Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Administracja
In­for­ma­cje


Słu­cha­cze Po­li­ce­al­nej Szko­ły Za­wo­do­wej Za­ci­sze są kie­ro­wa­ni przez szko­łę na prak­ty­ki za­wo­do­we do Urzę­dów Skar­bo­wych,
Urzę­dów Mia­sta, ZUS-u. Po od­by­ciu prak­ty­ki za­wo­do­wej, Na­si Słu­cha­cze od­by­wa­ją staż w da­nej jed­no­st­ce i są za­trud­nia­ni ja­ko pra­cow­ni­cy ad­mi­ni­stra­cyj­ni.

Pra­cow­nik ad­mi­ni­stra­cji zaj­mu­je się or­ga­ni­za­cją i gro­ma­dze­niem in­for­ma­cji i do­ku­men­ta­cji oraz pro­wa­dze­niem we­wnętrz­nej ko­or­dy­na­cji dzia­łal­no­ści jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych. Or­ga­ni­zu­je prze­pływ in­for­ma­cji po­mię­dzy róż­ny­mi jed­nost­ka­mi in­sty­tu­cji w ce­lu udzie­la­nia po­mo­cy kie­row­ni­kom i in­ne­mu per­so­ne­lo­wi. Spo­rzą­dza pro­to­ko­ły i spra­woz­da­nia z po­sie­dzeń i ze­brań, kon­tro­lu­je i po­rząd­ku­je ak­ta praw­ne
i do­ku­men­ty. Pro­wa­dzi ko­re­spon­den­cję, re­da­gu­je pi­sma urzę­do­we, wy­ko­rzy­stu­je no­wo­cze­sne urzą­dze­nia tech­ni­ki i łącz­no­ści biu­ro­wej.

Wy­ma­ga­nia wo­bec ucznia:
• rze­tel­ność
• od­po­wie­dzial­ność
• za­mi­ło­wa­nie do ła­du i po­rząd­ku na sta­no­wi­sku pra­cy
• ko­mu­ni­ka­tyw­ność
• kul­tu­ra oso­bi­sta

Moż­li­wo­ści za­trud­nie­nia:
Tech­nik ad­mi­ni­stra­cji mo­że pra­co­wać w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych gmin, przed­się­bior­stwach, or­ga­ni­za­cjach spo­łecz­nych, za­kła­dach usłu­go­wych.

Per­spek­ty­wa
Tech­nik ad­mi­ni­stra­cji to za­wód z du­żą przy­szło­ścią. Po wej­ściu Pol­ski do Unii Eu­ro­pej­skiej wciąż ro­śnie za­po­trze­bo­wa­nie na wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną ka­drę urzęd­ni­czą. Ab­sol­wen­ci znaj­du­ją za­trud­nie­nie w urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i sa­mo­rzą­do­wej wszyst­kich szcze­bli, a tak­że w fir­mach, gdzie po­trzeb­ni są pra­cow­ni­cy umie­ją­cy po­ru­szać się wśród za­wi­ło­ści zwią­za­nych z za­ła­twia­niem spraw w urzę­dach.

Za­ję­cia za­wo­do­we:
Ucznio­wie uczą się poj­mo­wa­nia i in­ter­pre­ta­cji pra­wa (w tym pro­wa­dzo­ne są warsz­ta­ty z za­kre­su pra­wa hu­ma­ni­tar­ne­go - praw, wol­no­ści i obo­wiąz­ków czło­wie­ka i oby­wa­te­la), go­spo­dar­ki, tech­nik biu­ro­wych (z wy­ko­rzy­sta­niem do pra­cy kom­pu­te­ra), or­ga­ni­za­cji pra­cy biu­ro­wej, ję­zy­ka ob­ce­go za­wo­do­we­go i fi­nan­sów pu­blicz­nych .

Pro­gram

Za­wód: Tech­nik ad­mi­ni­stra­cji; sym­bol 334306


Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie

Kwa­li­fi­ka­cja: EKA.01. Ob­słu­ga klien­ta w jed­nost­kach ad­mi­ni­stra­cji (dla no­wej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej)

*Przed­miot Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści do­ty­czy słu­cha­czy, któ­rzy we wcze­śniej­szym to­ku Kształ­ce­nia nie re­ali­zo­wa­li te­go przed­mio­tu

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Se­mestr III

Se­mestr IV

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści*

 

 

 

20

20

Ję­zyk ob­cy w za­wo­do­wy

10

 

15

10

35

Pod­sta­wy pra­wa cy­wil­ne­go

16

20

14

 

50

Pod­sta­wy pra­wa pra­cy

21

34

 

 

55

Pod­sta­wy pra­wa ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go

28

 

22

20

70

Fi­nan­se pu­blicz­ne

 

26

9

 

35

BHP  101020

Kom­pe­ten­cje per­so­nal­ne i spo­łecz­ne

 

 

20

 

20

Eko­no­micz­ne pod­sta­wy funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw1010 2040

Ra­zem

85

90

90

80

345

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Pra­cow­nia pra­cy biu­ro­wej

41

41

41

41

164

Pra­cow­nia ad­mi­ni­stra­cji

44

44

44

44

176

Ra­zem

85

85

85

85

340

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

2 tyg.

 

2 tyg.

4 tyg.

 Szko­ła wy­da­je za­świad­cze­nia do WKU, ZUS, KRUS i in­nych urzę­dów, któ­re ta­kich za­świad­czeń wy­ma­ga­ją od Słu­cha­czy.