Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Fryzjer - Stylista
In­for­ma­cje

Wie­lo­go­dzin­na prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du fry­zje­ra w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny,

co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci.

Pro­gram

I. KIM JEST FRY­ZJER: rze­mieśl­ni­kiem?  ar­ty­stą?  psy­cho­lo­giem?

 1. Pod­sta­wy ob­słu­gi klien­ta.
 2. Do­sko­na­le­nie za­wo­do­we.

II. BEZ­PIE­CZEŃ­STWO I HI­GIE­NA PRA­CY FRY­ZJE­RA:

 1. Śro­do­wi­sko pra­cy fry­zje­ra.
 2. Za­gro­że­nia w sa­lo­nie fry­zjer­skim i środ­ki ochro­ny in­dy­wi­du­al­nej.
 3. De­zyn­fek­cja i ste­ry­li­za­cja w sa­lo­nie fry­zjer­skim.

III. ASPEK­TY BIO­LO­GICZ­NE I CHE­MICZ­NE WE FRY­ZJER­STWIE:

 1. Bu­do­wa i wła­ści­wo­ści wło­sów.
 2. Bu­do­wa i funk­cje skó­ry.
 3. Sub­stan­cje che­micz­ne sto­so­wa­ne we fry­zjer­stwie.

IV. WPRO­WA­DZE­NIE DO NA­UKI ZA­WO­DU:

 1. Na­rzę­dzia, przy­bo­ry i apa­ra­ty.
 2. Pre­pa­ra­ty fry­zjer­skie.
 3. Pod­sta­wo­we po­ję­cia tech­no­lo­gicz­ne.

V. TECH­NI­KI FRY­ZJER­SKIE:

 1. Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia):
  • my­cie
  • kon­dy­cjo­no­wa­nie
  • re­ge­ne­ra­cja
  • ochro­na.
 2. Strzy­że­nie wło­sów:
  • sek­cje i se­pa­ra­cje
  • kąt strzy­że­nia i pro­jek­cji
  • li­nie pod­sta­wo­we-pa­sma pa­mię­ci
  • pal­co­wa­nie i efi­lo­wa­nie
  • strzy­że­nie dam­skie, mę­skie, dzie­cię­ce
  • pod­sta­wo­we for­my: kom­pak­to­wa, stop­nio­wa­na, strzę­pio­na
  • for­mo­wa­nie za­ro­stu
  • błę­dy pod­czas strzy­że­nia i ich ko­rek­ta.
 3. Nie­trwa­łe zmia­ny kształ­tu wło­sów (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia):
  • on­du­la­cja wod­na
  • on­du­la­cja fe­no­wa
  • on­du­la­cja ter­micz­na.
 4. Trwa­łe zmia­ny kształ­tu wło­sów (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia):
  • trwa­ła on­du­la­cja
  • trwa­łe che­micz­ne pro­sto­wa­nie wło­sów.
 5. Ukła­da­nie wło­sów (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia):
  • me­to­dy cze­sa­nia wło­sów
  • ty­py fry­zur
  • sty­le fry­zur
  • upię­cia, war­ko­cze, fa­le, lo­ki
  • ozdo­by do wło­sów.
 6. Zmia­na ko­lo­ru wło­sów (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia):
  • ana­li­za ko­lo­ry­stycz­na
  • ko­lo­ry i bar­wy we fry­zjer­stwie
  • pre­pa­ra­ty ro­ślin­ne do ko­lo­ry­za­cji
  • ko­lo­ry­za­cja oksy­da­cyj­na – trwa­ła ko­lo­ry­za­cja
  • ko­lo­ry­za­cja pół­tr­wa­ła
  • roz­ja­śnia­nie wło­sów.
 7. Prze­dłu­ża­nie i za­gęsz­cza­nie wło­sów (tech­ni­ki, ko­sme­ty­ki, wska­za­nia i prze­ciw­wska­za­nia).

VI. PRO­JEK­TO­WA­NIE WE FRY­ZJER­STWIE:

 1. hi­sto­ria fry­zur
 2. współ­cze­sne sty­le we fry­zjer­stwie
 3. pod­sta­wy ry­sun­ku za­wo­do­we­go
 4. złu­dze­nia optycz­ne, ko­lo­ry­me­tria, za­sa­dy bu­do­wa­nia kom­po­zy­cji
 5. ko­lo­ry­sty­ka we fry­zjer­stwie
 6. kom­po­zy­cja i kształ­to­wa­nie fry­zur.

VII. DZIA­ŁA­NIA MAR­KE­TIN­GO­WE WE RY­ZJER­STWIE

 1. za­sa­dy pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej
 2. asor­ty­ment
 3. sprze­daż ko­sme­ty­ków
 4. za­rzą­dza­nie w sa­lo­nie fry­zjer­skim.

Po za­koń­cze­niu kur­su prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ją EG­ZA­MI­NY Z ZA­KRE­SU TEO­RII I PRAK­TY­KI.

SZKO­ŁA WY­DA­JE ZA­ŚWIAD­CZE­NIA MEN ORAZ CER­TY­FI­KA­TY

Do­fi­nan­so­wa­nie z Urzę­dów Pra­cy.

Wszyst­kie kur­sy jak rów­nież pa­kie­ty wy­bra­nych szko­leń z ofer­ty Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze mo­gą być fi­nan­so­wa­nie przez Urząd Pra­cy.

Wy­peł­nia­my nie­zbęd­ne do­ku­men­ty dla Urzę­dów Pra­cy, OPS i PE­FRON. Do­ra­dzi­my ja­kie szko­le­nia wy­brać by jak naj­le­piej do­pa­so­wać je do po­trzeb kur­san­ta i Urzę­dów pod wzglę­dem fi­nan­so­wa­nia.