Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Specjalistyczne rozszerzające Instruktora Terapii Uzależnień i Teraupety środowiskowego
In­for­ma­cje

SER­DECZ­NIE ZA­PRA­SZA­MY NA KUR­SY SPE­CJA­LI­STYCZ­NE ROZ­SZE­RZA­JĄ­CE  DLA IN­STRUK­TO­RÓW TE­RA­PII UZA­LEŻ­NIEŃ
I TE­RA­PEU­TÓW ŚRO­DO­WI­SKO­WYCH

 

 

KAŻ­DE SZKO­LE­NIE – 30 h

 

 1. Pra­ca z ro­dzi­ną z pro­ble­mem uza­leż­nie­nia, prze­mo­cy i pro­ble­ma­mi współ­wy­stę­pu­ją­cy­mi
 2. Umie­jęt­no­ści in­ter­per­so­nal­ne w pra­cy te­ra­peu­tycz­nej
 3. Psy­cho­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne me­cha­ni­zmy uza­leż­nie­nia i współ­uza­leż­nie­nia.
 4. Psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa w pra­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi
 5. Pro­gra­my ogra­ni­cza­nia uży­wa­nia sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych
 6. Ro­dzi­na z pro­ble­mem uza­leż­nie­nia, a roz­wój dzie­ci
 7. Pra­ca z oso­ba­mi do­ro­sły­mi z do­świad­cze­niem ży­cia w ro­dzi­nie z pro­ble­mem uza­leż­nie­nia
 8. Dzie­ci i mło­dzież w ob­li­czu uza­leż­nień – dia­gno­za i te­ra­pia
 9. Pra­ca z mło­dzie­żą za­gro­żo­ną uza­leż­nie­niem na po­zio­mie pro­fi­lak­ty­ki wska­zu­ją­cej
 10. Pra­ca ze spraw­ca­mi prze­mo­cy
 11. Spe­cy­fi­ka pra­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi od nar­ko­ty­ków
 12. Spe­cy­fi­ka pra­cy z oso­ba­mi uza­leż­nio­ny­mi od ha­zar­du
 13. Tre­ning Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych dla Instruktorów Terapii Uzależnień i Terapeutów środowiskowych
 14. DDA/DDD
 15. Dia­log mo­ty­wu­ją­cy
 16.