Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii
In­for­ma­cje

Szko­le­nie do­star­cza pod­sta­wo­wej wie­dzy nate­mat me­tod re­so­cja­li­za­cji. 

Cel szko­le­nia

Cel szko­le­nia: zdo­by­cie pod­sta­wo­wej wie­dzy z psy­cho­lo­gicz­nych i praw­nych me­tod re­so­cja­li­za­cji. Uczest­nik szko­le­nia za­po­zna się m.in.: ze środ­ka­mi za­po­bie­ga­nia i zwal­cza­nia de­mo­ra­li­za­cji oraz prze­stęp­czo­ści wśród nie­let­nich oraz me­to­da­mi re­so­cja­li­za­cji. Te­ma­ty­ka szko­le­nia obej­mu­je rów­nież pod­sta­wy kry­mi­no­lo­gii i wik­ty­mo­lo­gii.

Gru­pa do­ce­lo­wa

 • pra­cow­ni­cy wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści,
 • stu­den­ci pra­wa, ad­mi­ni­stra­cji, psy­cho­lo­gii, pe­da­go­gi­ki,
 • ku­ra­to­rzy są­do­wi, 
 • pra­cow­ni­cy so­cjal­ni,
 • pra­cow­ni­cy pla­có­wek opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych, so­cjo­te­ra­peu­tycz­nych,
 • po­li­cjan­ci, pra­cow­ni­cy za­kła­dów kar­nych,
 • opie­ku­no­wie-wy­cho­waw­cy,
 • wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by.

Pro­gram

I. PRAW­NE ME­TO­DY RE­SO­CJA­LI­ZA­CJI

 • Czyn­ni­ki utrud­nia­ją­ce pro­ces re­so­cja­li­za­cji
 • Po­stę­po­wa­nie w spra­wach nie­let­nich
 • Środ­ki za­po­bie­ga­nia i zwal­cza­nia de­mo­ra­li­za­cji oraz prze­stęp­czo­ści nie­let­nich
 • Po­stę­po­wa­nie przed są­dem – po­stę­po­wa­nie wy­ja­śnia­ją­ce, opie­kuń­czo-wy­cho­waw­cze,  po­praw­cze i od­wo­ław­cze 
 • Po­stę­po­wa­nie wy­ko­naw­cze – śro­dek po­praw­czy, śro­dek przy­mu­su  bez­po­śred­nie­go wo­bec nie­let­nie­go 

II. PSY­CHO­LO­GICZ­NE ME­TO­DY RE­SO­CJA­LI­ZA­CJI

 • Me­to­dy re­so­cja­li­za­cji
 • Ob­ja­wy nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go
 • Ty­po­lo­gie nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go
 • Ob­ser­wa­cja psy­cho­lo­gicz­na
 • Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z pro­fi­lak­ty­ki spo­łecz­nej

III. POD­STA­WY KRY­MI­NO­LO­GII

 • Kry­mi­no­lo­gia ja­ko dys­cy­pli­na na­uko­wa
 • Po­ję­cie prze­stęp­stwa i ka­ry
 • Po­ję­cie i opis zja­wi­ska prze­stęp­czo­ści
 • Szcze­gól­ne czyn­ni­ki etio­lo­gicz­ne prze­stęp­czo­ści: nar­ko­ty­ki, al­ko­hol, me­dia
 • Wik­ty­mo­lo­gia