Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Asystent nauczyciela przedszkola/Opiekunka dziecięca. Animatorka czasu wolnego.
In­for­ma­cje

Kurs Asy­stent na­uczy­cie­la przed­szko­la / Opie­kun­ka dzie­cię­ca  ma za za­da­nie przy­go­to­wa­nie Na­szych Kur­san­tów do pra­cy z dzieć­mi w wie­ku przed­szkol­nym i młod­szych po­ciech od ro­ku do lat 3.

W trak­cie  na­uki Kur­san­ci po­zna­ją za­gad­nie­nia z psy­cho­lo­gii ogól­nej i roz­wo­jo­wej, psy­cho­pa­to­lo­gii, so­cjo­lo­gii,
pe­da­go­gi­ki spo­łecz­nej, opie­kuń­czej i spe­cjal­nej, uczą się pierw­szej po­mo­cy, uczą się też jak naja­trak­cyj­niej or­ga­ni­zo­wać czas wol­ny, jak wpro­wa­dzać ele­men­ty ma­te­ma­ty­ki, ję­zy­ka pol­skie­go, pla­sty­ki w trak­cie roz­wo­ju dziec­ka.

Po ukoń­cze­niu kur­su Asy­stent na­uczy­cie­la przed­szko­la w na­szej szko­le, ab­sol­wen­ci mo­gą pod­jąć pra­cę ja­ko po­moc
wy­cho­waw­cy/na­uczy­cie­la  w pla­ców­kach opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czych, pry­wat­nie, ja­ko gu­wer­nant­ki, ani­ma­to­rzy
cza­su wol­ne­go w biu­rach po­dró­ży, ho­te­lach, cen­trach roz­ryw­ki dla dzie­ci.

 

Pro­gram

Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca 10 godz.

w za­kres te­go przed­mio­tu wcho­dzą po­zy­cje li­te­rac­kie dla dzie­ci obo­wią­zu­ją­ce na ryn­ku pol­skim.

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na: 5 godz.
to nie tyl­ko pra­wi­dło­we i bez­tre­so­we po­ro­zu­mie­wa­nie się, to rów­nież przy­go­to­wa­nie do zna­jo­mo­ści wła­snej oso­bo­wo­ści i moż­li­wo­ści, któ­re zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­nie do wy­cho­wy­wa­nia i kształ­ce­nia dzie­ci, na­ucze­nie ich czym jest war­tość wła­sna i jak moż­na ją wy­ko­rzy­stać w kon­tak­tach z in­ny­mi dzieć­mi i oso­ba­mi do­ro­sły­mi.

Mon­tes­so­ri:10 godz.

Te­ra­pia rę­ki:5 godz.

Tre­ning Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych: 5 godz.

Edu­ka­cja ma­te­ma­tycz­na:10 godz.

Edu­ka­cja po­lo­ni­stycz­na:15 godz.

Edu­ka­cja spo­łecz­no - przy­rod­ni­cza:10

Ety­ka za­wo­du: 5 godz.
ma na ce­lu prze­ka­za­nie Pań­stwu in­for­ma­cji, jak i w ja­ki spo­sób za­sto­so­wać prze­pi­sy ko­dek­su etycz­ne­go w pra­cy pe­da­go­gicz­nej z dziec­kiem i je­go ro­dzi­ną.

Edu­ka­cja pla­stycz­na i tech­nicz­na: 30 godz.
W re­ali­za­cji te­go przed­mio­tu moż­na wy­ło­nić dwa za­sad­ni­cze ce­le:
 roz­wi­ja­nie wy­ob­raź­ni twór­czej, nie­zbęd­nej w pro­ce­sie two­rze­nia,
umie­jęt­ność pro­jek­to­wać dzia­łań prak­tycz­nych z za­kre­su edu­ka­cji pla­stycz­nej i tech­nicz­nej.

Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa: 40 godz.
jest to dzie­dzi­na na­uko­wa zaj­mu­ją­ca się okre­sa­mi roz­wo­ju czło­wie­ka. Pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce roz­wo­ju to:
Fa­zy roz­wo­ju czło­wie­ka
Prze­bieg roz­wo­ju emo­cjo­nal­ne­go
In­te­li­gen­cja – teo­ria prze­twa­rza­nia in­for­ma­cji
Roz­wój ro­zu­mie­nia u dzie­ci wg Pia­ge­ta
Roz­wój per­cep­cyj­ny, dys­lek­sja i dys­gra­fia
Roz­wój po­znaw­czy czło­wie­ka.

Gry i za­ba­wy edu­ka­cyj­ne: 15 godz.
te­go ty­pu za­ję­cia słu­żą za­po­zna­niu się z naj­now­szy­mi i naj­bar­dziej po­pu­lar­ny­mi gra­mi 
i za­ba­wa­mi edu­ka­cyj­ny­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla od­po­wied­niej gru­py wie­ko­wej.