Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Opiekun Osoby Starszej
In­for­ma­cje

Słu­chacz na kie­run­ku opie­kun oso­by star­szej zdo­by­wa wie­dzę z za­kre­su roz­po­zna­wa­nia i in­ter­pre­to­wa­nia sy­tu­acji spo­łecz­nej
pod­opiecz­ne­go, je­go wa­run­ków ży­cia, re­la­cji z ro­dzi­ną, gru­pą i śro­do­wi­skiem lo­kal­nym. Mo­bi­li­zu­je oso­bę pod­opiecz­ną do ak­tyw­ne­go
spę­dza­nia cza­su wol­ne­go, roz­wo­ju za­in­te­re­so­wań i zwięk­sze­nia sa­mo­dziel­no­ści. Wy­ko­nu­je pod­sta­wo­we czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­ne
i hi­gie­nicz­ne u osób star­szych.

Ab­sol­wen­ci ma­ją moż­li­wość pra­cy w: do­mach opie­ki spo­łecz­nej, ho­spi­cjach, pla­ców­kach opie­ki pa­lia­tyw­nej, w do­mach
pod­opiecz­nych, or­ga­ni­za­cjach sa­mo­rzą­do­wych oraz sto­wa­rzy­sze­niach i fun­da­cjach. Opie­kun oso­by star­szej mo­że tak­że dzia­łać
na za­sa­dach sa­mo­za­trud­nie­nia, świad­cząc opie­kę oso­bom pry­wat­nym.

Pro­gram

Za­wód: Opie­kun oso­by star­szej 341202


Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie 


Kwa­li­fi­ka­cje: SPO.02. - Świad­cze­nie usług opie­kuń­czo-wspie­ra­ją­cych oso­bie star­szej 

 

Przed­miot

Licz­ba go­dzin

sem. I

sem. II

sem. III

Sem. IV

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Or­ga­ni­za­cja opie­ki nad oso­bą star­szą

25

25

25

25

100

Psy­cho­lo­gia i so­cjo­lo­gia w opie­ce nad oso­bą star­szą

35

25

35

15

110

Me­to­dy­ka pra­cy opie­kuń­czej

20

20

20

20

80

Ję­zyk mi­go­wy

 

 

10

10

20

Ję­zyk ob­cy w po­mo­cy spo­łecz­nej

10

20

 

 

30

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

 

 

 

20

20

Łącz­nie

90

90

90

90

360

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Umie­jęt­no­ści opie­kuń­cze

55

55

55

55

220

Ak­ty­wi­za­cja spo­łecz­na

30

30

30

30

120

Prak­ty­ki za­wo­do­we

8 ty­go­dni

 

Łącz­nie

85

85

85

85

340