Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Animator czasu wolnego dzieci i młodzieży (235916)
In­for­ma­cje

Ani­ma­tor cza­su wol­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży , pod­nie­sie Two­je kwa­li­fi­ka­cje i po­zwo­li Ci fa­cho­wo opie­ko­wać się dzieć­mi w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym.

Pro­gram

1. Psy­cho­lo­gia roz­wo­jo­wa

 • Po­ję­cie roz­wo­ju, czyn­ni­ki roz­wo­ju, pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­ju, cha­rak­te­ry­sty­ka roz­wo­ju czło­wie­ka w wy­bra­nych za­kre­sach wie­ko­wych.
 • Pro­ce­sy po­znaw­cze.
 • Teo­rie oso­bo­wo­ści.
 • Emo­cje i mo­ty­wa­cje.
 • In­te­li­gen­cja.
 • Tem­pe­ra­ment.
 • Twór­czość, zdol­no­ści ogól­ne i spe­cjal­ne.
 • Róż­ni­ce in­dy­wi­du­al­ne (tem­po, rytm, dy­na­mi­ka roz­wo­ju).
 • Dia­gno­za roz­wo­ju dziec­ka – wy­bra­ne me­to­dy

2. Pe­da­go­gi­ka spo­łecz­na i opie­kuń­cza

 • Po­ję­cie me­to­dy­ki wy­cho­wa­nia opie­kuń­cze­go.
 • Przed­miot roz­wa­żań me­to­dy­ki pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
 • Za­da­nia me­to­dy­ki pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
 • Źró­dła wie­dzy me­to­dycz­nej z za­kre­su pra­cy opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czej.
 • For­my, za­sa­dy, me­to­dy or­ga­ni­zo­wa­nia pro­ce­su opie­ki i wy­cho­wa­nia.
 • Po­ję­cie i kla­sy­fi­ka­cja me­tod wy­cho­wa­nia opie­kuń­cze­go.

4. Cha­rak­te­ry­sty­ka dziec­ka

 • Ana­to­mia i fi­zjo­lo­gia
 • Pierw­sza po­moc przed­le­kar­ska w na­głych wy­pad­kach

5. Wy­cho­wa­nie dziec­ka

 • Pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce roz­wo­ju i wy­cho­wa­nia dziec­ka
 • Za­sa­dy i me­to­dy wy­cho­wa­nia dziec­ka
 • Roz­po­zna­wa­nie i za­spo­ka­ja­nie po­trzeb dziec­ka
 • Gry i za­ba­wy wpły­wa­ją­ce na roz­wój dziec­ka