Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik ekonomista (331403)
In­for­ma­cje

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne kur­sy za­wo­do­we  to kur­sy pro­wa­dzo­ne we­dług pro­gra­mu na­ucza­nia uwzględ­nia­ją­ce­go pod­sta­wę pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia w za­wo­dach w za­kre­sie jed­nej kwa­li­fi­ka­cji . W pro­gra­mie kur­su uwzględ­nio­ne są wszyst­kie wska­za­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia w za­wo­dach kom­po­nen­ty wła­ści­we dla da­nej kwa­li­fi­ka­cji.

Ukoń­cze­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go kur­su za­wo­do­we­go umoż­li­wia przy­stą­pie­nie do eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie,
w za­kre­sie da­nej kwa­li­fi­ka­cji. Eg­za­min prze­pro­wa­dza­ny jest  przez OKE. Oso­ba, któ­ra ukoń­czy ta­ki kurs i zda eg­za­min pań­stwo­wy, otrzy­mu­je świa­dec­two po­twier­dza­ją­ce da­ną kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie.

Dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w okre­ślo­nym za­wo­dzie mo­że otrzy­mać oso­ba, któ­ra po­sia­da po­ziom wy­kształ­ce­nia
wy­ma­ga­ny dla da­ne­go za­wo­du (od­po­wied­nio wy­kształ­ce­nie za­sad­ni­cze za­wo­do­we lub śred­nie) oraz któ­ra zda eg­za­mi­ny
z za­kre­su wszyst­kich kwa­li­fi­ka­cji wy­od­ręb­nio­nych w da­nym za­wo­dzie.

Pro­gram

Kie­ru­nek: Tech­nik eko­no­mi­sta 331403

Kwa­li­fi­ka­cja:

EKA.04. Pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji w jed­no­st­ce or­ga­ni­za­cyj­nej
EKA.05.Pro­wa­dze­nie spraw ka­dro­wo – pła­co­wych i go­spo­dar­ki fi­nan­so­wej jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych

 

Szkol­ny plan na­ucza­nia:

 

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Ra­zem

I

II

III

IV

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

 

 

 

20

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

20

 

 

 

20

Ko­mu­ni­ka­cja per­so­nal­na i spo­łecz­na

15

 

 

 

15

Ję­zyk an­giel­ski za­wo­do­wy

20

30

 

 

50

Pod­sta­wy eko­no­mii

20

 

 

 

20

Ele­men­ty sta­ty­sty­ki

20

 

 

 

20

Prze­pi­sy pra­wa cy­wil­ne­go

 

15

 

 

15

Prze­pi­sy pra­wa ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go

 

15

 

 

15

Prze­pi­sy pra­wa spół­ek i pra­wa po­dat­ko­we­go

 

 

 

10

10

Eko­no­mi­ka przed­się­biorstw

 

 

20

15

35

Prze­pi­sy pra­wa pra­cy

 

20

 

 

20

Wy­na­gro­dze­nia, po­dat­ki i roz­li­cze­nia z ZUS

 

 

60

40

100

Ra­chun­ko­wość 

20

75

 

 

95

Ogól­na licz­ba go­dzin

135

155

80

65

435

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Tech­ni­ka i pra­ca biu­ro­wa

30

50

 

 

80

Pro­wa­dze­nie biu­ra ra­chun­ko­we­go

 

20

115

 

135

Roz­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych

 

 

 

135

135

Ana­li­za eko­no­micz­na i sta­ty­stycz­na

 

 

20

21

41

Ogól­na licz­ba go­dzin

30

70

135

156

391

Cał­ko­wi­ta licz­ba go­dzin obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych

165

225

215

221

826

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

 

 

240

240

Eg­za­min po­twier­dza­ja­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.04.od­by­wać się bę­dzie po II se­me­strze

Eg­za­min po­twier­dza­ja­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.05.od­by­wać się bę­dzie po IV se­me­strze