Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Dni i godziny otwarcia

wto­rek - pią­tek w go­dzi­nach 9:00-17:00

So­bo­ta - nie­dzie­la 10:00 - 16:00

W dniach od 22 grud­nia 2018 r. do 02 stycz­nia 2019 r. Prze­rwa świą­tecz­no-no­wo­rocz­na. Pra­cu­je­my od 03 stycz­nia 2019 r.

W dniach od 29 kwiet­nia 2019 r. ...

Więcej
Wyniki egzaminów

Sza­now­ni Słu­cha­cze,
ter­min ogła­sza­nia wy­ni­ków eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie dla se­sji sty­czeń – lu­ty 2018 r. to dzień
23 mar­ca 2018 r, (pią­tek).
Od­biór do­ku­men­tów w se­kre­ta­ria­cie Szko­ły od dnia 26 mar­ca 2018 r. w go­dzi­nach:

    ...
Więcej
PESEL obowiązkowo na legitymacji!

Od 23 stycz­nia 2015 r. roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świa­dectw, dy­plo­mów pań­stwo­wych i in­nych dru­ków szkol­nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) wpro­wa­dza no­wy druk le­gi­ty­ma­cji szkol­nych na któ­rych obo­wiąz­ko­wo mu­si być do­pi­sa­ny nu­mer PE­SEL Słu­cha­cza.
Aby nie wy­mie­niać do­ku­men­tów, ...

Więcej
Obowiązek złożenia deklaracji

Przy­po­mi­na­my słu­cha­czom se­me­strów pro­gra­mo­wo naj­wyż­szych oraz se­me­strów pro­gra­mo­wo niż­szych, któ­rzy w se­sji czer­wiec - li­piec 2018 przy­stę­pu­ją do eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie o obo­wiąz­ku zło­że­nia de­kla­ra­cji do se­kre­ta­ria­tu szko­ły naj­póź­niej do dnia 30 wrze­śnia 2017 r.

De­kla­ra­cja do­stęp­na w ...

Więcej