Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

KOREPETYCJE
In­for­ma­cje

Pro­wa­dzi­my ko­re­pe­ty­cje in­dy­wi­du­al­ne i gru­po­we w za­kre­sie:

  • przed­mio­tów ogól­nych: ma­te­ma­ty­ka, ję­zyk pol­ski, fi­zy­ka, ję­zyk an­giel­ski, hi­sto­ria, WOS - z za­kre­su szko­ły pod­sta­wo­wej oraz szko­ły sred­niej
  • przed­mio­tów za­wo­do­wych- z za­kre­su za­wo­du: tech­nik RA­CHUN­KO­WO­ŚCI, tech­nik AD­MI­NI­STRA­CJI, tech­nik EKO­NO­MI­STA

Ce­na usta­la­na jest in­dy­wi­du­al­nie.