Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Obostrzenia

W związ­ku z roz­po­rzą­dze­niem do­ty­czą­cym CO­VID-19 se­kre­ta­riat bę­dzie funk­cjo­no­wał zdal­nie.

Za­pra­sza­my do kon­tak­tu:

www.ck-za­ci­sze.edu.pl

se­kre­ta­riat@ck-za­ci­sze.edu.pl

  • (22) 678 60 56
  • (48) 571 295 624

Wszyst­kie do­ku­men­ty oraz ...

Więcej
Ważne!!!

Sza­now­ni Pań­stwo,


W związ­ku z wpro­wa­dze­niem War­sza­wy do stre­fy czer­wo­nej, wszyst­kie za­ję­cia z za­kre­su teo­re­tycz­ne­go bę­dą od­by­wa­ły się on-li­ne, na­to­miast za­ję­cia z za­kre­su prak­tycz­ne­go bę­dą od­by­wać się sta­cjo­nar­nie, czy­li w bu­dyn­ku szko­ły.


Kur­sy funk­cjo­nu­ją sta­cjo­nar­nie, po­nie­waż są za­ję­cia­mi ...

Więcej