Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)
In­for­ma­cje

Pod­sta­wo­wym ce­lem kształ­ce­nia na spe­cjal­no­ści Funk­cjo­na­riusz służ­by ochro­ny ochro­ny fi­zycz­nej osób i mie­nia jest 
przy­go­to­wa­nie ab­sol­wen­tów do re­ali­za­cji za­dań z za­kre­su ochro­ny osób i mie­nia - to zna­czy dzia­łań ma­ją­cych na ce­lu 
za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ży­cia, zdro­wia i nie­ty­kal­no­ści oso­bi­stej oraz do re­ali­za­cji dzia­łań za­po­bie­ga­ją­cych prze­stęp­stwom
i wy­kro­cze­niom prze­ciw­ko mie­niu, a tak­że prze­ciw­dzia­ła­ją­cych po­wsta­niu szko­dy wy­ni­ka­ją­cej z tych zda­rzeń oraz nie
do­pusz­cza­ją­cych do wstę­pu osób nie­upraw­nio­nych na te­ren chro­nio­ny.

Naj­czę­ściej w za­wo­dzie wy­ko­ny­wa­ne są pra­ce zwią­za­ne z:

 • or­ga­ni­zo­wa­niem i kie­ro­wa­niem dzia­łal­no­ścią we­wnętrz­nych służb ochro­ny,
 • usłu­ga­mi de­tek­ty­wi­stycz­ny­mi,
 • ochro­ną obiek­tów i mie­nia,
 • pro­wa­dze­niem dzia­łal­ność w za­kre­sie za­po­bie­ga­nia, roz­po­zna­wa­nia i wy­kry­wa­nia za­gro­żeń w od­nie­sie­niu do chro­nio­nej
 • jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­nej,
 • ana­li­zo­wa­niem sta­nu po­ten­cjal­nych za­gro­żeń oraz ak­tu­al­ne­go i per­spek­ty­wicz­ne­go sta­nu bez­pie­czeń­stwa chro­nio­nych
 • ob­sza­rów, obiek­tów i urzą­dzeń,
 • pro­wa­dze­niem do­ku­men­ta­cji we­wnętrz­nej służ­by ochro­ny,
 • spo­rzą­dza­nie pla­nów ochro­ny ob­sza­rów, obiek­tów i urzą­dzeń pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­ko­wej ochro­nie,
 • ana­liz czyn­ni­ków ma­ją­cych wpływ na two­rze­nie i funk­cjo­no­wa­nie we­wnętrz­nych służb ochro­ny oraz pro­wa­dze­nie
 • dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w za­kre­sie usług ochro­ny osób i mie­nia na pod­sta­wie kon­ce­sji,
 • or­ga­ni­zo­wa­nie współ­pra­cy spe­cja­li­stycz­nych uzbro­jo­nych for­ma­cji ochron­nych z Po­li­cją, jed­nost­ka­mi ochro­ny
 • prze­ciw­po­ża­ro­wej, ob­ro­ny cy­wil­nej i stra­ża­mi miej­ski­mi.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

 • agen­cje ochro­ny,
 • w ban­kach, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej,
 • we wła­snej fir­mie ochro­niar­skiej,
 • w przed­się­bior­stwach, któ­re pro­wa­dzą szko­le­nia dla przy­szłych pra­cow­ni­ków ochro­ny osób i mie­nia,
 • w do­wol­nym przed­się­bior­stwie ja­ko pra­cow­nik ochro­ny.

 

Pro­gram siat­ka w prze­bu­do­wie

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Cen­trum Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Tech­nik ochro­ny fi­zycz­nej osób i mie­nia (541315) Kurs 2-let­ni

BPO.02. Ochro­na osób i mie­nia

Lp.

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

cykl kształ­ce­nia dwu­let­ni

Licz­ba go­dzin
w cy­klu na­ucza­nia

I

II

III

IV

1

Pod­sta­wy pra­wa w ochro­nie osób i mie­nia

80

70

60

40

250

2

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy z ele­men­ta­mi pierw­szej po­mo­cy przed­me­dycz­nej

20

   

20

3

Pod­sta­wy eko­no­mii w ochro­nie osób i mie­nia

   

30

30

4

Ję­zyk ob­cy w ochro­nie osób i mie­nia

 

20

20

 

40

5

Ochro­na mie­nia i tech­nicz­ne
środ­ki za­bez­pie­czeń

55

35

  

90

6

Za­bez­pie­cze­nie im­prez ma­so­wych

20

20

  

40

7

Ochro­na osób

  

40

20

60

8

Kon­wo­jo­wa­nie

  

30

30

60

9

Wy­szko­le­nie strze­lec­kie

  

25

 

25

10

Tech­ni­ki in­ter­wen­cyj­ne i sa­mo­ob­ro­na

 

30

 

35

65

Łącz­na licz­ba go­dzin kształ­ce­nia za­wo­do­we­go

175

175

175

155

680

*

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści (tyl­ko oso­by, któ­re nie re­ali­zo­wa­ły przed­mio­tu w Szko­le śred­niej)

   

20

 

 

 

Eg­za­min za­wo­do­wy BPO.02.  od­by­wać się bę­dzie na ko­niec IV se­me­stru.