Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik usług fryzjerskich (514105)

In­for­ma­cje

Tech­nik usług fry­zjer­skich (514105)

to fa­cho­wiec  w swo­jej dzie­dzi­nie, któ­ry zgod­nie z ży­cze­nia­mi klien­tów wy­ko­nu­je za­bie­gi fry­zjer­skie, ta­kie jak:

go­le­nie i strzy­że­nie wło­sów i za­ro­stu, my­cie i pie­lę­gno­wa­nie wło­sów, cze­sa­nie, trwa­ła on­du­la­cja, roz­ja­śnia­nie
i far­bo­wa­nie wło­sów, za po­mo­cą róż­no­rod­nych na­rzę­dzi, z wy­ko­rzy­sta­niem spe­cja­li­stycz­nych apa­ra­tów

oraz ma­te­ria­łów fry­zjer­skich.

Ce­lem kształ­ce­nia jest przy­go­to­wa­nie Cię do wy­ko­ny­wa­nia pra­cy za­wo­du i ak­tyw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia na ryn­ku pra­cy.


Uczest­ni­cy kur­su, pod kie­run­kiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry zo­sta­ną w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny przy­go­to­wa­ni do

wy­ko­ny­wa­nia na­stę­pu­ją­cych czyn­no­ści za­wo­do­wych:

- wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych wło­sów,

- wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów che­micz­nych wło­sów,

- wy­ko­ny­wa­nie strzy­że­nia wło­sów,

- wy­ko­ny­wa­nie sty­li­za­cji fry­zur,

- wy­ko­ny­wa­nie pro­jek­tów fry­zur.
 

W trak­cie trwa­nia kur­su przy­go­tu­je­my  każ­de­go z uczest­ni­ków w tym  pro­gra­mie, do dwóch eg­za­mi­nów

po­twier­dza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje za­wo­do­we:

1) wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów fry­zjer­skich,

2) pro­jek­to­wa­nie fry­zur.

W za­kre­sie pierw­szej kom­pe­ten­cji na­bę­dziesz umie­jęt­no­ści:

- wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych wło­sów,

- strzy­że­nia wło­sów, for­mo­wa­nia fry­zur, on­du­lo­wa­nia,

- zmia­ny ko­lo­ru wło­sów.

Dru­ga kom­pe­ten­cja po­zwo­li Ci na­być umie­jęt­no­ści w za­kre­sie:

- wy­ko­ny­wa­nia pro­jek­tów fry­zur,

- sty­li­za­cji fry­zur z wy­ko­rzy­sta­niem tech­nik wi­zu­ali­za­cji.


Po ukoń­cze­niu na­sze­go Kur­su Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wuych, pra­cę znaj­dziesz w re­no­mo­wa­nych sa­lo­nach fry­zjer­skich, mo­żesz tak­że otwo­rzyć
wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą i two­rzyć no­we miej­sca pra­cy.

 

Pro­gram

Kwa­li­fi­ka­cja:

FRK.01.Wy­ko­ny­wa­nie usług fry­zjer­skich

FRK. 03.Pro­jek­to­wa­nie i wy­ko­ny­wa­nie fry­zur

Szkol­ny plan na­ucza­nia:

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Ra­zem

I

II

III

IV

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

 

 

 

20

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

20

 

 

 

20

Ko­mu­ni­ka­cja per­so­nal­na i spo­łecz­na

15

 

 

 

15

Ję­zyk an­giel­ski za­wo­do­wy

20

30

 

 

50

Pod­sta­wy fry­zjer­stwa

20

40

 

 

60

Pod­sta­wy der­ma­to­lo­gii

40

 

 

 

40

Or­ga­ni­za­cja sa­lo­nu

 

 

20

20

40

Sty­li­za­cja fry­zjer­ska

 

 

20

23

43

Tech­no­lo­gie fry­zjer­skie

40

20

20

30

110

Pro­jek­to­wa­nie fry­zur

 

40

30

 

70

Ogól­na licz­ba go­dzin

175

130

90

73

468

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Pra­cow­nia fry­zjer­ska

25

80

90

125

320

Wi­zu­ali­za­cja wi­ze­run­ku

 

30

60

 

90

Ogól­na licz­ba go­dzin

25

110

150

125

410

Cał­ko­wi­ta licz­ba go­dzin obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych

200

240

240

198

878

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

 

 

160

160

Eg­za­min po­twier­dza­ja­cy kwa­li­fi­ka­cję FRK.01. od­by­wać się bę­dzie po se­me­strze II

Eg­za­min po­twier­dza­ja­cy kwa­li­fi­ka­cję FRK.03. od­by­wać się bę­dzie po se­me­strze IV