Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Księgowość z elementami KPiR.
In­for­ma­cje

Kurs dla osób, kto­re roz­po­czy­na­ją wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i chcą sa­me pro­wa­dzić książ­kę przy­cho­dów i roz­cho­dów. 

Naj­częst­szą for­mą roz­li­czeń po­dat­ko­wych dla ma­łych firm Po­dat­ko­wa Księ­ga Przy­cho­dów
i Roz­cho­dów, w skró­cie KPiR. Przed­się­bior­cy naj­mniej­szych firm  ko­rzy­sta­ją  z pro­gra­mów do księ­go­wo­ści on­li­ne,
któ­re znacz­nie uła­twia­ją pro­wa­dze­nie ewi­den­cji księ­go­wej.

W Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze, na kur­sie Księ­go­wość z ele­men­ta­mi KPiR, na­uczy­my Pań­stwa jak po­win­na być pra­wi­dło­wo pro­wa­dzo­na Księ­ga Przy­cho­dów i Roz­cho­dów.

Czym jest Księ­ga Przy­cho­dów i Roz­cho­dów?

Po­dat­ko­wa Księ­ga Przy­cho­dów i Roz­cho­dów jest pro­stą i przej­rzy­stą ewi­den­cją, w któ­rej za­pi­sy­wa­ne są zda­rze­nia go­spo­dar­cze na­stę­pu­ją­ce w fir­mie – przy­cho­dy i kosz­ty. KPiR jest pod­sta­wą po­zwa­la­ją­cą wy­li­czać za­licz­ki na po­da­tek do­cho­do­wy dla firm ko­rzy­sta­ją­cych
z za­sad ogól­nych lub po­dat­ku li­nio­we­go.

W KPiR za­pi­sy­wa­ne są da­ty, w któ­rych na­stą­pi­ły przy­cho­dy i kosz­ty, ich opi­sy, kwo­ty oraz ko­men­ta­rze i uwa­gi. Każ­de zda­rze­nie go­spo­dar­cze ma swój nu­mer po­rząd­ko­wy. Ewi­den­cja za­wie­ra tak­że su­my wszyst­kich przy­cho­dów i kosz­tów z da­ne­go okre­su.

Księ­gę Przy­cho­dów i Roz­cho­dów, czy­li tzw. uprosz­czo­ną księ­go­wość, mo­gą pro­wa­dzić jed­no­oso­bo­wi przed­się­bior­cy, któ­rzy:

 • ko­rzy­sta­ją z opo­dat­ko­wa­nia na za­sa­dach ogól­nych lub z po­dat­ku li­nio­we­go,
 • jed­no­cze­śnie speł­nia­ją sta­tus ma­łe­go po­dat­ni­ka, tzn. wy­so­kość ich przy­cho­du wraz z po­dat­kiem VAT nie prze­kro­czy­ła
  w po­przed­nim ro­ku po­dat­ko­wym 1,2 mln eu­ro.

Pro­gram

1.Po­zna­wa­nie za­sad i pod­staw praw­nych pro­wa­dze­nia po­dat­ko­wej książ­ki przy­cho­dów i roz­cho­dów

 • za­sa­dy pro­wa­dze­nia KPiR
 • me­to­da ka­so­wa i me­mo­ria­ło­wa
 • in­ne for­my opo­dat­ko­wa­nia

2.Kosz­ty i przy­cho­dy zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą

 • kosz­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa po­dat­ko­we­go
 • przy­cho­dy w ro­zu­mie­niu pra­wa po­dat­ko­we­go

3.Środ­ki trwa­łe w fir­mie

 • po­ję­cie i de­fi­ni­cja opi­su­ją­ce zna­cze­nie środ­ków trwa­łych
 • amor­ty­za­cja środ­ków trwa­łych i me­to­dy jej wy­li­cza­nia
 • ewi­den­cjo­no­wa­nie środ­ków trwa­łych i wy­po­sa­że­nia
 • ćwi­cze­nia do­ty­czą­ce kla­sy­fi­ka­cji środ­ków trwa­łych i wy­li­cza­nia amor­ty­za­cji

4.Sa­mo­chód w fir­mie

 • wy­ko­rzy­sty­wa­nie sa­mo­cho­du pry­wat­ne­go do ce­lów służ­bo­wych
 • ewi­den­cja sta­nu prze­bie­gu po­jaz­dów
 • roz­li­cza­nie kosz­tów zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem sa­mo­cho­du pry­wat­ne­go do ce­lów służ­bo­wych

5.Pra­cow­nik w fir­mie

 • obo­wiąz­ki pra­co­daw­cy wo­bec ZUS
 • obo­wiąz­ki pra­co­daw­cy wo­bec US
 • wy­na­gro­dze­nie pra­cow­ni­cze
 • umo­wy cy­wil­no-praw­ne
 • świad­cze­nia na rzecz pra­cow­ni­ków

6.In­ne kosz­ty zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią fir­my

 • po­dró­że służ­bo­we
 • kosz­ty re­pre­zen­ta­cji i re­kla­my
 • po­zo­sta­łe kosz­ty dzia­łal­no­ści

7.Przy­cho­dy z dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

 • przy­cho­dy ze sprze­da­ży i in­ne przy­cho­dy
 • usta­la­nie wy­ni­ków fi­nan­so­wych i zo­bo­wią­zań po­dat­ko­wych

8.Po­da­tek VAT

 • ewi­den­cja po­dat­ku na­li­czo­ne­go
 • ewi­den­cja po­dat­ku na­leż­ne­go
 • me­to­dy roz­li­czeń po­dat­ku z US