Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Liceum Ogólnokształcące
Informacje.

Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce dla Do­ro­słych prze­zna­czo­ne jest dla osób któ­re za­koń­czy­ły edu­ka­cję na po­zio­mie gim­na­zjum, ośmio­let­niej szko­ły pod­sta­wo­wej lub za­sad­ni­czej szko­ły za­wo­do­wej. Za­ję­cia od­by­wa­ją się w try­bie za­ocz­nym,  śred­nio co 2 ty­go­dnie w so­bo­tę i nie­dzie­lę. (W try­bie dzien­nym 3 dni w ty­go­dniu. W try­bie wie­czo­ro­wym 3 dni w ty­god­niu. )

Podstawa przyjęcia do szkoły: 

na se­mestr I - świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum lub szko­ły pod­sta­wo­wej

na se­mestr II – świa­dec­two ukoń­cze­nia Za­sad­ni­czej Szko­ły Za­wo­do­wej 

na in­ne se­me­stry – za zgo­dą dy­rek­to­ra

  • Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej (3 letnie liceum)
    i ponadpodstawowej (4 letnie liceum)
  • Po ukończeniu nauki w szkole, słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
  • W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania – złożone z dodatkowych 2 przedmiotów

Jak dłu­go trwa na­uka?

  • 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Re­kru­ta­cja trwa przez ca­ły rok, za­ję­cia roz­po­czy­na­ją się dwa ra­zy w ro­ku: w lu­tym i we wrze­śniu.

Wy­da­je­my

  • za­świad­cze­nia do ZUS, WKU i in­ne
  • le­gi­ty­ma­cję szkol­ną, któ­ra upraw­nia do zni­żek na ztm (do 21 ro­ku ży­cia), bi­le­ty wstę­pu m.in. do ki­na, pkp, itp.

 

Pro­gram

PRZED­MIO­TY RE­ALI­ZO­WA­NE W ZA­KRE­SIE POD­STA­WO­WYM  Siat­ka go­dzin dla LO  po ukoń­cze­niu Gim­na­zjum

Lp.

Przed­miot

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

sem. V

sem. VI

Łącz­nie w cy­klu.

1.

Ję­zyk Pol­ski

30

30

35

30

30

25

180

2.

Hi­sto­ria

17

18

    

35

3.

WOS

15

 

    

15

4.

Pod­sta­wy Przed.

 

20

    

20

5.

Geo­gra­fia

20

     

20

6.

Bio­lo­gia

15

     

15

7.

Che­mia

15

     

15

8.

Fi­zy­ka

20

     

20

9.

Ma­te­ma­ty­ka

20

21

21+6

21

21+10

21+10

125

10.

Ję­zyk An­giel­ski

15

18

18

19

19

16

105

11.

In­for­ma­ty­ka

 

20

    

20

 

Łącz­nie

167

127

74

70

70

62

570

 

Lp.

Przed­mio­ty w roz­sze­rze­niu

       

1.

R. Hi­sto­ria

 25

35

25

30

10

125

2.

R. WOS

 20

20

20

15

1590

3.

U. Przy­ro­da

  

20

15

  35
 

Łącz­nie:

 45

75

60

45

25

250
 

Godz. Dy­rek­to­ra

 

 

6 

10

10

 
 

ŁĄCZ­NIE:

167172

149

130

115

77

820