Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Szkolenie z MAKIJAŻU - INDYWIDUALNE
Szko­le­nie z MA­KI­JA­ŻU - in­dy­wi­du­al­ne

Szko­le­nie skie­ro­wa­ne dla osób, któ­re chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę na te­mat ma­ki­ja­żu dzien­ne­go, wie­czo­ro­we­go bądź kon­kret­nej tech­ni­ki ma­ki­ja­żu. Je­śli chcesz le­piej po­znać swo­ją uro­dę, od­po­wied­nio do­brać do niej ko­sme­ty­ki i po­praw­nie się ni­mi po­słu­gi­wać, to to szko­le­nie jest wła­śnie dla Cie­bie.

Pro­gram szko­le­nia ma­ki­ja­żu dzien­ne­go :

- Wspól­ny prze­gląd ko­sme­tycz­ki Klient­ki (pie­lę­gna­cja + ko­lo­rów­ka)

- Usta­le­nie ro­dza­ju ce­ry, do­bra­nie od­po­wied­nie­go pod­kła­du, ana­li­zę kształ­tu twa­rzy oraz oka

- BHP w ma­ki­ja­żu, wspól­ne omó­wie­nie wszyst­kich po­trzeb­nych ko­sme­ty­ków do ma­ki­ja­żu oraz ak­ce­so­riów

- Omó­wie­nie ty­pu uro­dy oraz do­bór od­po­wied­niej ko­lo­ry­sty­ki zgod­nej z ana­li­zą ko­lo­ry­stycz­ną

- Na­uka za­wie­ra : do­bra­nie od­po­wied­niej pie­lę­gna­cji do ro­dza­ju ce­ry,do­bór pod­kła­du, na­kła­da­nia ko­rek­to­ra oraz ka­mu­flo­wa­nia cie­ni pod ocza­mi, tech­ni­kę na­kła­da­nia pu­dru, kon­tu­ro­wa­nia twa­rzy bron­ze­rem, po­praw­ne na­ło­że­nie roz­świe­tla­cza i ró­żu, ma­lo­wa­nie rzęs, ma­lo­wa­nie brwi, ma­lo­wa­nie oka do­bra­ne od­po­wied­nio do kształ­tu, ma­lo­wa­nie ust

Czas trwa­niasz­ko­le­nia in­dy­wi­du­al­ne­go ma­ki­ja­żu  - 15 go­dzin

Ce­na szko­le­nia - 1400 zł

 

Pro­gram szko­le­nia ma­ki­ja­żu wie­czo­ro­we­go :

Szko­le­nie ma­ki­ja­żu wie­czo­ro­we­go obej­mu­je wszyst­kie eta­py z ma­ki­ja­żu dzien­ne­go i jest roz­sze­rzo­ny o na­stę­pu­ją­ce rze­czy :

- Na­ukę do­kle­ja­nia sztucz­nych rzęs

- Kon­tu­ro­wa­nie twa­rzy na mo­kro za po­mo­cą bron­ze­ra i ko­rek­to­ra

- Na­ukę ry­so­wa­nia kre­ski

- Ma­lo­wa­nie oka cie­nia­mi z uży­ciem cie­ni me­ta­licz­nych, pig­men­tów itd.

- Cie­nio­wa­nie ust

- Ba­king

Czas trwa­nia szko­le­nia in­dy­wi­du­al­ne­go ma­ki­ja­żu wie­czo­ro­we­go (ma­ki­jaż dzien­ny + ma­ki­jaż wie­czo­ro­wy ) - 15 go­dzin (roz­dzie­lo­ne na dwa dni )

Ce­na szko­le­nia - 1400 zł

Każ­de szko­le­nie za­wie­ra 90 % prak­ty­ki. Po ukoń­cze­niu szko­le­nia Kur­sant/ka otrzy­mu­ją dy­plom Cen­trum Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze.