Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Kosmetyczny
In­for­ma­cje

Kurs ko­sme­tycz­ny prze­zna­czo­ny jest dla osób, któ­re chcą po­znać ten trud­ny ale cie­ka­wy za­wod lub pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje.

Wie­lo­go­dzin­na  prak­ty­ka ma za za­da­nie przy­go­to­wać Pań­stwa do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co wią­że się z po­zna­niem i wy­pra­co­wa­niem me­tod, któ­re są me­to­da­mi naj­wyż­szej ja­ko­ści, kom­plek­so­we i per­fek­cyj­ne w swo­jej po­sta­ci.

Pro­gram

Po­ziom Pod­sta­wo­wy

Czas trwa­nia: 30 go­dzin

1. Spe­cy­fi­ka pra­cy w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym

 • ce­chy i obo­wiąz­ki ko­sme­tycz­ki
 • urzą­dze­nie ga­bi­ne­tu ko­sme­tycz­ne­go
 • prze­pi­sy BHP
 • spo­so­by ste­ry­li­za­cji i de­zyn­fek­cji w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym

2. Bu­do­wa i funk­cje skó­ry

 • cha­rak­te­ry­sty­ka skó­ry nor­mal­nej
 • cha­rak­te­ry­sty­ka skó­ry su­chej
 • cha­rak­te­ry­sty­ka skó­ry  tłu­stej
 • cha­rak­te­ry­sty­ka skó­ry  mie­sza­nej
 • cha­rak­te­ry­sty­ka skó­ry star­czej

3. Wa­run­ki przy­stą­pie­nia do za­bie­gu ko­sme­tycz­ne­go;

 • sta­no­wi­sko pra­cy
 • wy­gląd ko­sme­tycz­ki
 • wy­wiad z klien­tem

4. Kar­ta pa­cjen­ta

5. De­ma­ki­jaż oczu

 • tech­ni­ki zmy­wa­nia

7. Pie­lę­gna­cja oko­lic oczu

 • środ­ki do pie­lę­gno­wa­nia brwi i rzęs
 • środ­ki do far­bo­wa­nia brwi i rzęs
 • far­bo­wa­nie brwi i rzęs (tech­ni­ka na­kła­da­nia)
 • ko­rek­ta kształ­tu brwi

8. Za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne na dło­nie i sto­py

 • pe­eling dło­ni i stóp
 • ma­saż dło­ni i stóp
 • pa­ra­fi­na na dło­nie

9. Spo­so­by usu­wa­nia zbęd­ne­go owło­sie­nia

10. Usu­wa­nie zbęd­ne­go owło­sie­nia cie­płym wo­skiem:

 • z twa­rzy
 • pach
 • rąk i nóg
 • bi­ki­ni

11. Scho­rze­nia skó­ry naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne w ga­bi­ne­cie ko­sme­tycz­nym

Po­ziom śred­nio­za­awan­so­wa­ny

Czas trwa­nia: 30 go­dzin

1. Pro­ces sta­rze­nia się skó­ry

 • czyn­ni­ki we­wnętrz­ne
 • czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne

2. Sub­stan­cje czyn­ne w pre­pa­ra­tach ko­sme­tycz­nych

3. De­ma­ki­jaż twa­rzy, szyi, de­kol­tu

 • tech­ni­ki zmy­wa­nia

4. Ty­py cer

5. Pie­lę­gna­cja i oczysz­cza­nie skó­ry

 • ro­dza­je pe­elin­gów
 • tech­ni­ki złusz­cza­nia skó­ry
 • to­ni­za­cja skó­ry
 • oczysz­cza­nie me­cha­nicz­ne

6. Pre­pa­ra­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry o wła­ści­wo­ściach :

 • czysz­czą­cych
 • roz­grze­wa­ją­cych
 • na­wil­ża­ją­cych, od­żyw­czych, re­ge­ne­ru­ją­cych
 • ścią­ga­ją­cych
 • lecz­ni­czych

7. Za­bie­gi re­ge­ne­ra­cyj­ne na twarz dla skó­ry:

 • su­chej, tłu­stej, mie­sza­nej, na­czy­nio­wej, star­czej

8. Świa­tło­lecz­nic­two w ko­sme­ty­ce

9. Pod­sta­wo­we apa­ra­ty ko­sme­tycz­ne:

 • Va­po­zon
 • A’dar­so­nval
 • Gal­wan

10. Kla­sycz­ne za­bie­gi pie­lę­gna­cyj­ne na twarz z róż­ny­mi ma­ska­mi o dzia­ła­niu:

 • na­wil­ża­ją­cym
 • do­tle­nia­ją­cym
 • re­wi­ta­li­zu­ją­cym
 • li­ftin­gu­ją­cym
 • de­tok­sy­ka­cyj­nym
 • bak­te­rio­bój­czym
 • prze­ciw­za­pal­nym
 • eks­fo­liu­ją­cym

Po­ziom za­awan­so­wa­ny

Czas trwa­nia: 30 go­dzin

1. Do­bro­czyn­ny wpływ zdro­we­go try­bu ży­cia

 • styl ży­cia
 • ko­sme­ty­ka na­tu­ral­na
 • pe­eling
 • to­ni­ki
 • kre­my
 • ma­ski
 • zio­ło­lecz­nic­two

2. Za­bie­gi spe­cja­li­stycz­ne na twarz z:

 • glin­ka­mi
 • spi­ru­li­ną
 • cyn­kiem
 • siar­ką
 • kwa­sem sa­li­cy­lo­wym
 • ru­ty­ną
 • kwa­sem hia­lu­ro­no­wym itp.

3. Za­bie­gi z wy­ko­rzy­sta­niem apa­ra­tu­ry spe­cja­li­stycz­nej do:

 • ul­tra­dź­wię­ków
 • jo­no­fo­re­zy
 • mi­kro­der­ma­bra­zji
 • me­zo­te­ra­pii bez­i­gło­wej

4. Pre­pa­ra­ty w am­puł­kach - apli­ka­cja

5. De­fek­ty cia­ła:

 • roz­stę­py
 • cel­lu­lit

6. Ro­dza­je i apli­ka­cja ma­sek ko­sme­tycz­nych

 • ma­ski że­lo­we
 • ma­ski kre­mo­we
 • ma­ski al­go­we- gu­mo­we
 • ma­ski gip­so­we- ter­micz­ne- mo­de­lu­ją­ce

7. Omó­wie­nie nie­któ­rych za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych na cia­ło wy­ko­ny­wa­nych w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych.

8. Ma­saż twa­rzy, szyi, de­kol­tu

 • kre­my i olej­ki do ma­sa­żu

9. Aro­ma­te­ra­pia

 • hi­sto­ria aro­ma­te­ra­pii
 • for­my aro­ma­te­ra­pii
 • o­zy­ski­wa­nie olej­ków ete­rycz­nych
 • za­sto­so­wa­nie olej­ków ete­rycz­nych w ko­sme­ty­ce