Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik handlowiec (522305)
In­for­ma­cje

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla osób, kto­re ukoń­czy­ły szko­łę śred­nią. Ma­tu­ra nie jest wy­ma­ga­na.

Na­uka na kie­run­kuTech­nik Han­dlo­wiec trwa 2 la­ta.

W cy­klu kształ­ce­nia do­wiesz się jak:

  • or­ga­ni­zo­wać i pro­wa­dzić dzia­łal­ność ma­łej fir­my han­dlo­wej,

  • ana­li­zo­wać ry­nek pod wzglę­dem ocze­ki­wań i po­trzeb klien­tów,

  • ba­dać moż­li­wo­ści wzro­stu udzia­łu fir­my na ryn­ku,

  • iden­ty­fi­ko­wać ba­rie­ry wy­stę­pu­ją­ce w han­dlu,

  • ana­li­zo­wać sku­tecz­ność i efek­tyw­ność sie­ci dys­try­bu­cji to­wa­rów i usług,

  • or­ga­ni­zo­wać i pro­wa­dzić dzia­ła­nia re­kla­mo­we,

  • okre­ślać za­sa­dy i for­my mar­ke­tin­gu,

  • księ­go­wać ty­po­we ope­ra­cje go­spo­dar­cze, ob­li­czać po­dat­ki,

  • pro­wa­dzić ne­go­cja­cje han­dlo­we,

  • okre­ślać kosz­ty dzia­łal­no­ści han­dlo­wej.

Ab­sol­went, po ukoń­cze­niu KKZ, ma moż­li­wość pod­ję­cia pra­cy na śred­nim szcze­blu za­rzą­dza­nia w przed­się­bior­stwach o róż­nych for­mach wła­sno­ści, re­ali­zo­wać pod­sta­wo­we funk­cje han­dlo­we w punk­tach sprze­da­ży de­ta­licz­nej, hur­tow­niach, ma­ga­zy­nach. Przy­go­to­wa­ny bę­dzie do zor­ga­ni­zo­wa­nia, uru­cho­mie­nia i pro­wa­dze­nia wła­snej fir­my han­dlo­wej.

Ab­sol­went zdo­by­wa wie­dzę o funk­cjo­no­wa­niu ryn­ku, po­trze­bach kon­su­men­tów, dzia­ła­niach mar­ke­tin­go­wych, to­wa­ro­znaw­stwie, tech­ni­kach in­for­ma­tycz­nych, re­gu­łach współ­pra­cy z kon­tra­hen­ta­mi, or­ga­ni­za­cji pra­cy w punk­tach sprze­da­ży, ra­chun­ko­wo­ści, pra­wie cy­wil­nym i han­dlo­wym.

Pro­gram

Tech­nik han­dlo­wiec (522305)

HAN.01. Pro­wa­dze­nie sprze­da­ży

HAN.02. Pro­wa­dze­nie dzia­łań han­dlo­wych

Szkol­ny plan na­ucza­nia:

L.p.

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Ra­zem

I

II

III

IV

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

1

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

   

20

2

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

20

   

20

3

Ko­mu­ni­ka­cja per­so­nal­na i spo­łecz­na

15

   

15

4

Ję­zyk an­giel­ski za­wo­do­wy

20

30

  

50

5

Pod­sta­wy eko­no­mii

20

   

20

6

Ele­men­ty sta­ty­sty­ki

20

   

20

7

To­wa­ro­znaw­stwo

 

40

  

40

8

Prze­pi­sy pra­wa kon­su­menc­kie­go

  

15

15

30

9

Pod­sta­wy mar­ke­tin­gu i re­kla­my

 

20

  

20

10

Or­ga­ni­za­cja sprze­da­ży

 

20

20

50

90

11

Ob­słu­ga klien­ta

   

58

58

12

Za­rzą­dza­nie dzia­łal­no­ścią han­dlo­wą

  

30

 

30

13

Eko­no­mi­ka i ra­chun­ko­wość han­dlo­wa

20

30

20

 

70

Ogól­na licz­ba go­dzin

135

140

85

123

483

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

1

Tech­ni­ka i pra­ca biu­ro­wa

30

50

  

80

2

Sprze­daż to­wa­rów

 

35

40

120

195

3

Or­ga­ni­zo­wa­nie dzia­łań re­kla­mo­wych i mar­ke­tin­go­wych

  

30

 

30

4

Do­ku­men­ta­cja eko­no­micz­no-han­dlo­wa

 

20

80

 

100

Ogól­na licz­ba go­dzin

30

105

150

120

405

Cał­ko­wi­ta licz­ba go­dzin obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych

165

245

235

243

888

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

   

160

160

 

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję HAN.01. od­by­wać się bę­dzie po II se­me­strze

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję HAN.02. od­by­wać się bę­dzie po IV se­me­strze     

Re­ali­zu­je­my pod­sta­wy pro­gra­mo­we MEN.