Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Instruktor Terapii Uzależnień/Terapeuta środowiskowy
In­for­ma­cje

­In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień oraz Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy jest kur­sem prze­zna­czo­nym dla osób, któ­re chcą wspie­rać in­nych.

Na­szym nad­rzęd­nym za­da­niem jest prze­ka­za­nie Wam wie­dzy, któ­ra bę­dzie przy­dat­na na stu­diach wyż­szych lub w pra­cy
w  róż­ne­go o­dza­ju ośrod­kach i or­ga­ni­za­cjach wspie­ra­ją­cych oso­by z pro­ble­ma­mi do­ty­czą­cy­mi wy­klu­cze­nia spo­łecz­ne­go i uza­leż­nień.
Słu­cha­cze na tym kie­run­ku  uczą się pod­staw psy­cho­lo­gii ogól­nej, kli­nicz­nej i spo­łecz­nej, po­zna­ją pro­ce­sy
sen­so­rycz­ne, pa­mię­ci i ucze­nia się jak rów­nież me­to­dy ba­daw­cze sto­so­wa­ne w psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii.
Uczą się tak­że ety­ki za­wo­du oraz ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej.

 

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą pod­jąć dal­szą na­ukę a tak­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ośrod­kach te­ra­peu­tycz­nych, le­cze­nia uza­leż­nień.

Kie­ru­nek mo­że sta­no­wić do­dat­ko­we uzu­peł­nie­nie kwa­li­fi­ka­cji np. dla re­kru­te­rów pra­cu­ją­cych za­rów­no w ma­łych jak i du­żych
przed­się­bior­stwach, Asy­sten­tów Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Te­ra­peu­tów uza­leż­nień, Opie­ku­nów DPS , Opie­ku­nów śro­do­wi­sko­wych oraz Opie­ki spo­łecz­nej.

Pro­gram

IN­STRUK­TOR TE­RA­PII UZA­LEŻ­NIEŃ / TE­RA­PEU­TA ŚRO­DO­WI­SKO­WY

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii

20

 

20

Ję­zyk mi­go­wy

10

20

30

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

10

10

20

Te­ra­pia dla mał­żeństw

10

15

25

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

 

15

15

Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień

20

 

20

Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na

20

 

20

Ety­ka za­wo­du

 

10

10

Psy­cho­lo­gia spo­łecz­na z ele­men­ta­mi uwa­run­ko­wań uza­leż­nień

20

 

20

Te­ra­pia uza­leż­nień

20

 

20

Te­ra­pia za­ję­cio­wa

 

20

20

Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne o cha­rak­te­rze kry­mi­no­gen­nym

 

20

20

Pa­to­lo­gie spo­łecz­ne

 

10

10

Ra­zem

130

120

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osop­by pro­wa­dzą­ce kurs:
1. mgr Mał­go­rza­ta Ko­mo­row­ska - Pe­da­gog re­so­cja­li­za­cyj­ny z pro­fi­lak­ty­ką w śro­do­wi­sku za­mknię­tym
   oraz Pe­da­gog opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czy z pro­fi­lak­ty­ką w śro­do­wi­sku otwar­tym
2. mgr Li­dia Dą­bro­wa - Kry­mi­no­log, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie za­cho­wań, Pe­da­gog re­so­cja­li­za­cyj­ny spo­łecz­nie nie­do­sto­so­wa­nych
 

 

 

* Kurs mo­że być re­ali­zo­wa­ny ja­ko :

  • kurs 160h - ce­na cał­ko­wi­ta 2200 zł; ra­ta 440 zł/m-c - je­den kie­ru­nek;  czas trwa­nia 5 mie­się­cy

  • kurs 160h - ca­na cał­ko­wi­ta 3300 zł; ra­ta 660 zł/m-c - dwa kie­run­ki; czas trwa­nia 5 mie­się­cy

  • kurs 250h - ce­na cał­ko­wi­ta 1600 zł; ra­ta 160 zł/m-c - je­den kie­ru­nek;  czas trwa­nia 10 mie­się­cy

  • kurs 250 h - ce­na cał­ko­wi­ta 2400 zł; ra­ta 240 zł/m-c - dwa kie­run­ki;  czas trwa­nia 10 mie­się­cy