li­za­cji brwi :
- Dia­gno­za
- Map­po­wa­nie
- Ko­lo­ry­za­cja
- Pod­ci­na­nie wło­sków
- Re­gu­la­cja
- Ma­ki­jaż brwi

Na każ­dych za­ję­ciach kur­sant­ki ma­ją mo­del­ki, na któ­rych uczą się
sty­li­za­cji pod okiem In­struk­to­ra.


Koszt kur­su - 1500 zł


Czas trwa­nia kur­su - 40 GO­DZIN 2 WE­EK­EN­DY
90 % prak­ty­ki
Po skoń­czo­nym kur­sie Kur­san­ci otrzy­mu­ją za­świad­cze­nie MEN oraz Dy­plom.

 

Pro­wa­dzą­ca: Wio­let­ta Rę­bal­ska- prak­tyk, in­struk­tor­ka, wi­za­żyst­ka, sty­list­ka brwi