Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Obostrzenia

W związ­ku z roz­po­rzą­dze­niem do­ty­czą­cym CO­VID-19 se­kre­ta­riat bę­dzie funk­cjo­no­wał zdal­nie.

Za­pra­sza­my do kon­tak­tu:

www.ck-za­ci­sze.edu.pl

se­kre­ta­riat@ck-za­ci­sze.edu.pl

  • (22) 678 60 56
  • (48) 571 295 624

Wszyst­kie do­ku­men­ty oraz ...

Więcej
Ważne!!!

Sza­now­ni Pań­stwo,


W związ­ku z wpro­wa­dze­niem War­sza­wy do stre­fy czer­wo­nej, wszyst­kie za­ję­cia z za­kre­su teo­re­tycz­ne­go bę­dą od­by­wa­ły się on-li­ne, na­to­miast za­ję­cia z za­kre­su prak­tycz­ne­go bę­dą od­by­wać się sta­cjo­nar­nie, czy­li w bu­dyn­ku szko­ły.


Kur­sy funk­cjo­nu­ją sta­cjo­nar­nie, po­nie­waż są za­ję­cia­mi ...

Więcej
Urlop

Sza­now­ni Pań­stwo

W dniach od 03 lip­ca do 10 lip­ca 2020 r., se­kre­ta­riat bę­dzie nie­czyn­ny.

URLOP

Od­bie­ra­my czat na stro­nie www.ck-za­ci­sze.edu.pl, e-ma­ile, te­le­fon ko­mór­ko­wy, czat na FB

Oso­bom chęt­nym do za­pi­sów ...

Więcej
Ogłoszenie

Sza­now­ni Pań­stwo, w związ­ku z ogól­no­pol­skim za­rzą­dze­niem, Szko­ła zo­sta­je za­mknię­ta na okres 14 dni. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z ko­mu­ni­ka­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej na stro­nie:
https://www.gov.pl/web/edu­ka­cja/za­wie­sze­nie-za­jec-w-szko­lach.
Wszyst­kie za­ję­cia, któ­re w tym mo­men­cie ...

Więcej