Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Pracownik obsługi płacowej
In­for­ma­cje. 

Pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej re­ali­zu­je za­da­nia zwią­za­ne z ob­słu­gą fi­nan­so­wą pra­cow­ni­ków w za­kre­sie wy­na­gro­dzeń.

Pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej jest za­wo­dem o cha­rak­te­rze biu­ro­wym. W za­leż­no­ści od struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej:

 • przed­się­bior­stwa pra­cu­je w dzia­le księ­go­wo­ści, dzia­le kadr i płac lub w sa­mo­dziel­nej ko­mór­ce pod­le­głej bez­po­śred­nio kie­row­ni­ko­wi
  jed­nost­ki.
 • Ce­lem pra­cy jest bie­żą­ce na­li­cza­nie skład­ni­ków wy­na­gro­dzeń na pod­sta­wie o umów za­war­tych
  z pra­cow­ni­ka­mi i zle­ce­nio­bior­ca­mi oraz do­dat­ko­we ewi­den­cje do­ty­czą­ce cza­su pra­cy.
 • Pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej roz­li­cza zo­bo­wią­za­nia ubez­pie­cze­nio­we wo­bec ZUS oraz po­dat­ko­we wo­bec urzę­du skar­bo­we­go.
 • Spo­rzą­dza i prze­ka­zu­je do ZUS de­kla­ra­cje na­leż­nych skła­dek.
 • Do­ko­nu­je roz­li­czeń wy­na­gro­dze­nia za okres cza­so­wej nie­zdol­no­ści do pra­cy,a tak­że
  świad­cze­nia pie­nięż­ne­go z ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go.
 • Ob­li­cza kwo­ty do wy­pła­ty dla pra­cow­ni­ków oraz ge­ne­ru­je po­le­ce­nia prze­le­wów, któ­re, po za­twier­dze­niu przez
  upraw­nio­ną oso­bę, zo­sta­ją prze­ka­za­ne na kon­ta ban­ko­we pra­cow­ni­ków.
 • Pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej spo­rzą­dza rocz­ne in­for­ma­cje o do­cho­dach pra­cow­ni­ków i po­bra­nych za­licz­kach
  na po­da­tek do­cho­do­wy od osób fi­zycz­nych (PIT).
 • Na wnio­sek pra­cow­ni­ka lub in­nych upraw­nio­nych or­ga­nów wy­da­jeza­świad­cze­nia o wy­so­ko­ści wy­na­gro­dze­nia dla róż­nych ce­lów, w tym eme­ry­tal­no-ren­to­wych.

Za­da­nia za­wo­do­we

 1. na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń pra­cow­ni­czych oraz świad­czeń z ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go i zdro­wot­ne­go;
 2. na­li­cza­nie i od­pro­wa­dza­nie skła­dek do ZUS;
 3. na­li­cza­nie za­li­czek na po­da­tek do­cho­do­wy od wy­na­gro­dzeń;
 4. ob­li­cza­nie kwo­ty do wy­pła­ty dla pra­cow­ni­ków;
 5. spo­rzą­dza­nie po­le­ceń prze­le­wów wy­na­gro­dzeń pra­cow­ni­ków;
 6. spo­rzą­dza­nie mie­sięcz­nych i rocz­nych de­kla­ra­cji z ty­tu­łu ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i zdro­wot­nych;
 7. spo­rzą­dza­nie rocz­nych de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych do­ty­czą­cych wy­na­gro­dzeń;
 8. wy­da­wa­nie za­świad­czeń w za­kre­sie wy­na­gro­dzeń oraz spo­rzą­dza­nie do­ku­men­tów eme­ry­tal­no-ren­to­wych pra­cow­ni­ków;
 9. gro­ma­dze­nie, se­gre­go­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie do­ku­men­tów pła­co­wych;
 10. or­ga­ni­zo­wa­nie sta­no­wi­ska pra­cy zgod­nie z za­sa­da­mi BHP, ochro­ny ppoż., ochro­ny śro­do­wi­ska oraz za­sa­da­mi er­go­no­mii.
Pro­gram

1.      Pod­sta­wo­we po­ję­cia do­ty­czą­ce wy­na­gro­dzeń, pod­sta­wy praw­ne na­li­cza­nia wy­na­gro­dzeń.

2.      Skład­ni­ki wy­na­gro­dzeń: fa­kul­ta­tyw­ne i ob­li­ga­to­ryj­ne.

3.      Pod­sta­wo­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go.

4.      Kal­ku­la­cja wy­na­gro­dzeń od brut­to do net­to.

5.      Wy­na­gro­dze­nie za prze­pra­co­wa­ną część mie­sią­ca.

6.      Wy­na­gro­dze­nie za pra­cę w go­dzi­nach nad­licz­bo­wych oraz pra­cę w po­rze noc­nej.

7.      Wy­na­gro­dze­nia za czas cho­ro­by oraz za­si­łek za czas cho­ro­by.

8.      Wy­na­gro­dze­nie za urlop wy­po­czyn­ko­wy oraz ekwi­wa­lent za urlop.

9.      Wy­na­gro­dze­nie z ty­tu­łu umów cy­wil­no­praw­nych.

10.  Obo­wiąz­ki płat­ni­ka w za­kre­sie roz­li­cza­nia wy­na­gro­dzeń.

EG­ZA­MIN/CER­TY­FI­KAT

Po za­koń­cze­niu kur­su słu­chacz otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su. Do­dat­ko­wo oso­ba, któ­ra zda­ła eg­za­min koń­czą­cy kurs otrzy­mu­je za­świad­cze­nie MEN, po­twier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie:

UWA­GA!

Oso­by koń­czą­ce w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze kie­ru­nek Tech­nik Ra­chun­ko­wo­ści mo­gą po­dejść do eg­za­mi­nu
we­wnętrz­ne­go,  po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie pra­cow­nik ds. oso­bo­wych – kod za­wo­du  441501 oraz
pra­cow­nik ob­słu­gi pła­co­wej – kod za­wo­du  431301 po ukoń­cze­niu na­uki w kwa­li­fi­ka­cji EKA.05 Roz­li­cza­nie
wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych za do­dat­ko­wą opła­tą.