Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
In­for­ma­cje

Za­wód: Opie­kun w Do­mu Po­mo­cy Spo­łecz­nej 341203
Kwa­li­fi­ka­cje: SPO.03 .Świad­cze­nie usług opie­kuń­czo-wspie­ra­ją­cych oso­bie pod­opiecz­nej
Na­uka trwa 4 se­me­stry, za­ję­cia od­by­wa­ją się w sys­te­mie za­ocz­nym.

Do głów­nych za­dań opie­ku­na w Do­mu Po­mo­cy Spo­łecz­nej na­le­ży po­moc w co­dzien­nie wy­ko­ny­wa­nych czyn­no­ściach z za­kre­su hi­gie­ny oso­bi­stej i sa­mo­ob­słu­gi, pie­lę­gna­cja oraz dba­nie o zdro­wie osób cho­rych i nie­sa­mo­dziel­nych. Opie­kun do­ra­dza w za­kre­sie pla­no­wa­nia wy­dat­ków do­mo­wych, po­ma­ga w zna­le­zie­niu spo­so­bów na spę­dza­nie wol­ne­go cza­su, mo­bi­li­zu­je do ak­tyw­no­ści oraz roz­wi­ja­nia pa­sji i za­in­te­re­so­wań.
Ab­sol­wen­ci te­go kie­run­ku mo­ga zna­leźć za­trud­nie­nie w do­mach ma­łe­go dziec­ka, do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej dla dzie­ci i do­ro­słych, przy warsz­ta­tach te­ra­pii za­ję­cio­wej, ho­spi­cjach, śro­do­wi­sko­wych do­mach sa­mo­po­mo­cy, ośrod­kach wspar­cia dla ro­dzin dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, w szpi­ta­lach i szko­łach.

Pro­gram

Ty­tuł za­wo­do­wy : Opie­kun w Do­mu Po­mo­cy Spo­łecz­nej 341203

Kwa­li­fi­ka­cje: SPO.03. Świad­cze­nie usług opie­kuń­czo-wspie­ra­ją­cych oso­bie pod­opiecz­nej

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Se­mestr III

Se­mestr IV

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

BHP w DPS

10

10

  

20

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

10

10

10

 

30

Pod­sta­wy psy­cho­lo­gii, pe­da­go­gi­ki i so­cjo­lo­gii

10

10

10

10

40

Po­li­ty­ka spo­łecz­na

10

10

10

10

40

Ko­mu­ni­ka­cja spo­łecz­na

10

10

  

20

Pod­sta­wy opie­ki zdro­wia i cho­ro­by

101010

10

40

Pie­lę­gna­cja osób nie­sa­mo­dziel­nych2020202080
Pod­sta­wy ana­to­mii i fi­zjo­lo­gii czło­wie­ka1010101040
Ję­zyk ob­cy dla opie­ku­na w DPS  202040
Re­wa­li­da­cja psy­cho­ru­cho­wa2020   
Ję­zyk mi­go­wy  202040

Ra­zem

120

120

120

110

470

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Umie­jęt­no­ści opie­kuń­cze

40

40

40

40

160

Ak­ty­wi­za­cja oso­by pod­opiecz­nej

25

25

25

25

100

Tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych

20

20

20

20

80

Przy­go­to­wa­nie ON do sa­mo­dziel­no­ści1010101040

Ra­zem

95

95

95

95

380

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

4 tyg.

 

4 tyg.

8 tyg.