Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekunka dziecięca (325905)
In­for­ma­cje

Opie­kun­ka dzie­cię­ca (325905)

SPO.04. Świad­cze­nie usług opie­kuń­czych

Pod­ję­cie na­uki na 2 let­nim kur­sie­ kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych, w za­wo­dzie  Opie­kun­ka dzie­cię­ca, to słusz­na de­cy­zja o pod­nie­sie­niu  
kwa­li­fi­ka­cji w tym bar­dzo po­szu­ki­wa­nym na ryn­ku pra­cy za­wo­dzie. Po­zwo­li Wam na fa­cho­wą opie­kę się ma­łym dziec­kiem w wie­lu in­sty­tu­cjach. Za­ję­cia z za­kre­su m. in.  
psy­cho­lo­gii roz­wo­jo­wej i pe­da­go­gi­ki po­zwo­lą Wam za­dbać o bez­pie­czeń­stwo dziec­ka oraz roz­po­zna­wać i za­spo­ka­jać je­go
pod­sta­wo­we po­trze­by. 
Po ukoń­cze­niu na­uki na kur­sie kwa­li­fi­ka­cyj­nym w za­wo­dzie Opie­kun­ka dzie­cię­ca, mo­żesz pod­jąć pra­cę ja­ko:
- gu­wer­nant­ka, nia­nia, opie­kun­ka dzie­cię­ce w śro­do­wi­sku do­mo­wym dziec­ka oraz złob­kach,
- sa­lach za­baw
- opie­kun­ka w do­mach ma­łe­go dziec­ka, pla­ców­kach opie­kuń­czo – wy­cho­waw­czych.
 

Pro­gram

L.p.

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Ra­zem

I

II

III

IV

Za­ję­cia w kształ­ce­niu ogól­nym

 

1

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

10

10

  

20

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

2

Bez­pie­czeń­stwo i hi­gie­na pra­cy

20

   

20

3

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

20

   

20

4

Ję­zyk ob­cy za­wo­do­wy

20

20

15

 

55

5

Pod­sta­wy ana­to­mii i fi­zjo­lo­gii czło­wie­ka

10

20

  

30

6

Pro­mo­cja i pro­fi­lak­ty­ka zdro­wia

 

15

  

15

7

Za­gro­że­nia ży­cia i zdro­wia oraz pierw­sza po­moc

20

   

20

8

Za­gad­nie­nia psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii

10

   

10

9

Or­ga­ni­za­cja i za­rzą­dza­nie w ochro­nie zdro­wia

10

10

  

20

10

Ję­zyk mi­go­wy

20

   

20

11

Teo­re­tycz­ne pod­sta­wy pie­le­gno­wa­nia dziec­ka

35

25

  

60

12

Teo­ria wy­cho­wa­nia i edu­ka­cji dziec­ka

  

15

20

35

13

Or­ga­ni­za­cja roz­wo­ju ar­ty­stycz­ne­go dziec­ka

  

15

20

35

Ogól­na licz­ba go­dzin

165

90

45

40

340

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

14

Pie­lę­gno­wa­nie dziec­ka

 

75

50

55

180

15

Wy­cho­wa­nie i edu­ka­cja dziec­ka

  

40

40

80

16

Za­ję­cia ar­ty­stycz­ne

  

40

40

80

Ogól­na licz­ba go­dzin

0

75

130

135

340

Cał­ko­wi­ta licz­ba go­dzin obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych

175

175

175

175

700

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

   

160

160

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję w za­wo­dzie SPO.04. od­by­wać się bę­dzie pod ko­niec IV se­me­stru