Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Technik rachunkowości (431103)
In­for­ma­cje.

Tech­nik ra­chun­ko­wo­ści (431103)

Obo­wią­zu­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje od ro­ku 2020, pod­sta­wa pro­gra­mo­wa 2019 ro­k :

Kwa­li­fi­ka­cje: 

EKA.05. Pro­wa­dze­nie spraw ka­dro­wo – pła­co­wych i go­spo­dar­ki fi­nan­so­wej jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych obo­wią­zu­je od ro­ku 2020

EKA.07. Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści obo­wią­zu­je od ro­ku 2020

Księ­go­wy od­po­wia­da za pro­wa­dze­nie ope­ra­cji fi­nan­so­wych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi za­sa­da­mi ra­chun­ko­wo­ści;
zaj­mu­je się księ­go­wa­niem do­ku­men­tów oraz spraw­dza­niem po­praw­no­ści ra­chun­ko­wej przy­go­to­wy­wa­nych de­kla­ra­cji po­dat­ko­wych i spra­woz­dań.

Pro­gram

L.p.

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Se­mestr

Ra­zem

I

II

III

IV

Za­ję­cia w kształ­ce­niu ogól­nym

1

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

 

 

 

20

20

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

2

Po­dej­mo­wa­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej

30

25

  

55

3

Ję­zyk an­giel­ski za­wo­do­wy

20

30

  

50

4

Pod­sta­wy dzia­łal­no­ści i roz­li­cza­nia spół­ek

 

15

 

15

15

5

Pod­sta­wy eko­no­mii i sta­ty­sty­ki

40

 

  

40

6

Ra­chun­ko­wość

 

20

40

25

85

7

Wy­na­gro­dze­nia

20

20

  

40

8

Po­dat­ki i roz­li­cze­nia z ZUS

20

20

  

40

Ogól­na licz­ba go­dzin

130

130

40

40

360

Za­ję­cia w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

9

Tech­ni­ka i pra­ca biu­ro­wa

35

35

  

70

10

Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści i fi­nan­sów spół­ek

10

10

20

 

40

11

Pro­wa­dze­nie biu­ra ra­chun­ko­we­go

 

 

 

115

115

12

Roz­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych

  

115

 

115

Ogól­na licz­ba go­dzin

45

45

135

115

340

Cał­ko­wi­ta licz­ba go­dzin obo­wiąz­ko­wych za­jęć edu­ka­cyj­nych

175

175

175

175

700

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

   

160

160

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.05. od­by­wać się bę­dzie pod ko­niec III se­me­stru

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję EKA.07. od­by­wać się bę­dzie pod ko­niec IV se­me­stru