Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Szkolenia dla kadry zarządzającei i pedagogicznej
In­for­ma­cje

Two­rzy­my pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa (an­ty­prze­mo­co­we) dla szkół i pla­có­wek edu­ka­cyj­nych.

Do­szka­la­nie dla Na­uczy­cie­li jest pod­sta­wą do pod­no­sze­nia umie­jęt­no­ści w po­stę­po­wa­niu z ucznia­mi oraz moż­li­wo­ścią
po­dej­mo­wa­nia wła­ści­wych de­cy­zji w sto­sun­ku do uczniów jak sa­mych sie­bi

Pro­gram

Edu­ka­cja zdro­wot­na w szko­le pod­sta­wo­wej

Czas trwa­nia : 5h

Zdro­wie  jest  wa­run­kiem  roz­po­czę­cia  przez  dziec­ko na­uki w szko­le w usta­lo­nym cza­sie, umoż­li­wia mu sys­te­ma­tycz­ne uczęsz­cza­nie do szko­ły i sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce osią­gnię­cia szkol­ne. Pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie or­ga­ni­zmu oraz do­bre sa­mo­po­czu­cie psy­chicz­ne i spo­łecz­ne dziec­ka sprzy­ja­ją: dys­po­zy­cji do ucze­nia się: pro­ce­som kon­cen­tra­cji uwa­gi, my­śle­nia, pa­mię­ci, przy­swa­ja­niu wie­dzy, opa­no­wy­wa­niu róż­nych umie­jęt­no­ści, do­bre­mu  przy­sto­so­wa­niu  do  śro­do­wi­ska  szko­ły,  mo­ty­wa­cji 
do  ucze­nia  się  i  sa­tys­fak­cji z uczęsz­cza­nia do szko­ły, roz­wi­ja­niu uzdol­nień, za­in­te­re­so­wań i kre­atyw­no­ści, do­brym
re­la­cjom z ró­wie­śni­ka­mi i do­ro­sły­mi.


Pro­wo­ka­cyj­ne za­cho­wa­nia uczniów – sku­tecz­ne spo­so­by re­ago­wa­nia

Czas trwa­nia: 5h

Pro­po­zy­cja  szko­le­nia  dla  na­uczy­cie­li  „Jak  so­bie  ra­dzić  z  pro­wo­ka­cyj­ny­mi za­cho­wa­nia­mi Uczniów – sku­tecz­ne spo­so­by re­ago­wa­nia,   opie­ra  się  na  sce­na­riu­szu  spo­tka­nia warsz­ta­to­we­go dla rad pe­da­go­gicz­nych, któ­ry po­wstał w od­po­wie­dzi na licz­ne py­ta­nia za­da­wa­ne przez  na­uczy­cie­li,  jak  na­le­ży  re­ago­wać  na  roz­ma­ite  trud­ne  za­cho­wa­nia  uczniów,  aby  móc  je zmie­nić i rów­no­cze­śnie za­cho­wać swój au­to­ry­tet.  Dzia­ła­nia, z bra­ku al­ter­na­tyw­nych po­my­słów, przez wie­le lat po­wie­la­ją te sa­me wzor­ce re­ago­wa­nia.

Kry­zys. Szyb­kie re­ago­wa­nie.

Czas trwa­nia: 5h

 1. Bądź ko­wa­lem swe­go lo­su -- sam kreuj swo­je ży­cie.
 2. Na­ucz się, jak ra­dzić so­bie w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych.
 3. Uru­chom w so­bie za­po­mnia­ne po­kła­dy ener­gii i si­ły.
 4. Od­bij się od dna.
 5. Od­mień swo­je ży­cie po kry­zy­sie.

Po­moc psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­na w sy­tu­acjach trud­nych.

Czas trwa­nia: 5h

 1. Nie­do­sto­so­wa­nie spo­łecz­ne

 2. Szcze­gól­ne uzdol­nie­nia

 3. Spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w ucze­niu się

 4. Za­bu­rze­nia ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej

 5. Cho­ro­ba prze­wle­kła

 6. Sy­tu­acje kry­zy­so­we lub trau­ma­tycz­ne

 7. Za­nie­dba­nia śro­do­wi­sko­we zwią­za­ne z sy­tu­acją by­to­wą ucznia i je­go ro­dzi­ny, spo­so­bem spę­dza­nia cza­su wol­ne­go,
  kon­tak­ta­mi śro­do­wi­sko­wy­mi

 8. Trud­no­ści ad­ap­ta­cyj­ne zwią­za­ne z róż­ni­ca­mi kul­tu­ro­wy­mi lub ze zmia­ną śro­do­wi­ska edu­ka­cyj­ne­go, w tym zwią­za­ne
  z wcze­śniej­szym kształ­ce­niem za gra­ni­cą

Dia­gno­za pe­da­go­gicz­na w edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej z uwzględ­nie­niem roz­po­zna­wa­nia ry­zy­ka spe­cy­ficz­nych
trud­no­ści w ucze­niu się.

Czas trwa­nia: 5h

 1. Ce­le do osią­gnię­cia w za­kre­sie, w któ­rym uczeń wy­ma­ga po­mo­cy psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej;

 2. Dzia­ła­nia re­ali­zo­wa­ne z uczniem w ra­mach po­szcze­gól­nych form i spo­so­bów udzie­la­nia ucznio­wi po­mo­cy
  psy­cho­lo­gicz­no – pe­da­go­gicz­nej;

 3. Me­to­dy pra­cy z uczniem;

 4. Za­kres do­sto­so­wa­nia wy­ma­gań edu­ka­cyj­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trze roz­wo­jo­wych i edu­ka­cyj­nych oraz

 5. Moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych ucznia;

 6. Dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce ro­dzi­ców ucznia;

 7. Za­kres współ­dzia­ła­nia z in­ny­mi pod­mio­ta­mi na rzecz ucznia

 

Prze­moc w ro­dzi­nie – two­rze­nie nie­bie­skiej kar­ty

Czas trwa­nia: 5h

Pro­ce­du­ra „Nie­bie­skie Kar­ty” w oświa­cie.
W dniu 17 paź­dzier­ni­ka we­szło w ży­cie Roz­po­rzą­dza­nie Ra­dy Mi­ni­strów z dnia 13 wrze­śnia 2011 r. w spra­wie pro­ce­du­ry „Nie­bie­skie Kar­ty” oraz wzo­rów for­mu­la­rzy „Nie­bie­ska Kar­ta”, któ­re na­kła­da kon­kret­ne za­da­nia tak­że na in­sty­tu­cje
sys­te­mu oświa­ty. Głów­nym ce­lem „Nie­bie­skich Kart” jest uspraw­nie­nie po­mo­cy ofe­ro­wa­nej przez przed­sta­wi­cie­li
róż­nych służb
w śro­do­wi­sku lo­kal­nym, ale też two­rze­nie wa­run­ków do sys­te­mo­we­go, in­ter­dy­scy­pli­nar­ne­go mo­de­lu pra­cy z ro­dzi­ną.
W myśl no­wych prze­pi­sów, szko­ła zo­bo­wią­za­na jest do uru­cho­mie­nia pro­ce­du­ry „Nie­bie­skiej Kar­ty”, w przy­pad­ku
uza­sad­nio­ne­go po­dej­rze­nia o sto­so­wa­nie wo­bec ucznia prze­mo­cy w ro­dzi­nie.


Prze­moc w ro­dzi­nie – współ­pra­ca z Są­dem Ro­dzin­nym i ku­ra­to­ra­mi

Czas trwa­nia: 5h

 1. Ro­la są­du kar­ne­go i ro­dzin­ne­go oraz ku­ra­tor­skiej służ­by są­do­wej w ochro­nie osób po­krzyw­dzo­nych. Współ­pra­ca
  ku­ra­to­rów z in­sty­tu­cja­mi i or­ga­ni­za­cja­mi świad­czą­cy­mi po­moc ofia­rom i spraw­com.

 2. Struk­tu­ra są­dow­nic­twa po­wszech­ne­go    

 3. Or­ga­ni­za­cja i za­da­nia ku­ra­tor­skiej służ­by są­do­wej

 4. Ochro­na osób po­krzyw­dzo­nych prze­stęp­stwem

 5. Ko­deks Ro­dzin­ny i Opie­kuń­czy

 

Wpływ emo­cji na ko­mu­ni­ka­cję i współ­pra­cę w ze­spo­le

Czas trwa­nia: 5h

 1. Wpro­wa­dze­nie do za­gad­nień psy­cho­lo­gii emo­cji. Emo­cje, ich ro­dza­je, wpływ na ko­mu­ni­ka­cję z in­ny­mi oraz na­sze
  funk­cjo­no­wa­nie in­dy­wi­du­al­ne i w gru­pie.

 2. Wpływ emo­cji na funk­cjo­no­wa­nie czło­wie­ka

 3. Wpływ emo­cji na ko­mu­ni­ka­cję  z in­ny­mi

 4. Emo­cje w pro­ce­sie współ­pra­cy z in­ny­mi  

 5. Czyn­ni­ki wa­run­ku­ją­ce prze­ży­wa­nie emo­cji  

 6. Eta­py bu­do­wa­nia się ze­spo­łu i ich wpływ na współ­pra­cę

 7. Ro­la li­de­ra w bu­do­wa­niu po­zy­tyw­nych emo­cji w ze­spo­le  

 8. Nie­bez­pie­czeń­stwa wy­ni­ka­ją­ce z po­mi­ja­nia aspek­tu emo­cjo­nal­ne­go

 

Jak po­ra­dzić so­bie ze stre­sem i spra­wić aby stał się na­szym sprzy­mie­rzeń­cem

Czas trwa­nia: 5h

 1. Po­zna­nie emo­cji

 2. Świa­do­mość sie­bie

 3. Świa­do­mość swo­ich emo­cji w sy­tu­acjach stre­so­wych

 4. Świa­do­mość swo­ich uczuć w sy­tu­acjach stre­so­wych

 5. Świa­do­mość wła­sne­go cia­ła w sy­tu­acjach stre­so­wych

 6. Świa­do­mość swo­ich za­cho­wań w sy­tu­acjach stre­so­wych

 7. Po­zna­nie me­tod od­re­ago­wy­wa­nia

 8. Umie­jęt­ność od­pusz­cza­nia

 9. Umie­jęt­ność opie­ko­wa­nia się so­bą

 10. Umie­jęt­ność ra­dze­nia so­bie ze stre­sem

 

Do­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści oso­bi­stych i in­ter­per­so­nal­nych nie­zbęd­nych w pra­cy na­uczy­cie­la

Czas trwa­nia: 5h

 1. Zdol­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­ne,

 2. Orien­ta­cja na osią­gnię­cia,

 3. Pra­ca ze­spo­ło­wa,

 4. Przy­wódz­two,

 5. Sku­pie­nie się na po­trze­bach ucznia,

 6. Ela­stycz­ność,

 7. Sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju in­nych.

 

Za­po­bie­ga­nie agre­sji i prze­mo­cy w szko­le – od pod­sta­wów­ki po li­ceum

Czas trwa­nia: 5h

 1. Agre­sja w szko­le

 2. Agre­sja fru­stra­cyj­na

 3. Agre­sja na­śla­dow­ni­cza

 4. Agre­sja in­stru­men­tal­na

 5. Agre­sja pa­to­lo­gicz­na

 6. Spo­so­by prze­zwy­cię­ża­nia agre­sji

Kie­dy za­cho­wa­nie dziec­ka ule­ga zmia­nie, pierw­szym kro­kiem po­win­no być przyj­rze­nie się ży­ciu te­go mło­de­go
czło­wie­ka – co tam się dzie­je, czy jest tam coś nie­do­bre­go, skąd zmia­na w za­cho­wa­niu. To jest oczy­wi­ście bar­dzo trud­ne,
ale przy od­po­wied­niej do­zie wy­sił­ków mo­że się to udać i mo­że­my zna­leźć od­po­wie­dzi na te py­ta­nia.Wy­pa­le­nie za­wo­do­we

Czas trwa­nia: 5h

Wy­pa­le­nie za­wo­do­we na­zy­wa­ne jest cho­ro­bą cy­wi­li­za­cyj­ną XXI wie­ku. Co cha­rak­te­ry­zu­je „syn­drom Bur­nO­ut” i czy
moż­na mu za­po­biec? Jak bu­do­wać swo­ją ka­rie­rę, by nie spa­lić się w pra­cy?
Dla­cze­go pra­ca wy­pa­la? Jak prze­bie­ga wy­pa­le­nie za­wo­do­we? Co w sy­tu­acji wy­pa­le­nia za­wo­do­we­go mo­że zro­bić szef?
Za­wo­dy, któ­re gro­żą wy­pa­le­niem za­wo­do­wym. Jak za­po­biec wy­pa­le­niu za­wo­do­we­mu?
Jak pra­co­wać, by się nie wy­pa­lić – 10 po­rad

 1. Hi­gie­na snu
 2. Ak­tyw­ność fi­zycz­na
 3. Zie­lo­ne oto­cze­nie
 4. Prze­rwy w cza­sie dnia
 5. Śmiech w pra­cy
 6. Roz­sąd­na ilość go­dzin pra­cy
 7. Wy­zwa­nia
 8. Urlop
 9. Hob­by
 10. Prio­ry­te­ty

Kurs kierownika wycieczki szkolnej

Kurs ad­re­so­wa­ny do:

    na­uczy­cie­le róż­nych spe­cjal­no­ści wszyst­kich ty­pów szkół/pla­có­wek
    na­uczy­cie­le wy­cho­waw­cy

Pro­gram kur­su:

Kra­jo­znaw­stwo i tu­ry­sty­ka w pra­cy szko­ły/pla­ców­ki.

Prze­pi­sy oświa­to­we i in­ne, do­ty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki kra­jo­znaw­stwa i tu­ry­sty­ki oraz bez­pie­czeń­stwa dzie­ci i mło­dzie­ży:

 •         for­my kra­jo­znaw­stwa i tu­ry­sty­ki szkol­nej,
 •         pod­sta­wo­we re­gu­la­cje we­wnątrz­sz­kol­ne or­ga­ni­za­cji wy­cie­czek – kar­ta wy­ciecz­ki, pro­gram wy­ciecz­ki, re­gu­la­min wy­ciecz­ki, re­gu­la­min   uczest­ni­ka, obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka i opie­ku­nów wy­ciecz­ki,
 •         fi­nan­se wy­ciecz­ki szkol­nej.

    Bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­ków wy­ciecz­ki:

 •         po­ru­sza­nie się po dro­gach – wy­ciecz­ki pie­sze,
 •         wy­mo­gi bez­pie­czeń­stwa pod­czas prze­jaz­dów au­to­ka­ro­wych i in­nych,
 •         za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa pod­czas re­kre­acji wod­nej (ką­pie­li­ska, ba­se­ny, aqu­apar­ki) oraz w miej­scu za­kwa­te­ro­wa­nia,
 •         spe­cja­li­stycz­ne wy­ciecz­ki kra­jo­znaw­czo-tu­ry­stycz­ne (pod­sta­wo­we za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa w gó­rach, prze­wod­nik gór­ski, spo­so­by alar­mo­wa­nia w ra­zie za­gro­że­nia).

    Wy­mo­gi do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji wy­cie­czek za­gra­nicz­nych.
    Od­po­wie­dzial­ność i ubez­pie­cze­nia – ro­dza­je od­po­wie­dzial­no­ści ka­dry kie­row­ni­czo-opie­kuń­czej oraz ubez­pie­cze­nia uczest­ni­ków i ka­dry.
    Pro­ce­du­ry po­stę­po­wa­nia w sy­tu­acji wy­pad­ku uczest­ni­ka wy­ciecz­ki.

Uczest­ni­cy/Uczest­nicz­ki kur­su:
    na­bę­dą upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia wy­ciecz­ką szkol­ną
    na­bę­dą wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do wła­ści­we­go za­pla­no­wa­nia, zor­ga­ni­zo­wa­nia i zre­ali­zo­wa­nia wy­ciecz­ki szkol­nej z za­cho­wa­niem za­sad bez­pie­czeń­stwa.

Czas trwa­nia:
    10 go­dzin
Koszt:
    100,00/oso­bę
Licz­ba uczest­ni­ków w gru­pie:
    10-15
Koszt szko­le­nia in­dy­wi­du­al­ne­go
    450,00

Cen­nik po­wyż­szych szko­leń do­stęp­ny w se­kra­ta­ria­cie. Ce­ny dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych usta­la­ne są w za­leż­no­ści od licz­by osob w gru­pie i wy­no­szą od 100 do 250 zło­tych.