Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

STYLIZACJA PAZNOKCI- szkolenia jedno- lub trzydniowe
In­for­ma­cje

Szko­le­nie jed­no­dnio­we: Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy

czas: 6-7 h (ze­ga­ro­wych)

ce­na: od 800 zł

PRO­GRAM:

Część teo­re­tycz­na

1.Ana­to­mia apa­ra­tu pa­znok­cio­we­go

2.Prze­ciw­wska­za­nia do wy­ko­na­nia za­bie­gu

3.Pod­sta­wy der­ma­to­lo­gii w sty­li­za­cji pa­znok­ci

4.Pod­sta­wo­we ak­ce­so­ria i sprzęt po­trzeb­ny do wy­ko­ny­wa­nia ma­ni­cu­re hy­bry­do­we­go

5.Przy­go­to­wa­nie sta­no­wi­ska pra­cy

Część prak­tycz­na

1.Wy­ko­ny­wa­nie pod­sta­wo­we­go ma­ni­cu­re hy­bry­do­we­go

2.Usu­wa­nie skó­rek cąż­ka­mi

3.Po­praw­na apli­ka­cja ma­sy ba­zo­wej

4.Po­praw­na nad­bu­do­wa pa­znok­cia na­tu­ral­ne­go

5.Po­praw­na apli­ka­cja ko­lo­ru

6.Po­praw­ne ma­nu­al­ne usu­nię­cie ma­sy hy­bry­do­wej (pil­nik/fre­zar­ka)

7.Ra­tun­ko­we prze­dłu­że­nie jed­ne­go pa­znok­cia

 

Szko­le­nie trzy­dnio­we- SZKO­LE­NIE POD­STA­WO­WE Z ME­TO­DY ŻE­LO­WEJ

czas: każ­de­go dnia po 7h ze­ga­ro­wych- łącz­nie 21 go­dzin ze­ga­ro­wych

ce­na: 1450 zł

PRO­GRAM:

1 dzień

1.Omó­wie­nie po­trzeb­nych pro­duk­tów i urzą­dzeń

2.Ma­ni­cu­re fre­zar­ko­wy

3.Pra­wi­dło­we osu­wa­nie skó­rek cąż­ka­mi

4.Utwar­dza­nie na­tu­ral­nej płyt­ki że­lem

5.Pi­ło­wa­nie ma­sy ze­lo­wej

6.Apli­ka­cja ko­lo­ru

2 dzień 

1Ma­ni­cu­re fre­zar­ko­wy

2.Pod­ci­na­nie i pod­kła­da­nie sza­blo­nów

3.Prze­dłu­że­nie w kształ­cie oval/mig­dał

4.Pi­ło­wa­nie ma­sy że­lo­wej

5.Apli­ka­cja ko­lo­ru

3 dzień

1.Ma­ni­cu­re fre­zar­ko­wy

2.Przy­ci­na­nie i pod­kła­da­nie sza­blo­nów

3.Prze­dłu­ża­nie w kształ­cie kwa­drat

4.Pi­ło­wa­nie ma­sy ze­lo­wej

5.Apli­ka­cja ko­lo­ru

 

Po skoń­czo­nym szko­le­niu Uczest­nik otrzy­mu­je dy­plom Cen­trum Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze.

 

Gru­py ma­łe, ka­me­ral­ne od 3 do 5 osób.

 

Pro­wa­dzą­ca: Mar­ta Dą­bro­wa- prak­tyk, sty­list­ka pa­znok­ci