Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Asystent osoby niepełnosprawnej
In­for­ma­cje

Za­wód: Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej 341201
 

Kwa­li­fi­ka­cje: SPO.01. Udzie­la­nie po­mo­cy i or­ga­ni­zo­wa­nie wspar­cia oso­bie nie­peł­no­spraw­nej

Pra­ca asy­sten­ta oso­by nie­peł­no­spraw­nej ma na ce­lu po­moc w uzy­ska­niu jak naj­więk­szej nie­za­leż­no­ści i sa­mo­dziel­no­ści oso­bie nie­peł­no­spraw­nej. Po­ma­ga pod­opiecz­ne­mu re­ali­zo­wać pro­gram re­ha­bi­li­ta­cji me­dycz­nej, spo­łecz­nej i za­wo­do­wej. Sta­ra się udzie­lić jak naj­sku­tecz­niej­szej po­mo­cy, an­ga­żu­jąc ro­dzi­nę i oso­by z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia pod­opiecz­ne­go.

Ab­sol­wen­ci te­go kie­run­ku mo­gą zna­leźć za­trud­nie­nie w do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej, warsz­ta­tach te­ra­pii za­ję­cio­wej, śro­do­wi­sko­wych do­mach sa­mo­po­mo­cy, szko­łach in­te­gra­cyj­nych, ośrod­kach ad­apt­a­cyj­nych, pla­ców­kach opie­kuń­czo wy­cho­waw­czych oraz in­sty­tu­cjach or­ga­ni­zu­ją­cych po­moc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym.

Ty­tuł za­wo­do­wy : Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej 341201
 

Pro­gram

Ty­tuł za­wo­do­wy : Asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej 341201

Kwa­li­fi­ka­cja SPO.01.  Udzie­la­nie po­mo­cy i or­ga­ni­zo­wa­nie wspar­cia oso­bie nie­peł­no­spraw­nej

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Wy­bra­ne za­gad­nie­nia z psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii

13

13

26

Ele­men­ty ana­to­mii i pa­to­lo­gii czło­wie­ka

20

 

20

 Opie­ka i pie­lę­gna­cja czło­wie­ka

20

20

40

Or­ga­ni­za­cja wspar­cia oso­by nie­peł­no­spraw­nej

20

20

40

Ję­zyk ob­cy w po­mo­cy spo­łecz­nej

10

10

20

Ele­men­ty pra­cy so­cjal­nej102030

Tre­ning umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych

20 20

Ra­zem

113

83

196

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Umie­jęt­no­ści opie­kuń­cze

30

30

60

Te­ra­pia za­ję­cio­wa i ak­ty­wi­za­cja

40

40

80

Pra­cow­nia ko­mu­ni­ka­cji al­ter­na­tyw­nej i wspo­ma­ga­ją­cej

101020

Ra­zem

80

80

160

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

4 tyg.

4 tyg.

8 tyg.