Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Prewencja zachowań suicydalnych
In­for­ma­cje

PRE­WEN­CJA ZA­CHO­WAŃ SU­ICY­DAL­NYCH

 

Szko­le­nie do­star­cza wie­dzy do­ty­czą­cej za­gad­nie­nia sa­mo­bój­stwajak rów­nież po­ka­zu­je jak roz­po­zna­wać i po­stę­po­wać z oso­ba­mi ze skłon­no­ścia­mi sa­mo­bój­czy­mi.

Cel szko­le­nia: ce­lem szko­le­nia jest przed­sta­wie­nie za­gad­nie­nia sa­mo­bój­stwa, a tak­że głów­nych za­bu­rzeń i in­nych czyn­ni­ków zwią­za­nych z sa­mo­bój­stwem oraz po­ka­za­nie, jak roz­po­zna­wać i po­stę­po­wać z oso­ba­mi ze skłon­no­ścia­mi sa­mo­bój­czy­mi. Ce­lem jest omó­wie­nie kwe­stii in­ter­wen­cji kry­zy­so­wej w sy­tu­acjach zwią­za­nych z sa­mo­bój­stwa­mi, a tak­że pro­fi­lak­ty­ki za­cho­wań su­icy­dal­nych.

Gru­pa do­ce­lo­wa

 • Psy­cho­lo­dzy,
 • Pe­da­go­dzy,
 • Te­ra­peu­ci, So­cjo­te­ra­peu­ci,
 • Na­uczy­cie­le,
 • Opie­ku­no­wie - wy­cho­waw­cy,
 • Ku­ra­to­rzy są­do­wi,
 • Pra­cow­ni­cy so­cjal­ni,
 • Wszyst­kie oso­by pra­cu­ją­ce z dru­gim czło­wie­kiem,
 • Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne

Pro­gram

1. PO­JĘ­CIE SA­MO­BÓJ­STWA  

 1. Ska­la pro­ble­mu, 
 2. De­fi­ni­cja sa­mo­bój­stwa, 
 3. Pod­sta­wo­we ro­dza­je sa­mo­bójstw      

2. SA­MO­BÓJ­STWA A PRO­BLE­MY PSY­CHICZ­NE

 1. De­pre­sja, 
 2. Al­ko­ho­lizm, 
 3. Schi­zo­fre­nia, 
 4. Im­pul­syw­ność 

3. PRZY­CZY­NY SPO­ŁECZ­NE SA­MO­BÓJSTW

 1. Czyn­ni­ki spo­łecz­ne sa­mo­bójstw, 
 2. Mi­ty do­ty­czą­ce zja­wi­ska sa­mo­bój­stwa,      
 3. Czyn­ni­ki ry­zy­ka sa­mo­bójstw 

4. ETA­PY DRO­GI DO SA­MO­BÓJ­STWA

 1. Ro­dza­je sa­mo­bójstw, 
 2. Czyn­ni­ki ry­zy­ka,
 3.  Sy­gna­ły za­gro­że­nia, 
 4. Syn­drom  pre­su­icy­dal­ny (przed­sa­mo­bój­czy)     

5. IN­TER­WEN­CJA KRY­ZY­SO­WA W SY­TU­ACJACH ZWIĄ­ZA­NYCH Z SA­MO­BÓJ­STWEM

 1. Ty­py po­stę­po­wa­nia,
 2.  Pro­fi­lak­ty­ka, 
 3. Pre­wen­cja za­cho­wań su­icy­dal­nych