Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekunka środowiskowa
In­for­ma­cje

To za­wód, któ­ry jest bar­dzo po­szu­ki­wa­ny na ryn­ku pra­cy w ca­łej Eu­ro­pie. U nas na­uczysz się wszyst­kie­go, co jest ab­so­lut­nie nie­zbęd­ne do je­go wy­ko­ny­wa­nia. Do­wiesz się, w ja­ki spo­sób pra­co­wać z oso­ba­mi prze­wle­kle cho­ry­mi, nie­peł­no­spraw­ny­mi, sa­mot­ny­mi, nie­sa­mo­dziel­ny­mi, oso­ba­mi, któ­re nie ma­ją wspar­cia ze stro­ny ro­dzi­ny. Na­uczy­my Cię, jak sku­tecz­nie wspie­rać i  po­ma­gać pod­opiecz­ne­mu w co­dzien­nych czyn­no­ściach do­mo­wych (ro­bie­nie za­ku­pów, sprzą­ta­nie, go­to­wa­nie, pra­nie), w ja­ki spo­sób dbać o zdro­wie i hi­gie­nę oso­bi­stą lu­dzi cho­rych i nie­sa­mo­dziel­nych (my­cie, ką­pa­nie, cze­sa­nie, go­le­nie, ubie­ra­nie, sła­nie łóż­ka i zmia­na po­ście­li oraz bie­li­zny oso­bi­stej oso­bie unie­ru­cho­mio­nej w łóż­ku oraz pro­wa­dze­nie naj­prost­szych ćwi­czeń re­ha­bi­li­ta­cyj­nych, uzgod­nio­nych z le­ka­rzem). Na­uczy­my Cię rów­nież jak udzie­lić pierw­szej po­mo­cy w przy­pad­kach za­gro­że­nia zdro­wia lub ży­cia pod­opiecz­ne­go. Po­znasz pod­sta­wy psy­cho­lo­gii oraz me­to­dy­ki pra­cy z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi. Na­uczy­my Cię też pod­staw ję­zy­ka mi­go­we­go. Prze­ka­że­my Ci wie­dzę na te­mat,  jak spra­wić, by ży­cie osób naj­bar­dziej do­świad­czo­nych przez los sta­ło się dzię­ki To­bie lep­sze i bar­dziej szczę­śli­we.

Po ukoń­cze­niu na­szej szko­ły znaj­dziesz za­trud­nie­nie w do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej, do­mach opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi, nie­pu­blicz­nych za­kła­dach opie­ki zdro­wot­nej, za­kła­dach opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych, fun­da­cjach i sto­wa­rzy­sze­niach. Otwar­te dla Cie­bie są pla­ców­ki za­rów­no w Pol­sce, jak i w ca­łej Unii Eu­ro­pej­skiej. Mo­żesz też otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność.

Pro­gram

 Ty­tuł za­wo­do­wy: Opie­kun­ka śro­do­wi­sko­wa 341204

Kwa­li­fi­ka­cje: SPO.05 - Świad­cze­nie usług opie­kuń­czych

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Licz­ba go­dzin w cy­klu kształ­ce­nia

I

II

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

 

20

20

Kształ­ce­nie za­wo­do­we teo­re­tycz­ne

Pod­sta­wy psy­cho­lo­gii

27

 

27

Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z so­cjo­lo­gii

27

 

27

Opie­ka i pie­lę­gna­cja czło­wie­ka

30

31

61

Or­ga­ni­za­cja opie­ki śro­do­wi­sko­wej

17

17

34

Ję­zyk ob­cy w po­mo­cy spo­łecz­nej

21

 

21

Licz­ba go­dzin se­me­strze:

122

48

170

Kształ­ce­nie za­wo­do­we prak­tycz­ne

Umie­jęt­no­ści opie­kuń­cze

24

24

48

Ak­ty­wi­za­cja oso­by pod­opiecz­nej

34

 

34

Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych

 

20

20

Prak­ty­ki za­wo­do­we

 

68

68

Licz­ba go­dzin w se­me­strze:

58

112

170

Prak­ty­ka za­wo­do­wa (licz­ba ty­go­dni)

4

 

4

Łącz­na licz­ba go­dzin w se­me­strze:

180

180

360