Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Instruktor Terapii Uzależnień/Terapeuta środowiskowy
In­for­ma­cje

­In­struk­tor Te­ra­pii Uza­leż­nień oraz Te­ra­peu­ta śro­do­wi­sko­wy jest kur­sem prze­zna­czo­nym dla osób, któ­re chcą wspie­rać in­nych.

Na­szym nad­rzęd­nym za­da­niem jest prze­ka­za­nie Wam wie­dzy, któ­ra bę­dzie przy­dat­na na stu­diach wyż­szych lub w pra­cy
w  róż­ne­go o­dza­ju ośrod­kach i or­ga­ni­za­cjach wspie­ra­ją­cych oso­by z pro­ble­ma­mi do­ty­czą­cy­mi wy­klu­cze­nia spo­łecz­ne­go i uza­leż­nień.
Słu­cha­cze na tym kie­run­ku  uczą się pod­staw psy­cho­lo­gii ogól­nej, kli­nicz­nej i spo­łecz­nej, po­zna­ją pro­ce­sy
sen­so­rycz­ne, pa­mię­ci i ucze­nia się jak rów­nież me­to­dy ba­daw­cze sto­so­wa­ne w psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii.
Uczą się tak­że ety­ki za­wo­du oraz ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej.

 

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia:

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku mo­gą pod­jąć dal­szą na­ukę a tak­że zna­leźć za­trud­nie­nie w ośrod­kach te­ra­peu­tycz­nych, le­cze­nia uza­leż­nień.

Kie­ru­nek mo­że sta­no­wić do­dat­ko­we uzu­peł­nie­nie kwa­li­fi­ka­cji np. dla re­kru­te­rów pra­cu­ją­cych za­rów­no w ma­łych jak i du­żych
przed­się­bior­stwach, Asy­sten­tów Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Te­ra­peu­tów uza­leż­nień, Opie­ku­nów DPS , Opie­ku­nów śro­do­wi­sko­wych oraz Opie­ki spo­łecz­nej.

Pro­gram

IN­STRUK­TOR TE­RA­PII UZA­LEŻ­NIEŃ / TE­RA­PEU­TA ŚRO­DO­WI­SKO­WY

Przed­miot

se­mestr I

Kie­run­ki psy­cho­te­ra­pii

20

Pierw­sza po­moc przed­me­dycz­na

10

Te­ra­pia dla mał­żeństw

10

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

 

Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień

20

Psy­cho­lo­gia kli­nicz­na

20

Ety­ka za­wo­du

 

Psy­cho­lo­gia spo­łecz­na z ele­men­ta­mi uwa­run­ko­wań uza­leż­nień

20

Te­ra­pia uza­leż­nień

20

Te­ra­pia za­ję­cio­wa

20

Za­cho­wa­nia ry­zy­kow­ne o cha­rak­te­rze kry­mi­no­gen­nym

10

Pa­to­lo­gie spo­łecz­ne

10

Ra­zem

160