Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Wizażystka / Stylistka
In­for­ma­cje

Na Kie­run­ku Wi­za­żyst­ka/Sty­list­ka w Cen­trum Kształ­ce­nia Za­ci­sze do­wiesz się jak pra­wi­dło­wo prze­pro­wa­dzić ana­li­zę
ko­lo­ry­stycz­ną, okre­ślić ro­dzaj ce­ry oraz do­brać ma­ki­jaż od­po­wied­ni do ty­pu uro­dy. Na­uczysz się ko­ry­go­wać nie­do­sko­na­ło­ści uro­dy, kre­ować wi­ze­ru­nek i po­ru­szać się w naj­now­szych tren­dach mo­dy. Zdo­bę­dziesz wie­dzę o tym jak wy­ko­ny­wać ma­ki­ja­że
oko­licz­no­ścio­we, wie­czo­ro­we, dzien­ne, a tak­że ma­ki­ja­że fa­shion i ma­ki­ja­że do se­sji zdję­cio­wych. Po­znasz naj­now­sze tren­dy na
ryn­ku i re­no­mo­wa­ne fir­my pro­du­ku­ją­ce ko­sme­ty­ki. Na­uczysz się jak opra­co­wy­wać au­tor­skie wzo­ry ma­ki­ja­żu.
Po ukoń­cze­niu te­go kie­run­ku mo­że pod­jąć pra­cę w sa­lo­nach ko­sme­tycz­nych, te­atrach - ja­ko cha­rak­te­ry­za­tor, ja­ko sty­li­sta
w sta­cjach te­le­wi­zyj­nych, ja­ko wi­za­ży­sta w re­no­mo­wa­nych fir­mach ko­sme­tycz­nych, a tak­że otwo­rzyć wła­sną dzia­łal­ność w tej bran­ży.

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Wi­za­żyst­ka/Sty­list­ka

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Wi­zaż

20

 

20

Ma­ki­jaż - tech­ni­ki

20

20

40

Ko­sme­to­lo­gia

 

20

20

Sty­li­za­cja fry­zjer­ska

30

 

30

Pra­cow­nia ma­ki­ja­żu

30

40

70

Pu­blic re­la­tion

 

20

20

Tren­dy w mo­dzie

 

20

20

Psy­cho­lo­gia i ob­słu­ga klien­ta

15

15

30

Ra­zem

115

135

250