Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Ważne!!!

Sza­now­ni Pań­stwo,


W związ­ku z wpro­wa­dze­niem War­sza­wy do stre­fy czer­wo­nej, wszyst­kie za­ję­cia z za­kre­su teo­re­tycz­ne­go bę­dą od­by­wa­ły się on-li­ne, na­to­miast za­ję­cia z za­kre­su prak­tycz­ne­go bę­dą od­by­wać się sta­cjo­nar­nie, czy­li w bu­dyn­ku szko­ły.


Kur­sy funk­cjo­nu­ją sta­cjo­nar­nie, po­nie­waż są za­ję­cia­mi ...

Więcej
Urlop

Sza­now­ni Pań­stwo

W dniach od 03 lip­ca do 10 lip­ca 2020 r., se­kre­ta­riat bę­dzie nie­czyn­ny.

URLOP

Od­bie­ra­my czat na stro­nie www.ck-za­ci­sze.edu.pl, e-ma­ile, te­le­fon ko­mór­ko­wy, czat na FB

Oso­bom chęt­nym do za­pi­sów ...

Więcej
Wyniki egzaminów

Sza­now­ni Słu­cha­cze,
ter­min ogła­sza­nia wy­ni­ków eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie dla se­sji sty­czeń – lu­ty 2018 r. to dzień
23 mar­ca 2018 r, (pią­tek).
Od­biór do­ku­men­tów w se­kre­ta­ria­cie Szko­ły od dnia 26 mar­ca 2018 r. w go­dzi­nach:

    ...
Więcej