Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej
Informacje

Szko­le­nie umoż­li­wia za­po­zna­nie się z po­ję­ciem i wskaź­ni­ka­mi nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go oraz je­go prze­ciw­dzia­ła­niem i pro­fi­lak­ty­ką.

 

Gru­pa do­ce­lo­wa

  1. pra­cow­ni­cy pla­có­wek opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych,
  2. ku­ra­to­rzy są­do­wi,
  3. pra­cow­ni­cy so­cjal­ni,
  4. na­uczy­cie­le, pe­da­go­dzy,
  5. psy­cho­lo­dzy,
  6. wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by.

 

Cel szko­le­nia

Cel szko­le­nia:ce­lem szko­le­niajest za­po­zna­nie się z po­ję­ciem i wskaź­ni­ka­mi nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go oraz je­go prze­ciw­dzia­ła­niem i pro­fi­lak­ty­ką. Uczest­nik szko­le­nia zdo­bę­dzie wie­dzę i umie­jęt­no­ści pra­cy z dziec­kiem nad­po­bu­dli­wym w szko­le. Zdo­bę­dzie wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie dia­gno­zo­wa­nia, sto­so­wa­nia me­tod i tech­nik, na­rzę­dzi ba­daw­czych w po­mia­rze nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go.

Pro­gram

1 POD­STA­WO­WE ZA­GAD­NIE­NIA NIE­DO­STO­SO­WA­NIA  SPO­ŁECZ­NE­GO  

 a) Nie­do­sto­so­wa­nie spo­łecz­ne i po­ję­cia po­krew­ne

• Wy­ko­le­je­nie

• Za­cho­wa­nia spo­łecz­nie pa­to­lo­gicz­ne

• Za­cho­wa­nia de­wia­cyj­ne

b) Za­bu­rze­nia w za­cho­wa­niu w kon­tek­ście nie­do­sto­so­wa­nia  spo­łecz­ne­go 

• Za­bu­rze­nia za­cho­wa­nia prze­ja­wia­ne w ro­li ucznia

• Ze­spół nad­po­bu­dli­wo­ści psy­cho­ru­cho­wej ja­ko szcze­gól­ny  przy­pa­dek za­bu­rzeń za­cho­wa­nia 

• Tech­ni­ki pra­cy z dziec­kiem nad­po­bu­dli­wym w szko­le

c) Etio­lo­gia nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go

• Ewo­lu­cja po­glą­dów na przy­czy­ny nie­do­sto­so­wa­nia  spo­łecz­ne­go 

• Czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go (tkwią­ce  w ro­dzi­nie, szko­le, gru­pie ró­wie­śni­czej) 

d) Za­po­bie­ga­nie nie­do­sto­so­wa­niu spo­łecz­ne­mu

• Pro­fi­lak­ty­ka i pre­wen­cja

• Stra­te­gie pro­fi­lak­tycz­ne nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go

• Za­da­nia pro­fi­lak­ty­ki dla wy­bra­nych prze­ja­wów  nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go 

2 ELE­MEN­TY DIA­GNO­ZY RE­SO­CJA­LI­ZA­CYJ­NEJ

a) Wpro­wa­dze­nie do dia­gno­sty­ki re­so­cja­li­za­cyj­nej

• Dia­gno­sty­ka - dia­gno­zo­wa­nie - dia­gno­za

• Cha­rak­ter, funk­cje, ce­chy dia­gno­zy re­so­cja­li­za­cyj­nej

• Pro­ces i eta­py dia­gno­zy re­so­cja­li­za­cyj­nej

b) Me­to­dy i tech­ni­ki sto­so­wa­ne w re­so­cja­li­za­cji

• Me­to­dy, na­rzę­dzia i tech­ni­ki w dia­gno­zie re­so­cja­li­za­cyj­nej

• Tech­ni­ki w dia­gno­zie re­so­cja­li­za­cyj­nej (roz­mo­wa, wy­wiad,  ob­ser­wa­cja, ana­li­za wy­two­rów, an­kie­ty, te­sty i  kwe­stio­na­riu­sze) 

c) Na­rzę­dzia dia­gno­stycz­ne w re­so­cja­li­za­cji - po­miar  nie­do­sto­so­wa­nia spo­łecz­ne­go 

• Ar­kusz ob­ser­wa­cyj­ny T. M. Achen­ba­cha

• Po­je­cie Ska­li Nie­przy­sto­so­wa­nia Spo­łecz­ne­go

• Ar­kusz dia­gno­stycz­ny D. H. Stot­ta