Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Wizaż
In­for­ma­cje

Ad­re­sa­ta­mi kur­su wi­za­żu są wszyst­kie oso­by, któ­re chcia­ły­by po­znać za­sa­dy wy­ko­ny­wa­nia ma­ki­ja­ży od pod­staw.
Do re­ali­za­cji kur­su nie jest ko­niecz­ne po­sia­da­nie wy­kształ­ce­nia ko­sme­tycz­ne­go, ani uprzed­nie­go przy­go­to­wa­nia, do­świad­cze­nia
za­wo­do­we­go.

Pro­gram

Pro­gram kur­su :

Zjazd l

So­bo­ta : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Pra­ca wi­za­ży­sty jak się przy­go­to­wać :

⁃ Przy­go­to­wa­nie sta­no­wi­ska pra­cy

⁃ De­zyn­fek­cja oraz ak­ce­so­ria

⁃ Przy­go­to­wa­nie klient­ki do ma­ki­ja­żu

⁃ Wy­po­sa­że­nie ku­fra

2. Omó­wie­nie ty­pów skó­ry :

⁃ Roz­po­zna­nie ty­pu skó­ry

⁃ Pie­lę­gna­cja

⁃ Do­bór od­po­wied­nich pro­duk­tów

⁃ Pro­ble­my skór­ne

⁃ Przy­go­to­wa­nie skó­ry do ma­ki­ja­żu

3. Ma­ki­jaż dzien­ny :

- Pod­kre­śle­nie uro­dy ma­ki­ja­żem

- Do­bra­nie od­po­wied­niej ko­lo­ry­sty­ki

- Tech­ni­ka ma­lo­wa­nia

- Geo­me­tria brwi

- Nie­do­sko­na­ło­ści na skó­rze

4. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Za­sa­da ma­ki­ja­żu ma­ke up no ma­ke up

- Kie­dy sto­su­je­my ta­ki ma­ki­jaż

- Wa­run­ki ja­kie mu­si speł­niać skó­ra

2. Ma­ki­jaż ma­ke up no ma­ke up :

- Za­kry­cie nie­do­sko­na­ło­ści

- Na­tu­ral­ne pod­kre­śle­nie atu­tów

- Roz­świe­tle­nie

- Świe­żość

3. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Zjazd ll :

So­bo­ta : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż smo­key ey­es

- Tech­ni­ka ma­ki­ja­żu na kred­ce lub cie­nia­mi

- Wy­bór od­po­wied­nich pro­duk­tów

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la :teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż smo­key ey­es w ko­lo­rze

- Ma­ki­jaż kon­tra­sto­wy w ko­lo­rze

- Wy­bór ko­lo­ry­sty­ki od­po­wied­ni do uro­dy

- Mo­de­lo­wa­nie twa­rzy na mo­kro

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Zjazd lll :

So­bo­ta : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż fran­cu­ski / styl Hol­ly­wo­od

- Czer­wo­ne usta ma­to­we lub z bły­skiem

- Tech­ni­ka pre­cy­zyj­nej kre­ski ey­eli­ne­rem

- Moc­no wy­tu­szo­wa­ne rzę­sy

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż w sty­lu gwiazd

- Od­wzo­ro­wy­wa­nie ma­ki­ja­żu ze zdję­cia na mo­del­ce

- Do­bór ko­lo­ry­sty­ki do uro­dy

 

Zjazd lV :

So­bo­ta : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż skó­ry doj­rza­łej / od­mła­dza­ją­cy

- Do­bór od­po­wied­nich pro­duk­tów

- Za­sto­so­wa­nie od­po­wied­niej tech­ni­ki oraz ko­lo­ry­sty­ki

- Uży­cie kę­pek rzęs

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Za­sto­so­wa­nie po­zna­nej do­tych­czas tech­ni­ki i ro­dza­ju ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Zjazd V :

So­bo­ta : teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Ma­ki­jaż fo­to­gra­ficz­ny przy uży­ciu tech­ni­ki cut cre­ase

- Współ­pra­ca z fo­to­gra­fem i jej za­sa­dy

- In­ten­syw­ność ma­ki­ja­żu

- Do­bór pro­duk­tów

- Tech­ni­ki ma­ki­ja­żu

- Kon­cep­cja se­sji

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la :warsz­tat pra­cy na mo­del­kach

1. Wy­kre­owa­nie swo­je­go ma­ki­ja­żu na mo­del­kach me­to­dą cut cre­ase

- Do­bór ko­lo­ry­sty­ki do ty­pu uro­dy

- Od­po­wied­nia tech­ni­ka

 

Zjazd Vl :

So­bo­ta :teo­ria + pre­zen­ta­cja ma­ki­ja­żu + warsz­tat pra­cy na mo­del­ce

1. Ma­ki­jaż ślub­ny :

- Kon­takt z klient­ką (wy­wiad)

- Pie­lę­gna­cja skó­ry przed ślu­bem

- Do­bór od­po­wied­niej ko­lo­ry­sty­ki do uro­dy

- Tech­ni­ki ma­ki­ja­żu ślub­ne­go

- Uży­cie kę­pek

2. Od­wzo­ro­wa­nie ma­ki­ja­żu na mo­del­ce

 

Nie­dzie­la : warsz­tat pra­cy na mo­del­ce

1. Kon­ty­nu­acja ma­ki­ja­żu ślub­ne­go

 

Zjazd Vll :

So­bo­ta :teo­ria + warsz­tat pra­cy na mo­del­ce

1. Ma­ki­jaż wie­czo­ro­wy :

- Wy­kre­owa­nie swo­je­go ma­ki­ja­żu od­po­wied­nio do­bre­go do mo­del­ki

- Do­bór od­po­wied­niej tech­ni­ki oraz ko­lo­ry­sty­ki

 

Nie­dzie­la : Teo­ria + warsz­tat pra­cy

1. Ana­li­za ko­lo­ry­stycz­na

- Okre­śla­nie ty­pów uro­dy

- Do­bór ko­lo­ry­sty­ki

2. Wy­ko­ny­wa­nie wy­bra­ne­go ma­ki­ja­żu na so­bie

 

Zjazd VII :

So­bo­ta : warsz­tat pra­cy na mo­del­ce

1. Przy­go­to­wa­nie kon­cep­cji ma­ki­ja­żu na eg­za­min

2. Przy­go­to­wa­nie fa­ce chart

3.Prze­ćwi­cze­nie ma­ki­ja­żu

 

Nie­dzie­la : warsz­tat pra­cy na mo­del­ce wy­bra­ne­go ma­ki­ja­żu

 

Zjazd Vlll :

So­bo­ta :Po­wtó­rze­nie ma­te­ria­łu i przy­go­to­wa­nie do eg­za­mi­nu

1. Ćwi­cze­nia ma­ki­ja­żu

 

Nie­dzie­la : eg­za­min teo­ria + prak­ty­ka

1. Eg­za­min ust­ny 3 lo­so­wa­ne py­ta­nia

2. Eg­za­min prak­tycz­ny, pra­ca na mo­del­ce.

3. Se­sja zdję­cio­wa, aby kur­sant­ki mia­ły zdję­cia do port­fo­lio.

4. Wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów.

 

Pro­wa­dzą­ca: Wio­let­ta Rę­bal­ska- prak­tyk, wi­za­żyst­ka, sty­list­ka brwi, in­struk­tor­ka