Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Intensywne korepetycje maturalne

 

In­for­ma­cje: ce­na do­ty­czy jed­ne­go przed­mio­tu

Za­pra­sza­my do Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze na KURSY przy­go­to­wu­ją­ce do eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych.

Pro­fe­sjo­nal­na ka­dra, wy­so­ki po­ziom, przy­ja­zna at­mos­fe­ra i przy­stęp­ne ce­ny to na­sze naj­waż­niej­sze atu­ty.

Każdy kurs realizowany jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami maturalnymi. 

Kształ­ci­my w ma­łych gru­pach max 8 osób, dzię­ki cze­mu na­si wy­kła­dow­cy są w sta­nie in­dy­wi­du­al­nie po­dejść do każ­de­go kur­san­ta.

Nasze kursy mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Część wykładowa ma na celu wyjaśnienie omawianych zagadnień, natomiast część ćwiczeniowa polega na rozwiązywaniu zadań i udzielaniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne przez doświadczonych wykładowców.

 

Pro­gram

- ję­zyk pol­ski

- ma­te­ma­ty­ka

- ję­zyk an­giel­ski

- ję­zyk ro­syj­ski

- geo­gra­fia

- bio­lo­gia

- WOS

- che­mia

- fi­zy­ka

- hi­sto­ria

- i in­ne je­śli bę­dzie ta­ka po­trze­ba !