SZKOŁA BEZ OCEN TO SZKOŁA BEZ STRESU 🙂

Rekrutacja na wrzesień 2024 r. rozpoczęta!

Laureat konkursu Orły Kształcenia 2018-2023. 12 lat na rynku edukacyjnym.

Zarezerwuj przez e-mail!
boy1_home.jpg

DLA­CZE­GO CK ZA­CI­SZE ?

Nie tyl­ko uczy­my, wspie­ra­my rów­nież mło­dych lu­dzi w uza­leż­nie­niach i trud­no­śćiach, na któ­re są na­ra­że­ni .
Ja­ko szko­ła współ­pra­cu­je­my z do­świad­czo­ny­mi te­ra­peu­ta­mi uza­leż­nień.

https://www.za­czni­jod­no­wa.com/


Je­ste­śmy je­dy­ną te­go ty­pu szko­łą w pra­wo­brzeż­nej War­sza­wie.  Ofe­ru­je­my bar­dzo bo­ga­ty te­ma­tycz­nie pro­gram na­ucza­nia, obej­mu­ją­cy wie­le róż­nych kie­run­ków i spe­cja­li­za­cji, ca­ły czas po­sze­rza­jąc na­szą ofer­tę. Nie ozna­cza to, że zaj­mu­je­my się przy­sło­wio­wym „my­dłem i po­wi­dłem”. Za­rów­no ak­tu­al­ne, jak i po­ten­cjal­ne no­we kie­run­ki ob­słu­gi­wa­ne są i bę­dą na naj­wyż­szym po­zio­mie, je­śli cho­dzi o wy­kła­dow­ców i nie­zbęd­ne po­mo­ce na­uko­we.

Na­szym nad­rzęd­nym ce­lem jest do­bro słu­cha­cza, czy­li ta­kie przy­go­to­wa­nie go do za­wo­du, aby to nie nasz ab­sol­went szu­kał pra­cy, lecz by pra­co­daw­cy za­bie­ga­li o nie­go wie­dząc, że ukoń­czył wła­śnie na­szą szko­łę. Dzię­ki ta­kie­mu po­dej­ściu nikt nie ża­łu­je de­cy­zji za­pi­sa­nia się w po­czet słu­cha­czy Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze.

RA­ZEM Z CEN­TRUM KSZTAŁ­CE­NIA ZA­CI­SZE MO­ŻESZ

Wy­god­nie, so­lid­nie i kom­for­to­wo zdo­by­wać wie­dzę. Na­sze atu­ty to:

  • Bez­pie­czeń­stwo

  • Pro­fe­sjo­nal­na ka­dra

  • So­lid­ne kształ­ce­nie

  • Twój suk­ces

Chcesz się uczyć ? Masz wy­bór !

Na­sze szko­ły i kur­sy

Szko­ła Po­li­ce­al­na

2 - let­nia

Słuchacz otrzymuje tytuł TECHNIKA

Szko­ła z upraw­nie­nia­mi szkół pu­blicz­nych.
Słu­chacz otrzy­mu­je:
- za­świad­cze­nia do ZUS, WKU i in­ne
- le­gi­ty­ma­cję upraw­nia­ją­cą do zni­żek
- Świa­dec­two na dru­ku pań­stwo­wym

Więcej

 

Szko­ła Po­li­ce­al­na

1 - rocz­na

Słuchacz otrzymuje tytuł SPECJALISTY

Szko­ła bez upraw­nień pu­blicz­nych.
Słu­chacz otrzy­mu­je:
- za­świad­cze­nia do ZUS, WKU i in­ne
- świa­dec­two na dru­ku we­wnętrz­nym szko­ły

Więcej

 

Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce

dla do­ro­słych

Kur­sy Eks­ter­ni­stycz­ne

z za­kre­su Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go

Nauka trwa 2 semestry.

Kurs eks­ter­ni­stycz­ny jest kur­sem przy­go­to­wu­ją­cym do eg­za­mi­nu z za­kre­su Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go. Po ukoń­cze­niu kur­su słu­chacz zgła­sza się do Okrę­go­wej Ko­mi­sji Eg­za­mi­na­cyj­nej, gdzie zda­je eg­za­mi­ny ze wszyst­kich przed­mio­tów i otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia Li­ceum Ogól­nosz­ta­łą­ce­go, na pod­sta­wie któ­re­go mo­że przy­stą­pić do ma­tu­ry.

Więcej

Kur­sy Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych

Za­świad­cze­nie MEN o ukoń­cze­niu kur­su.

Nowość w Centrum Kształcenia Zacisze!!!

Pro­gra­my kur­sów w 80% obej­mu­ją ćwi­cze­nia prak­tycz­ne i zo­sta­ły tak opra­co­wa­ne, aby umoż­li­wić uczest­ni­kom uzy­ska­nie w moż­li­wie krót­kim cza­sie peł­nych kwa­li­fi­ka­cji do wy­ko­ny­wa­nia wy­bra­ne­go za­wo­du. Kur­sy trwa­ją 160 go­dzin lek­cyj­nych.

Więcej

 

Kur­sy i Szko­le­nia

gru­po­we i in­dy­wi­du­al­ne

Profesjonalne kursy i szkolenia

w su­per ce­nach tyl­ko w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze. Sprawdź na­szą cią­gle po­więk­sza­ją­cą się ofer­tę ! A mo­że je­steś za­in­te­re­so­wa­ny zu­peł­nie in­nym kur­sem?! Skon­tak­tuj się z na­mi, a zo­ba­czy­my co jesz­cze mo­że­my dla Cie­bie zro­bić.

Więcej

 

Kil­ka istot­nych in­for­ma­cji o CK ZA­CI­SZE

0

lat na ryn­ku

0

szko­ły

0

szko­leń i kur­sów

0

słu­cha­czy


MASZ PY­TA­NIA? PO­STA­RA­MY SIĘ PO­MÓC!

Je­że­li in­for­ma­cje na stro­nie są dla Cie­bie nie­wy­star­cza­ją­ce lub nie masz cza­su na ich do­kład­ne prze­glą­da­nie, to  wła­śnie z my­ślą o To­bie stwo­rzy­li­śmy stro­nę "Naj­czę­ściej Za­da­wa­ne Py­ta­nia" (FAQ). Tam po­wi­nie­neś zna­leźć wszyst­kie naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje na te­mat
nie­zbęd­nych do­ku­men­tów, spo­so­bów za­re­zer­wo­wa­nia kur­su lub za­pi­sa­nia się do szko­ły. Je­że­li jed­nak to oka­że się nie­wy­star­cza­ją­ce, to za­pra­sza­my do kon­tak­tu po­przez for­mu­larz kon­tak­to­wy na stro­nie "KON­TAKT",  lub ma­ilo­wo na ad­res: sekretariat@ck-zacisze.edu.pl
Mo­żesz rów­nież do nas za­dzwo­nić pod nu­mer:22 678 60 56; 571 295 624

 

W okre­sie wa­ka­cyj­nym Se­kre­ta­riat otwar­ty od wtor­ku do so­bo­ty w go­dzi­nach 10:00 - 15:00

 

                                                    

 

Do zo­ba­cze­nia na za­ję­ciach
Ze­spół Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze Sp. z o.o.

girl1_home.jpg