Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Stylizacja Paznokci
In­for­ma­cje

Kurs w dzie­dzi­nie Sty­li­za­cji Pa­znok­ci, skie­ro­wa­ny jest do osób nie ma­ją­cych do­świad­cze­nia oraz do osób chcą­cych pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje w dzie­dzi­nie ma­ni­cu­re/sty­li­za­cji pa­znok­ci.
 

Wie­lo­go­dzin­na  prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du sty­li­sty pa­znok­ci w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci.

W szko­le­niu wy­ko­rzy­sty­wa­ne są pro­fe­sjo­nal­ne ko­sme­ty­ki Firm:

In­di­go

Mo­de­na

Neo­na­il
Pro­gram

8 zjaz­dów (16 dni)

 1. Wpro­wa­dze­nie do kur­su, omó­wie­nie pla­nu za­jęć na ca­ły rok, pod­sta­wy der­ma­to­lo­gii dla sty­li­stów pa­znok­ci, omó­wie­nie bu­do­wy pa­znok­cia na­tu­ral­ne­go, pod­sta­wy BHP, omó­wie­nie pro­ce­su przy­go­to­wa­nia do ste­ry­li­za­cji na­rzę­dzi, hi­gie­na pra­cy, jak po­win­no wy­glą­dać sta­no­wi­sko pra­cy sty­li­sty pa­znok­ci, po­stę­po­wa­nie z klien­tem trud­nym, przyj­mo­wa­nie re­kla­ma­cji
 2. Wpro­wa­dze­nie do róż­nych ro­dza­jów­ma­ni­cu­re, przy­go­to­wa­nie płyt­ki pa­znok­cia pod sty­li­za­cję, omó­wie­nie prze­ciw­wska­zań
 3. Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy
 4. Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy
 5. Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy
 6. Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy
 7. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 8. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 9. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 10. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 11. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 12. Sty­li­za­cja me­to­dą że­lo­wą
 13. Pe­di­cu­re: me­to­dy, prze­ciw­wska­za­nia, wy­ko­na­nie za­bie­gu , wpro­wa­dze­nie do zdob­nic­twa pa­znok­ci
 14. Po­wtó­rze­nie ma­te­ria­łu ze zdob­nic­twa, eg­za­min teo­re­tycz­ny
 15. Eg­za­min prak­tycz­ny z ma­ni­cu­re hy­bry­do­we­go
 16. Eg­za­min prak­tycz­ny z me­to­dy że­lo­wej

Eg­za­mi­ny prak­tycz­ne od­by­wa­ją się na dło­niach wła­snych lub na mo­del­kach.

Do­pusz­cze­nie do eg­za­mi­nu teo­re­tycz­ne­go i prak­tycz­ne­go jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, je­że­li uczest­nik kur­su był obec­ny na mi­ni­mum 80% za­jęć i po opła­ce­niu wszyst­kich rat za­war­tych w umo­wie , w przy­pad­ku więk­szej licz­by nie­obec­no­ści kur­sant nie jest do­pusz­czo­ny do eg­za­mi­nów.

Kur­san­ci zo­bo­wią­za­ni są do po­sia­da­nia wła­snych pę­dzel­ków do me­to­dy że­lo­wej, oraz do zdob­nic­twa.

 

Po za­koń­cze­niu kur­su prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ją EG­ZA­MI­NY Z ZA­KRE­SU TEO­RII I PRAK­TY­KI

SZKO­ŁA WY­DA­JE ZA­ŚWIAD­CZE­NIE MEN ORAZ DY­PLOM.

Do­fi­nan­so­wa­nie z Urzę­dów Pra­cy.

 

Pro­wa­dzą­ca: Mar­ta Dą­bro­wa- prak­tyk, sty­list­ka pa­znok­ci, in­struk­tor­ka