Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Fryzjerski wieczorowy
In­for­ma­cje

Kurs fry­zjer­ski umoż­li­wia uzy­ska­nie i uzu­peł­nie­nie wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych. Na­si in­struk­to­rzy prze­ka­żą Ci istot­ną wie­dzę oraz tech­ni­ki wy­ko­rzy­sty­wa­ne w naj­bar­dziej re­no­mo­wa­nych sa­lo­nach fry­zjer­skich.

Po ukoń­cze­niu szko­le­nia wy­da­je­my za­świad­cze­nia na dru­ku pań­stwo­wym MEN

Ter­mi­ny za­jęć:

Kurs fryzjerski wieczorowy, terminy zajęć:
7 i 9 marca 2022
14 i 16 marca 2022
21 i 23 marca 2022
28 i 30 marca 2022
4 i 6 kwietnia 2022
11 i 13 kwietnia 2022
Pro­gram

1. Wpro­wa­dze­nie do za­wo­du

2. Strzy­że­nie dam­skie

3. Strzy­że­nie mę­skie

4. Far­bo­wa­nie róż­ny­mi me­to­da­mi

5. Upię­cia