Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Sekretarka
In­for­ma­cje

Se­kre­tar­ka jest  oso­bą, któ­ra po­ma­ga prze­ło­żo­ne­mu w or­ga­ni­za­cji pra­cy, czy­li nad­zo­ru­je prze­bieg dnia pra­cy, np. w spra­wach
ad­mi­ni­stra­cyj­nych, w ko­re­spon­den­cji, w spo­rzą­dza­niu no­ta­tek, uma­wia na spo­tka­nia, ze­bra­nia, po­śred­ni­czy w kon­tak­tach mię­dzy
sze­fem i in­te­re­san­ta­mi oraz per­so­ne­lem. Ogól­nie rzecz uj­mu­jąc, jest to pra­wa rę­ka sze­fa.

W Na­szej szko­le, na­uczy­my Cię jak pra­wi­dło­wo wy­ko­ny­wać ten za­wód. Prze­ka­że­my Ci wie­dzę na te­ma­ty zwią­za­ne
z wy­ko­ny­wa­niem czyn­no­ści se­kre­tar­skich, ta­kich jak:
• pra­wi­dło­we­go po­ro­zu­mie­wa­nia się z sze­fem i klien­tem co jest nie­od­łącz­nie zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­nym za­wo­dem se­kre­tar­ki,
• bie­głej zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go,
• do­sko­na­łej zna­jo­mo­ści MS Of­fi­ce,
• umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cji pra­cy i ko­or­dy­na­cji po­wie­rzo­nych za­dań,
• umie­jęt­no­ści pra­cy w ze­spo­le i pod pre­sją cza­su,
• pa­no­wa­nia nad stre­sem
• ra­dze­nia so­bie w sy­tu­acjach trud­nych
i wie­lu in­nych za­gad­nień zwią­za­nych z przy­szłym za­wo­dem.

W po­szu­ki­wa­nych przez Nas pro­fi­lach za­wo­do­wych, zna­leź­li­śmy wpis, któ­ry o tym za­wo­dzie mó­wi wszyst­ko:
„Se­kre­tar­ka po­win­na mieć min. wy­kształ­ce­nie śred­nie. Mi­le wi­dzia­ne jest, gdy pra­cow­nik na tym sta­no­wi­sku wy­ka­zu­je umie­jęt­no­ści
zdo­by­te w szko­le po­li­ce­al­nej o pro­fi­lu ad­mi­ni­stra­cyj­no - biu­ro­wym lub na spe­cja­li­stycz­nym kur­sie. Waż­ną ce­chą jest też do­bra zna­jo­mość
ję­zy­ka an­giel­skie­go i ob­słu­gi kom­pu­te­ra (pa­kiet Of­fi­ce, In­ter­net) oraz po­sia­da­nie pra­wo jaz­dy kat. B. Pra­cow­nik ten po­wi­nien ce­cho­wać się,
m.in.: zdol­no­ścia­mi or­ga­ni­za­cyj­ny­mi i in­ter­per­so­nal­ny­mi, za­an­ga­żo­wa­niem i umie­jęt­no­ścią sa­mo­dziel­nej pra­cy pod pre­sją cza­su oraz
otwar­to­ścią, kre­atyw­no­ścią, ko­mu­ni­ka­tyw­no­ścią i od­po­wie­dzial­no­ścią, a tak­że mi­łą apa­ry­cją. Ze wzglę­du na do­stęp do wie­lu waż­nych
in­for­ma­cji se­kre­tar­ka mu­si być oso­bą dys­kret­ną i tak­tow­ną”.

Moż­li­wo­ści za­trud­nie­nia:
Se­kre­tar­ka mo­że być za­trud­nio­na wszę­dzie tam, gdzie funk­cjo­nu­je se­kre­ta­riat, np. w kon­cer­nach, kor­po­ra­cjach, w więk­szych
fir­mach, we wszyst­kich ga­łę­ziach prze­my­słu, han­dlu, usłu­gach, urzę­dach, in­sty­tu­cjach, szko­łach, itp.

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Se­kre­tar­ka 412001

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy pra­wa

20

 

20

Or­ga­ni­za­cja pra­cy biu­ro­wej

30

40

70

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

25

30

55

Pod­sta­wy eko­no­mii

20

10

30

Ję­zyk an­giel­ski

30

45

75

Ra­zem

125

125

250