Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Aktualności

Dni i godziny otwarcia

Wy­ni­ki eg­za­mi­nów za­wo­do­wych z se­sji let­niej bę­dą do­stęp­ne w se­kre­ta­ria­cie w dniu 30 sierp­nia od go­dzi­ny 13:00.
W tym dniu, w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych, moż­na bę­dzie od­bie­rać do­ku­men­ty oso­bi­ście.

W okre­sie wa­ka­cyj­nym se­kre­ta­riat otwar­ty:

wto­rek - pią­tek w go­dzi­nach ...

Więcej
Wyniki egzaminów

Sza­now­ni Słu­cha­cze,
ter­min ogła­sza­nia wy­ni­ków eg­za­mi­nu po­twier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w za­wo­dzie dla se­sji sty­czeń – lu­ty 2018 r. to dzień
23 mar­ca 2018 r, (pią­tek).
Od­biór do­ku­men­tów w se­kre­ta­ria­cie Szko­ły od dnia 26 mar­ca 2018 r. w go­dzi­nach:

    ...
Więcej
PESEL obowiązkowo na legitymacji!

Od 23 stycz­nia 2015 r. roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świa­dectw, dy­plo­mów pań­stwo­wych i in­nych dru­ków szkol­nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) wpro­wa­dza no­wy druk le­gi­ty­ma­cji szkol­nych na któ­rych obo­wiąz­ko­wo mu­si być do­pi­sa­ny nu­mer PE­SEL Słu­cha­cza.
Aby nie wy­mie­niać do­ku­men­tów, ...

Więcej
Obowiązek złożenia deklaracji

Eg­za­mi­ny za­wo­do­webę­dą prze­pro­wa­dza­ne dla uczniów, ab­sol­wen­tów szkół, osób, któ­re ukoń­czy­ły kwa­li­fi­ka­cyj­ny kurs za­wo­do­wy, osób do­ro­słych, któ­re ukoń­czy­ły prak­tycz­ną na­ukę do­ro­słych lub przy­ucze­nie do pra­cy do­ro­słych oraz osób przy­stę­pu­ją­cych do eg­za­mi­nu eks­ter­ni­stycz­ne­go za­wo­do­we­go, któ­re kształ­ci­ły się w za­wo­dzie z kla­sy­fi­ka­cji ...

Więcej