Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik reklamy (333907)
In­for­ma­cje

Tech­nik re­kla­my (333907)

PGF.07.Wy­ko­ny­wa­nie prze­ka­zu re­kla­mo­we­go
PGF.08.Za­rzą­dza­nie kam­pa­nią re­kla­mo­wą

Ab­sol­went ma moż­li­wość pod­ję­cia pra­cy w agen­cjach re­kla­mo­wych (na sta­no­wi­sku agen­ta re­kla­mo­we­go, ac­co­unt ma­na­ger, co­pyw­ri­ter, art de­si­gner), agen­cjach pu­blic re­la­tions, dzia­łach mar­ke­tin­gu i re­kla­my przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych i han­dlo­wych, biu­rach ogło­szeń
i dzia­łach pro­mo­cji środ­ków ma­so­we­go prze­ka­zu, agen­cjach sce­na­riu­szo­wych, stu­diach gra­ficz­nych, stu­diach pro­duk­cyj­nych, agen­cjach ds. kon­tak­tów z pra­są i kształ­to­wa­nia opi­nii pu­blicz­nej.

Dy­plom po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w okre­ślo­nym za­wo­dzie mo­że otrzy­mać oso­ba, któ­ra po­sia­da po­ziom wy­kształ­ce­nia
wy­ma­ga­ny dla da­ne­go za­wo­du (od­po­wied­nio wy­kształ­ce­nie za­sad­ni­cze za­wo­do­we lub śred­nie) oraz któ­ra zda eg­za­mi­ny
z za­kre­su wszyst­kich kwa­li­fi­ka­cji wy­od­ręb­nio­nych w da­nym za­wo­dzie.

Pro­gram

 

Tech­nik re­kla­my (333907)

 

PGF.07. Wy­ko­ny­wa­nie prze­ka­zu re­kla­mo­we­go

PGF.08. Za­rzą­dza­nie kam­pa­nią re­kla­mo­wą

Pro­gram na­ucza­nia

Plan na­ucza­nia

Se­me­stry:

Licz­ba go­dzin w cy­klu na­ucza­nia

I

II

III

IV

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

 

 

 

20

Pod­sta­wy dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

20

 

 

 

20

Ję­zyk ob­cy za­wo­do­wy

15

15

 

 

30

Pod­sta­wy ko­mu­ni­ka­cji spo­łecz­nej

 

20

 

 

20

Or­ga­ni­za­cja pra­cy ze­spo­łu

 

 

 

20

20

Mar­ke­ting

 

26

 

 

26

Ele­men­ty to­wa­ro­znaw­stwa

 

 

20

 

20

Pod­sta­wy fo­to­gra­fii

 

 

26

 

26

Przy­go­to­wa­nie ofer­ty pro­duk­tów i usług re­kla­mo­wych

40

40

40

20

140

Pro­wa­dze­nie sprze­da­ży pro­duk­tów i usług re­kla­mo­wych

20

40

40

40

140

Two­rze­nie prze­ka­zu re­kla­mo­we­go

20

20

20

23

83

Pro­jek­to­wa­nie środ­ków re­kla­mo­wych

 

30

30

23

83

Two­rze­nie pla­nu me­dial­ne­go

20

20

20

23

83

Przy­go­to­wy­wa­nie środ­ków re­kla­mo­wych

20

20

20

23

83

Ba­da­nie sku­tecz­no­ści re­kla­my

20

24

20

20

84

Prak­ty­ki za­wo­do­we: 4 ty­go­dnie = 160 go­dzin

Kie­ru­nek re­ali­zo­wa­ny jest w ra­mach kwa­li­fi­ka­cyj­nych kur­sów za­wo­do­wych w 2-let­nim cy­klu na­ucza­nia

Eg­za­min za­wo­do­wy PGF.07. od­by­wa się po pierw­szym ro­ku na­ucza­nia

Eg­za­min za­wo­do­wyPGF.08. od­by­wa się po dru­gim ro­ku na­ucza­nia