Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Ogłoszenie

Sza­now­ni Pań­stwo, w związ­ku z ogól­no­pol­skim za­rzą­dze­niem, Szko­ła zo­sta­je za­mknię­ta na okres 14 dni. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z ko­mu­ni­ka­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Na­ro­do­wej na stro­nie:
https://www.gov.pl/web/edu­ka­cja/za­wie­sze­nie-za­jec-w-szko­lach.
Wszyst­kie za­ję­cia, któ­re w tym mo­men­cie ...

Więcej
Dni i godziny otwarcia

Wy­ni­ki eg­za­mi­nów za­wo­do­wych z se­sji zi­mo­wej sty­czeń 2020 bę­dą do­stęp­ne w se­kre­ta­ria­cie w dniu 30 mar­ca 2020 od go­dzi­ny 13:00.
W tym dniu, w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych, moż­na bę­dzie od­bie­rać do­ku­men­ty oso­bi­ście.

Wy­ni­ki eg­za­mi­nów za­wo­do­wych z se­sji let­niej bę­dą ...

Więcej
Wyniki egzaminów

Sza­now­ni Słu­cha­cze,
ter­min ogła­sza­nia wy­ni­ków eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie dla se­sji sty­czeń – lu­ty 2018 r. to dzień
23 mar­ca 2018 r, (pią­tek).
Od­biór do­ku­men­tów w se­kre­ta­ria­cie Szko­ły od dnia 26 mar­ca 2018 r. w go­dzi­nach:

    ...
Więcej