Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Rejestratorka medyczna (422603)
In­for­ma­cje

Do obo­wiąz­ków przy­szłe­go pra­cow­ni­ka na­le­żeć bę­dzie:

  •  Re­je­stra­cja pa­cjen­tów zgła­sza­ją­cych się do po­rad­ni oso­bi­ście, te­le­fo­nicz­nie, pi­sem­nie oraz elek­tro­nicz­nie;
  • Wy­peł­nia­nie in­dy­wi­du­al­nej do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej w czę­ści dot. na­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję pa­cjen­ta oraz włą­cze­nie do hi­sto­rii cho­ro­by przed­sta­wio­nych od­po­wied­nich do­ku­men­tów wy­ma­ga­nych przez ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy;
  • Ko­do­wa­nie świad­czeń;
  •  Nad­zór nad obie­giem i prze­cho­wy­wa­niem do­ku­men­tów;
  • Wpro­wa­dza­nie da­nych do sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go oraz baz da­nych;
  • In­for­mo­wa­nie pa­cjen­tów o ak­tu­al­nej ofer­cie, ro­dza­jach i wa­run­kach udzie­la­nych świad­czeń;
  • Sta­ła współ­pra­ca z Dzia­łem Sprze­da­ży Usług Me­dycz­nych i Sta­ty­sty­ki;
  • Kurs ma za za­da­nie przy­go­to­wać kur­san­ta do pra­wi­dło­we­go wy­ko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków pra­cow­nicz w spo­sób zor­ga­ni­zo­wa­ny i er­go­no­micz­ny.
Pro­gram

I. OR­GA­NI­ZA­CJA PRA­CY W RE­JE­STRA­CJI I OB­SŁU­GA PA­CJEN­TA

a) Or­ga­ni­za­cja pra­cy we­dług za­sa­dy Eisen­ho­we­ra

b) Ra­dze­nie so­bie ze stre­sem w pra­cy re­je­stra­tor­ki me­dycz­nej

c) Za­sa­dy ob­słu­gi pa­cjen­ta

d) Umie­jęt­ność ak­tyw­ne­go słu­cha­nia pa­cjen­ta

e) Aser­tyw­ne za­cho­wa­nie wo­bec pa­cjen­ta

f) Efek­tyw­na ko­mu­ni­ka­cja z „trud­nym pa­cjen­tem”

II. PRO­WA­DZE­NIE DO­KU­MEN­TA­CJI ME­DYCZ­NEJ

a) Pra­wi­dło­we pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej

b) Prze­cho­wy­wa­nie do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej

c) Zgo­da pa­cjen­ta na udzie­la­nie świad­czeń me­dycz­nych

d) Udo­stęp­nia­nie do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej

e) Do­ku­men­ta­cja me­dycz­na – w for­mie elek­tro­nicz­nej

e) Błę­dy w do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej i od­po­wie­dzial­ność praw­na

f) Za­sa­dy re­je­stra­cji me­dycz­nej i wy­pi­sy dla pa­cjen­tów

g) Pra­wa i obo­wiąz­ki re­je­stra­tor­ki me­dycz­nej

h) Wzo­ry do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej

III TEO­RE­TYCZ­NE POD­STA­WY EDU­KA­CJI I PRO­MO­CJI ZDRO­WIA

a) Pod­sta­wo­we po­ję­cia w edu­ka­cji zdro­wot­nej

b) Mo­de­le edu­ka­cji zdro­wot­nej

c) Edu­ka­cja zdro­wot­na w róż­nych sie­dli­skach

d) Pro­mo­cja zdro­wia - de­fi­ni­cje, ge­ne­za, mo­de­le i stra­te­gia dzia­ła­nia