Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Rachunkowość
In­for­ma­cje. 

Na­bór pro­wa­dzo­ny jest wy­łącz­nie na wyż­sze se­me­stry - podstawa prawna: Roz­po­rzą­dze­nie MEN

No­wy na­bór jest pro­wa­dzo­ny wy­łącz­nie na Kwa­li­fi­ka­cyj­ne Kur­sy Za­wo­do­we

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ dnia 15 lutego 2019r.  w   sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w  zawodach szkolnictwa branżowegooraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego informujemy, że kierunek Technik Rachunkowości zostaje zamknięty dla Szkół Policealnych.

W związku z powyższym Szkoła nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Za­wód: Tech­nik ra­chun­ko­wo­ści; sym­bol 431103
Pod­bu­do­wa pro­gra­mo­wa: szko­ły da­ją­ce wy­kształ­ce­nie śred­nie 


Słu­cha­cze Po­li­ce­al­nej Szko­ły Za­wo­do­wej Za­ci­sze są kie­ro­wa­ni przez szko­łę na prak­ty­ki za­wo­do­we do Urzę­dów Skar­bo­wych,
Urzę­dów Mia­sta, ZUS-u. Po od­by­ciu prak­ty­ki za­wo­do­wej, Na­si Słu­cha­cze od­by­wa­ją staż w da­nej jed­no­st­ce i są za­trud­nia­ni ja­ko pra­cow­ni­cy dzia­łu kadr i płac.

Ab­sol­went na­szej szko­ły, po jej ukoń­cze­niu, po­sia­da wie­dzę z za­kre­su fi­nan­sów 
i ra­chun­ko­wo­ści, funk­cjo­no­wa­nia in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych i ban­ków oraz umie­jęt­no­ści ana­li­zy pod­sta­wo­wych zja­wisk go­spo­dar­czych i sy­tu­acji eko­no­micz­no-fi­nan­so­wych jed­no­stek go­spo­dar­czych. Wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­na ka­dra, ma za za­da­nie, przy­go­to­wać Cię do  te­go abyś wie­dział i ro­zu­miał, ja­kie są przy­czy­ny i skut­ki wy­stę­po­wa­nia zja­wisk go­spo­dar­czych na szcze­blu ma­kro- i mi­kro­eko­no­micz­nym w wa­run­kach otwar­tej go­spo­dar­ki ryn­ko­wej. Po­tra­fił rów­nież od­naj­dy­wać i ana­li­zo­wać ma­te­ria­ły źró­dło­we 
z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści. Słu­chacz na­szej szko­ły, uczy się  ję­zy­ków ob­cych za­wo­do­wych na po­zio­mie spe­cja­li­stycz­nym z za­kre­su fi­nan­sów i ra­chun­ko­wo­ści. Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych 
i nie­fi­nan­so­wych. Jest rów­nież przy­go­to­wa­ny do pra­cy ja­ko: księ­go­wy, do­rad­ca po­dat­ko­wy, au­dy­tor, con­trol­ler, spe­cja­li­sta ds. ra­chun­ko­wo­ści za­rząd­czej.
Po za­koń­cze­niu te­go kie­run­ku cze­ka na Cie­bie pra­ca w cha­rak­te­rze sa­mo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści i roz­li­czeń po­dat­ko­wych. Mo­żesz tak­że pra­co­wać ja­ko księ­go­wy w biu­rach ra­chun­ko­wych i w jed­nost­kach go­spo­dar­czych oraz w fir­mach do­radz­twa po­dat­ko­we­go. Wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści są tak­że przy­dat­ne przy pro­wa­dze­niu wła­snej dzia­łal­no­ści.
 

Pro­gram

Kwa­li­fi­ka­cje:  
K1 – Pro­wa­dze­nie ra­chun­ko­wo­ści (AU.36.)
K2 – Roz­li­cze­nie wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych (AU.65)

Obo­wiąz­ko­we za­ję­cia edu­ka­cyj­ne

Licz­ba go­dzin

Se­mestr I

Se­mestr II

Se­mestr III

Se­mestr IV

Ra­zem

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym teo­re­tycz­nym

Dzia­łal­ność go­spo­dar­cza

20

28

 

 

48

Ję­zyk ob­cy w za­wo­do­wy

 

 

20

20

40

Ra­chun­ko­wość

60

62

 

 

122

Wy­na­gro­dze­nia i po­dat­ki

 

 

70

60

130

Pod­sta­wy przed­się­bior­czo­ści

 

 

 

20

20

Ra­zem

80

90

90

100

360

Przed­mio­ty w kształ­ce­niu za­wo­do­wym prak­tycz­nym

Pra­cow­nia pra­cy biu­ro­wej

20

20

 

 

40

Pra­cow­nia ra­chun­ko­wo­ści

75

75

 

 

150

Pra­cow­nia wy­na­gro­dzeń i da­nin pu­blicz­nych

 

 

65

85

150

Ra­zem

95

95

65

85

340

Prak­ty­ka za­wo­do­wa

 

2 tyg.

2 tyg.

 

4 tyg.

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K1 (AU.36) od­by­wa się pod ko­niec dru­gie­go se­me­stru.

Eg­za­min po­twier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cję K2 (AU.65) od­by­wa się pod ko­niec czwar­te­go se­me­stru.

 

Szko­ła wy­da­je za­świad­cze­nia do WKU, ZUS, KRUS i in­nych urzę­dów, któ­re ta­kich za­świad­czeń wy­ma­ga­ją od Słu­cha­czy.