Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Liceum Dla Dorosłych
Informacje

 

 

Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce dla Do­ro­słych prze­zna­czo­ne jest dla osób któ­re za­koń­czy­ły edu­ka­cję na po­zio­mie gim­na­zjum, ośmio­let­niej szko­ły pod­sta­wo­wej lub za­sad­ni­czej szko­ły za­wo­do­wej.Na­uka w na­szym Li­ceum trwa 8 se­me­strów (4 la­ta). Po ukoń­cze­niu szko­ły słu­chacz otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły na dru­ku pań­stwo­wym i mo­że przy­stą­pić do eg­za­mi­nu ma­tu­ral­ne­go.Za­ję­cia od­by­wa­ją się w try­bie za­ocz­nym, co 2 ty­go­dnie w so­bo­tę i nie­dzie­le. W try­bie dzien­nym 3 dni w ty­go­dniu co dru­gi we­ek­end. W try­bie wie­czo­ro­wym 3 dni w ty­god­niu co dru­gi we­ek­end.

Re­kru­ta­cja trwa przez ca­ły rok, za­ję­cia roz­po­czy­na­ją się dwa ra­zy w ro­ku w lu­tym i wrze­śniu.

Wy­da­je­my

  • za­świad­cze­nia do ZUS, WKU i in­ne
  • le­gi­ty­ma­cję szkol­ną, któ­ra upraw­nia do zni­żek na ztm, bi­le­ty wstę­pu m.in. do ki­na, pkp, itp..

 

Pro­gram

PRZED­MIO­TY RE­ALI­ZO­WA­NE W ZA­KRE­SIE POD­STA­WO­WYM Uwa­ga!!! Siat­ka go­dzin ule­gnie zmia­nie

Lp.

Przed­miot

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

sem. V

sem. VI

Łącz­nie w cy­klu.

1.

Ję­zyk Pol­ski

30

35

31

30

32

22

180

2.

Hi­sto­ria

17

18

    

35

3.

WOS

 

15+5

    

20

4.

Pod­sta­wy Przed.

 

20

    

20

5.

Geo­gra­fia

20

     

20

6.

Bio­lo­gia

15

     

15

7.

Che­mia

15

     

15

8.

Fi­zy­ka

20

     

20

9.

Ma­te­ma­ty­ka

20

21

21

21

21+16

21+5

146

10.

Ję­zyk An­giel­ski

15

18

18

19

19

16

105

11.

In­for­ma­ty­ka

 

20

    

20

 

Łącz­nie

152

147

71

72

72

64

 

 

Lp.

Przed­mio­ty w roz­sze­rze­niu

       

1.

R. Hi­sto­ria

  

35

35

33

22

 

2.

R. WOS

  

27

32

31

  

3.

U. Przy­ro­da

  

20

15

   
 

Łącz­nie:

  

81

80

63

36

 
 

Godz. Dy­rek­to­ra

 

5

  

16

5

 
 

ŁĄCZ­NIE:

 

152

152

152

152

86