Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kurs eksternistyczny z zakresu LO
In­for­ma­cje

Kurs eks­ter­ni­stycz­ny jest kur­sem przy­go­to­wu­ją­cym do eg­za­mi­nu eks­ter­ni­stycz­ne­go z za­kre­su Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.
Po ukoń­cze­niu kur­su słu­chacz zgła­sza się do Okrę­go­wej Ko­mi­sji Eg­za­mi­na­cyj­nej, gdzie zda­je eg­za­mi­ny ze wszyst­kich przed­mio­tów
i otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia li­ceum ogól­nosz­ta­łą­ce­go, na pod­sta­wie któ­re­go mo­że przy­stą­pić do ma­tu­ry.
Eg­za­mi­ny prze­pro­wa­dza­ne są w for­mie pi­sem­nej dwa ra­zy w ro­ku (lu­ty i paź­dzier­nik)
Do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych mo­że przy­stą­pić każ­dy po ukoń­cze­niu 18 r.ż.
Kur­sy eks­ter­ni­stycz­ne w na­szej szko­le roz­po­czy­na­ją się dwa ra­zy w ro­ku w lu­tym i paź­dzier­ni­ku.
 

Pro­gram

Ra­mo­wy plan za­jęć

Lp.

PRZED­MIOT

I SE­MESTR

II SE­MESTR

RA­ZEM

1

Ję­zyk pol­ski

20

30

50

2

Hi­sto­ria

15

-

15

3

Wie­dza o spo­łe­czeń­stwie

15

-

15

4

Ję­zyk an­giel­ski

20

20

40

5

Ma­te­ma­ty­ka

20

30

50

6

Fi­zy­ka

15

-

15

7

Che­mia

15

-

15

8

Bio­lo­gia

-

15

15

9

Geo­gra­fia

-

15

15

10

Przed­się­bior­czość

10

-

10

11

Tech­no­lo­gia in­for­ma­cyj­na

 

15

15

Ra­zem 

130

125

270

 

Wa­run­ki przy­stą­pie­nia do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych

Do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych mo­gą przy­stą­pić oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i nie są ucznia­mi szkół ani dzien­nych, ani wie­czo­ro­wych.

Do eg­za­mi­nu z za­kre­su li­ceum ogól­no­kształ­cą­ce­go dla do­ro­słych mo­że przy­stą­pić oso­ba, któ­ra ma świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum lub świa­dec­two ukoń­cze­nia ośmio­let­niej szko­ły pod­sta­wo­wej.

Oso­ba, któ­ra chce zda­wać eg­za­mi­ny eks­ter­ni­stycz­ne i speł­nia for­mal­ne wa­run­ki, po­win­na dwa mie­sią­ce przed se­sją je­sien­ną lub
zi­mo­wą
zło­żyć w okrę­go­wej ko­mi­sji eg­za­mi­na­cyj­nej wła­ści­wej swe­mu miej­scu za­miesz­ka­nia:
wnio­sek o do­pusz­cze­nie do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych,
świa­dec­two (in­deks) po­twier­dza­ją­ce ukoń­cze­nie od­po­wied­niej szko­ły lub kla­sy,
oświad­cze­nie, że nie jest uczniem (słu­cha­czem) szko­ły,
kse­ro­ko­pię do­wo­du oso­bi­ste­go za­wie­ra­ją­cych da­tę uro­dze­nia i nu­mer ewi­den­cyj­ny PE­SEL.

Wnio­sek znaj­du­je się na stro­nach in­ter­ne­to­wych OKE w for­mie za­łącz­ni­ka do pro­ce­dur or­ga­ni­zo­wa­nia i prze­pro­wa­dz
a­nia eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych.

W cią­gu 7 dni od da­ty zło­że­nia wnio­sku dy­rek­tor okrę­go­wej ko­mi­sji in­for­mu­je pi­sem­nie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by o de­cy­zji w spra­wie
do­pusz­cze­nia do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych.

Mie­siąc przed roz­po­czę­ciem se­sji eg­za­mi­na­cyj­nej oso­ba do­pusz­czo­na do eg­za­mi­nów eks­ter­ni­stycz­nych skła­da dy­rek­to­ro­wi OKE
de­kla­ra­cję, w któ­rej wska­zu­je, z ja­kich przed­mio­tów chce zda­wać eg­za­mi­ny w da­nej se­sji i przed­kła­da do­wód wnie­sie­nia opła­ty
za te eg­za­mi­ny. In­for­ma­cji o kosz­tach eg­za­mi­nu udzie­la okrę­go­wa ko­mi­sja eg­za­mi­na­cyj­na.