Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Dowiedz się jak je wyłączyć.

Informacje

Profesjonalna Niania / Guwernantka
In­for­ma­cje

Ab­sol­went/ka kie­run­ku Pro­fe­sjo­nal­na nia­nia/Gu­wer­nant­ka wie jak za­pla­no­wać i zor­ga­ni­zo­wać pra­cę opie­kuń­czą,
wy­cho­waw­czą i edu­ka­cyj­ną z dziec­kiem. W za­kres obo­wiąz­ków oso­by, któ­ra ukoń­czy­ła ten kie­ru­nek, wcho­dzi tak­że pie­lę­gno­wa­nie dziec­ka  
zdro­we­go, cho­re­go i nie­peł­no­spraw­ne­go, pro­wa­dze­nie dzia­łań wspo­ma­ga­ją­cych roz­wój psy­cho­mo­to­rycz­ny dziec­ka,
pro­mo­wa­nie zdro­wia i pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych oraz udzie­la­nia po­mo­cy w sta­nach za­gro­że­nia zdro­wot­ne­go
pod­opiecz­ne­go.

Per­spek­ty­wy za­trud­nie­nia

Pra­cę znaj­dziesz za­rów­no w licz­nych punk­tach opie­ki nad dzieć­mi (przed­szko­la, klu­by ma­lu­cha, pun­ty za­baw dla dzie­ci), jak i zwięk­szą
się Two­je kom­pe­ten­cje  i szan­se na za­trud­nie­nie ja­ko opie­kun­ka do dzie­ci w pry­wat­nych ro­dzi­nach.

Pro­gram

Szkol­ny plan na­ucza­nia
Po­li­ce­al­nej Szko­ły Kwa­li­fi­ka­cji Za­wo­do­wych Za­ci­sze

Za­wód: Nia­nia/Gu­wer­nant­ka

Przed­miot

se­mestr I

se­mestr II

Ra­zem

Pod­sta­wy pra­wa

10

5

15

Psy­cho­lo­gia ogól­na i roz­wo­jo­wa

20

15

35

Pe­da­go­gi­ka za­ba­wy

10

20

30

Ko­mu­ni­ka­cja in­ter­per­so­nal­na

10

10

20

Li­te­ra­tu­ra dzie­cię­ca

15

 

15

Pe­da­go­gi­ka spo­łecz­na, opie­kuń­cza i wy­cho­waw­cza

20

20

40

Pra­ce  ma­nu­al­ne z dziec­kiem

20

30

50

Hi­gie­na i pierw­sza po­moc

10

20

30

Ety­ka za­wo­du

 

15

15

Ra­zem

115

135

250