Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik archiwista (441403)
In­for­ma­cje

Tech­nik ar­chi­wi­sta (441403)

 

  • Ofer­ta prze­zna­czo­na jest dla ab­sol­wen­tów szkół śred­nich, bez wy­ma­gal­no­ści ma­tu­ry
  • Na­uka w szko­le trwa 2 la­ta
  • Za­ję­cia od­by­wa­ją się w sys­te­mie za­ocz­nym (dwa we­ek­en­dy w mie­sią­cu)
  • W trak­cie na­uki słu­cha­cze od­by­wa­ją prak­ty­ki za­wo­do­we

Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ła da­ją­ca wy­kształ­ce­nie śred­nie

 

 

Pro­gram

Za­wód: TECHNIK ARCHIWISTA

EKA.02.Or­ga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie ar­chi­wum
EKA.03.Opra­co­wy­wa­nie ma­te­ria­łów ar­chi­wal­nych

Lp.

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

cykl kształ­ce­nia dwu­let­ni

Licz­ba go­dzin w okre­sie na­ucza­nia

I

II

III

IV

1

Pod­sta­wy ar­chi­wi­sty­ki

30

30

  

60

2

Me­to­dy prac w ar­chi­wum

30

30

30

40

130

3

Pra­wo ar­chi­wal­ne

30

30

30

 

90

4

Ję­zyk ob­cy za­wo­do­wy w ar­chi­wi­sty­ce

  

30

30

60

5

Pro­wa­dze­nie ar­chi­wum i opra­co­wa­nie ma­te­ria­łów ar­chi­wal­nych

85

85

85

85

340

 

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści*

   

20

 

Łącz­na licz­ba go­dzin kształ­ce­nia za­wo­do­we­go

175

175

175

175

700

Prak­ty­ki za­wo­do­we

  

80

80

160

      

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.02. od­by­wa się pod ko­niec II se­me­stru.
Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.03. od­by­wa się pod ko­niec IV se­me­stru.