Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Przedłużanie rzęs - wszystkie metody
In­for­ma­cje

Kurs skie­ro­wa­ny jest do osób roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z prze­dłu­ża­niem rzęs.

Ze­staw star­to­wy*

Pro­gram

Część teo­re­tycz­na
1. Przy­go­to­wa­nie sta­no­wi­ska pra­cy
2. Omó­wie­nie zna­cze­nia i za­sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tów
3. Prze­ciw­wska­za­nia zdro­wot­ne do wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gu
4. Pie­lę­gna­cja oczu przed za­bie­giem
5. Pie­lę­gna­cja oczu po za­bie­gu

Część prak­tycz­na
1. Do­bór od­po­wied­niej dłu­go­ści i gru­bo­ści rzęs
2. Prze­dłu­że­nie i za­gęsz­cze­nie rzęs róż­ny­mi me­to­da­mi
3. Zdej­mo­wa­nie rzęs
4. Ma­lo­wa­nie rzęs

5. La­mi­no­wa­nie rzęs